Like konkurransevilkår for private og offentlige aktører

Organisering
 
Norsk Vann har møtt arbeidsgruppa "Like konkurransevilkår for private og offentlige aktører".

Arbeidsgruppa er nedsatt av regjeringen for å vurdere om det norske regelverket er i tråd med EØS-avtalens regler om offentlig støtte. I møtet med arbeidsgruppa fremhevet Norsk Vann at vann- og avløpstjenester er samfunnskritisk og naturlig monopolvirksomhet, som drives til selvkost og som gir begrenset næringsmessig knoppskyting. Videre fremhevet Norsk Vann at bransjen har oppmerksomhet rundt faren for kryss-subsidiering og at selskapene som har økonomisk aktivitet normalt etablerer egne datterselskap for dette.

Arbeidsgruppa skal utrede og vurdere konkurranseforholdene mellom offentlig og privat virksomhet, herunder virkninger av det generelle skattefritaket, kryss-subsidiering, implisitte garantier og manglende etterlevelse av markedsinvestorprinsippet. De skal anbefale løsninger og virkemidler og legge frem konkrete forslag til lovendringer. 

I følge mandatet skal arbeidsgruppen foreslå tiltak knyttet til henholdsvis krav om at den offentlige virksomheten som er økonomisk aktivitet skilles ut og at det ikke settes krav om slik utskillingsplikt. 

 

Utskrift

Web Analytics