A167 - Veiledning for kjøp av VA-kjemikalier

rapport167_2009
kr 320 pr stk,-

Rapportnr: 167/2009

Utgivelsesdato: 18. mars 2009

Forfatter: Elisabeth Lyngstad

Drift av VA-anlegg krever bruk av store mengder kjemikalier av ulike typer. Anleggene er helt avhengige av god kvalitet på kjemikaliene og høy leveringssikkerhet for å kunne fungere etter hensikten. Kjemikaliekostnadene utgjør for mange anleggseiere en betydelig post på driftsbudsjettet. Innkjøp av VA-kjemikalier skal følge regelverket for offentlige anskaffelser, og det er viktig at det utarbeides gode og gjennomtenkte anbudsdokumenter. Denne veiledningen skal fungere som et hjelpemiddel for anleggseiere når det skal utarbeides kravspesifikasjon for anskaffelsen av VA-kjemikalier, samt vise ulike alternativer for hvordan tilbudene kan vurderes. For mindre kommuner/anleggseiere kan det være nyttig med et innkjøpssamarbeid, hvor flere oppdragsgivere går sammen om en felles anbudskonkurranse. Dette anbefales der hvor anleggene har et forholdsvis ensartet kjemikaliebehov, slik at anbudskonkurransen ikke blir for komplisert. Ved kjøp av VA-kjemikalier bør man benytte rammeavtale som kontraktstype. En rammeavtale vil gi VA-anlegg mulighet til å inngå et lengre kontraktsforhold med en eller flere kjemikalieleverandører, samtidig som anlegget får stor fleksibilitet med hensyn på løpende behov, mengder, og uten å måtte binde seg til et bestemt kjemikalium i en lang tidsperiode. Ved anbudskonkurranser for kjøp av VA-kjemikalier bør man tildele oppdraget på grunnlag av det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. Dette fordi kriterier som leveringssikkerhet, resultatoppnåelse ved forsøk osv., kan være vel så viktige som pris. Ettersom det kan være vanskelig å sammenligne pris for kjemikalier direkte (kr/kg), bør pris ofte vurderes som f.eks. kr/m3 renset drikkevann/avløpsvann, kr/kg P fjernet. Hvordan man ønsker å sammenligne pris, bør oppgis i konkurransegrunnlaget.

Web Analytics