Læreboka Vann- og avløpsteknikk

E-bokutgave av Vann- og avløpsteknikk

E bok NV web

Boka Vann- og avløpsteknikk er fra 10. august 2019 tilgjengelig som e-bok. E-bokutgaven av Vann- og avløpsteknikk er tilnærmet identisk med papirutgaven av boka. Det er samme innhold, kapittelinndeling og struktur, men sidetall vil selvfølgelig ikke overensstemme med papirutgaven.

Laerebok dypetset webI tillegg har vi i e-bokutgaven lagt inn en ordliste, og noen videoer som i hovedsak viser hvordan utstyr ser ut og prosesser foregår ute på vannbehandlings- eller avløpsanlegg. Vi har også satt inn enkelte 3D-illustrasjoner av noen ventiler, men disse er foreløpig mest for kuriositetens skyld.

Om du er en dreven e-bokleser eller nybegynner, håper vi du tar i bruk og får nytte av funksjoner som blant annet «egne notater», bokmerker, rullevisning og søkefunksjonen. Alt dette er nyttige e-bokfunksjoner som bør testes og etter hvert forhåpentligvis brukes flittig.

E-boka kan lastes ned og leses på iPad, iPhone og Mac - og du finner den i appen "Bøker/Books".

Introduksjonstilbud - kun kr 259,-

NO Apple Books Badge Get RGB 071818

Ha en riktig god lese- og brukeropplevelse! 


Ny utgave av læreboka Vann- og avløpsteknikk i salg fra 10. oktober 2014

Norsk Vann lanserte første utgave av Vann- og avløpsteknikk i oktober 2012. Første- og andreopplag ble utsolgt raskere enn antatt, og vi har derfor fremskyndet arbeidet med en ny og forbedret utgave.

Den mest omfattende endringen er at alle kapitlene som omhandlet oppbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av VA-anlegg er samlet i ett kapittel og utvidet i utgave 2. I tillegg er flere av kapitlene bearbeidet for å minimere overlapp og redusere bokas totale omfang. Sist, men ikke minst viktig, har vi fått med et stikkordsregister for å lette navigeringen i et såpass omfattende bokverk.
 
Prof. em. Hallvard Ødegaard har vært redaktør for begge utgavene av
Vann- og avløpsteknikk, i tillegg til å ha vært kapittelansvarlig for mange
av kapitlene (se lenger ned).
 
Direktør i Norsk Vann, Einar Melheim og prosjektleder Fred Ivar Aasand
er godt fornøyd med å ha ny utgave av læreboka Vann- og avløpsteknikk på plass.
 
De viktigste endringene i 2. utgave er:
  • Kapitlene i 1. utgave om: Oppbygging av vannverk (kap. 6), Forvaltning drift og vedlikehold av vannverk (kap. 11), Oppbygging av avløpsverk (kap. 12) og Forvaltning, drift og vedlikehold av avløpsverk (kap. 19) – er tatt ut og dels erstattet av et nytt kapittel 16: Forvaltning, drift og vedlikehold av VA-anlegg og dels er innholdet tatt inn i henholdsvis revidert kap. 9 Overføring og distribusjon av forsyningsvann og revidert kap. 11 Oppsamling og transport av avløpsvann
  • Kapittel 2 VA-hydrologi er endret noe både i omfang og innhold for å hindre for mye overlapp med kapittel 12 Håndtering av overvann, og det er også gjort tilpasninger i kapittel 11 Oppsamling og transport av avløpsvann 
  • Kapittel 8 Behandling av forsyningsvann og kapittel 14 Rensing av avløpsvann er redusert noe i omfang. For det sistnevnte kapittelet gjelder dette særlig dimensjonering av aktivslamprosessen, der en enklere dimensjoneringsmåte beskrives i utgave 2 og det for øvrig henvises til Norsk Vanns dimensjoneringsveiledning.
  • Stikkordregister 
  • Det er også kommet inn flere nye og nytegnede illustrasjoner.
Det er lagt vekt på at Vann- og avløpsteknikk skal nå en bred målgruppe i VA-Norge, og i tillegg til å være en lærebok for høgskoler og universiteter er boka en en ypperlig håndbok for alle som jobber med vann og avløp.
 
Vann- og avløpsbransjen dekker et bredt spekter av oppgaver. Dette gjenspeiles ved at bransjen har behov for mange ulike typer kompetanse. I de senere årene har det vært en dalende interesse for vann og avløpsfag blant studenter og målet er at denne læreboken skal være med å snu denne trenden og på den måten styrke rekrutteringen til VA-bransjen.
 
Pris medlemmer/studenter (husk å være logget inn): kr 800,-
Pris ikke-medlemmer: kr 1100,-
 
Her finner du en detaljert innholdsfortegnelse for 2. utgave.

Og her finner du en oversikt over feil og rettelser i første opplag av utgave 1.


Ansvarlig for de ulike kaptilene i Vann- og avløpsteknikk er (NB: ref. til kapittelnr. i utgave 1):

 

Arve Heistad, førsteamanuensis UMB (kap. 20)

Gunnar Mosevoll, dr.ing Skien kommune (kap. 6, 11, 12 og 19)

Hallvard Ødegaard, professor emeritus NTNU (kap. 1, 5, 7, 9, 13, 17, 18 og 21)

Oddvar Lindholm, professor UMB (kap. 3, 8, 10 og 15)

Stein Wold Østerhus, professor NTNU (kap. 4)

Sveinn T. Thorolfsson, førsteamanuensis NTNU (kap. 2 og 14)

Sveinung Sægrov, professor NTNU (kap. 16)

 

Her finner du en kort presentasjon av de kapittelansvarlige.
 

 
 
 

Utskrift

Web Analytics