Partienes programarbeid

   partilogoer

Norsk Vann har sendt brev til de politiske partienes programkomiteer med våre innspill om viktige vannsaker som partiene bør vurdere når de utformer sine partiprogram for Stortingsvalget 2017.

Innspillet er sendt til Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet de Grønne, Rødt, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre. Norsk Vann håper de respektive partiene finner noen gode formuleringer på viktige problemstillinger for vannbransjen som de ønsker inn i sine partiprogram.

Det er nødvendig med en sterk satsing på vann- og avløpsområdet fremover for å møte befolkningsveksten, innfri kvalitets- og sikkerhetskrav, takle klimautfordringene og håndtere vedlikeholdsetterslepet. En satsing vil bidra til det grønne skiftet og gi økt vekst og sysselsetting i hele landet. Vi håper våre innspill kan bidra til en tydeligere vannprofil i partiprogrammene for 2017-20, slik at de viktige vann- og avløpstjenestene får oppmerksomhet på linje med tjenester som veg, helse og skole.

Oppsummering

Kommunene og vannbransjen står overfor store utfordringer og muligheter i arbeidet med å levere de viktige vann- og avløpstjenestene til befolkning og næringsliv. Det er nødvendig med en sterk satsing fremover for å kunne møte befolkningsvekst, innfri kvalitets- og sikkerhetskrav, takle klimautfordringene og håndtere vedlikeholdsetterslepet. En satsing vil bidra til det grønne skiftet og gi økt vekst og sysselsetting i hele landet.

Staten må bidra med sine virkemidler for at kommunene og vannbransjen kan lykkes i sitt store omstillingsarbeid. Behovet for statlige rammebetingelser og incentiver på vann- og avløpsområdet kan oppsummeres med følgende punkter:

  •        Utarbeide sektorlov og sikre en bedre og mer helhetlig statlig forvaltning
  •        Rask implementering av et «klimatilpasset regelverk»
  •        Etablere et forsknings- og teknologiutviklingsfond
  •        Sterkere beskyttelse av vannkilder til drikkevannsformål
  •        Tilstrekkelige ressurser til arbeidet med helhetlig vannforvaltning
  •        Styrking av ingeniørutdanningen
  •        Investeringsstøtte til et Nasjonalt kompetansesenter for ledningsteknologi
  •        Støtteordning for etablering/utvikling av regionale vannassistanser
  •        Sikre nasjonal selvbestemmelse i forhandlinger om internasjonale handelsavtaler

Vi står til programkomiteenes disposisjon dersom det er ønske om utdypende informasjon fra vår side til disse eller eventuelt andre temaer på vannområdet. Vi håper partiene vil sørge for at vann – vårt viktigste næringsmiddel og naturressurs – får sin naturlige plass på den politiske agendaen i neste stortingsperiode. 

Du kan lese hele innspillet her.

Utskrift

Web Analytics