A170 - Veiledning til bestemmelse av god desinfeksjonspraksis

rapport170_2009
kr 320 pr stk,-

Rapportnr: 170/2009

Utgivelsesdato: 15. november 2009

Forfattere: Hallvard Ødegaard, Stein Østerhus og Esa Melin

Denne rapporten (Veiledning til bestemmelse av god desinfeksjonspraksis, Norsk Vann rapport 170/2009 – også kalt GDP-veiledningen) er resultatet av arbeidet i prosjektet Optimal desinfeksjonspraksis, der det tidligere er gitt ut to arbeidsrapporter: 1. Optimaldesinfeksjonspraksis–NorskVannrapport147/2006 2. OptimaldesinfeksjonsrapportII–NorskVannrapport169/2009 GDP-veiledningen diskuterer begrepene ”to hygieniske barrierer” og ”god desinfeksjonspraksis”. Den gir en innføring i de ulike desinfeksjonsmetodene og forklarer sentrale begreper knyttet til desinfeksjon av vann, for eksempel Ct-begrepet. En prosedyre er beskrevet for bestemmelse av nødvendig inaktiveringsgrad i sluttdesinfeksjonen i et vannverk, basert på barrieretiltak i nedslagsfelt og kilde, i vannbehandlingen (utover sluttdesinfeksjonen) og overvåknings- og kontrolltiltak i vannkilde/nedslagfelt og vannbehandling. Utfra dette kan man bestemme hvor stor reduksjonen av ulike mikroorganismegrupper (bakterier, virus og parasitter) må være i sluttdesinfeksjonen for at barrierevirkningen i hele vannverket skal være tilfredsstillende. Veiledningen anviser så beregnings- og testmetoder (“verktøykasse) som kan tas i bruk for å se til at de desinfeksjonstiltak som settes inn skal kunne gi den nødvendige inaktivering av mikroorganismer. Veiledning til bestemmelse av god desinfeksjonspraksis (GDP-veiledningen), vil kunne bli et viktig verktøy for vannverkseiere, planleggere og saksbehandlere i arbeidet med å sikre at det foreligger tilstrekkelige hygieniske barrierer i vannforsyningen, både ved utarbeidelse av beslutningsgrunnlag for valg av vannbehandling og ved optimalisering av eksisterende prosesser.

Web Analytics