Innspill til stortingsmelding om klimatilpasning

OvervannI løpet av året skal Miljøverndepartementet legge frem en stortingsmelding om klimatilpasning, som en oppfølging av NOU 2010:10 "Tilpassing til eit klima i endring". Norsk Vann ga innspill til arbeidet med stortingsmeldingen i et møte med Miljøverndepartementet 26. januar 2012.

Vann- og avløpssektoren står overfor store utfordringer med å tilpasse seg et endret klima. Rapporten fra Klimatilpasningsutvalget, NOU 2010:10, anbefaler en rekke tiltak og virkemidler som er nødvendig for at  kommunene og vann- og avløpsvirksomhetene  skal kunne arbeide med klimatilpasning på en hensiktsmessig måte.

Miljøverndepartementet (MD) er i gang med å utarbeide en stortingsmelding om klimatilpasning, bl.a. basert på anbefalingene i NOU 2010:10. Stortingsmeldingen er varslet å foreligge i løpet av 2012. I et møte med MD 26. januar 2012 la Norsk Vann frem sine forslag og forventninger til hva stortingsmeldingen bør omhandle på vann- og avløpsområdet.

Da rammebetingelsene for klimatilpasning er et tema av stor viktighet for Norsk Vanns andelseiere, legger vi her ut presentasjonen som Norsk Vann holdt i møtet, samt et notat som ble overrakt til MD angående overvann. Notatet går i dybden på de juridiske utfordringene og behovene for å kunne oppnå et mer "klimatilpasset" regelverk på overvannsområdet. Norsk Vanns høringsuttalelse til NOU 2010:10 er også en del av Norsk Vanns innspill til arbeidet med stortingsmeldingen. Disse tre dokumentene kan lastes ned her:

Utskrift

Web Analytics