Innspill til partienes programkomiteer

partilogoer

Norsk Vann har sendt innspill på viktige politiske saker til partienes programkomiteer som det neste året jobber med hvilken politikk partiene skal ha i Stortingsperioden 2021 - 2025.

De store utfordringene i vann- og avløpssektoren har vært kjent lenge. Dette er en sektor som står overfor stadig høyere kvalitets- og sikkerhetskrav, utfordringer med å tilpasse infrastrukturen til et endret klima, et stort vedlikeholdsetterslep på infrastrukturen, befolkningsvekst og endret bosettingsmønster. Viktigheten av fungerende infrastruktur for å sikre rent drikkevann til innbyggerne ble for alvor satt på kartet i 2019, og det er viktig at kommunene og staten nå går sammen for å sikre vannforsyningen og en forsvarlig håndtering av avløpsvannet fra Norges befolkning. 

Innbyggerne vil få betydelig økte gebyrer hvis vi skal evne å gi trygt drikkevann og sikre god avløpshåndtering som beskrevet over. I mange kommuner vil det årlige gebyret øke 2 – 3 ganger hvis man skal følge de myndighetsbestemte kravene.

Det er nødvendig at både kommunene og staten stimulerer til bærekraftige tjenester for både dagens og kommende generasjoner. Norsk Vann mener en slik satsing også vil kunne bidra til det grønne skiftet som gir økt vekst og sysselsetting i hele landet. En satsing på grønne arbeidsplasser i vannbransjen vil også gi muligheter for eksport av norsk teknologi.

Vi håper våre innspill kan bidra til en tydeligere vannprofil i partiprogrammene for 2021-25, slik at de viktige vann- og avløpstjenestene får oppmerksomhet på linje med tjenester som veg, energi og øvrig miljø- og klimapolitikk.

Her kan du lese hele innspillet som er sendt alle de ni partiene som i dag er representert på Stortinget.

 

Utskrift

Web Analytics