A179 - Veiledning i utarbeidelse av kommunale gebyrforskrifter for vann og avløp

rapport179_2011
kr 320 pr stk,-

 

Rapportnr: 179/2011

Utgivelsesdato: 25.01.2011

Forfattere: May Rostad og Svein Aannestad, Kinei AS

Denne veiledningen viser hvordan kommunene kan bygge opp et gebyrregelverk med de mange valg og prioriteringer som må gjøres, samt konsekvenser av de ulike valgene.

Alle kommuner må vedta kommunale forskrifter som gir regler for hvordan vann- og avløpsgebyrene i kommunen skal beregnes. Kommunens forskrifter må bygge på lov om kommunale vass- og kloakkavgifter og den statlige rammeforskriften om kommunale vann- og avløpsgebyrer, nedfelt i kap. 16 i forurensningsforskriften. Det sentrale regelverket gir stort handlingsrom for utforming av de kommunale forskriftene.

Veiledningen bygger på sentralt regelverk, myndighetenes kommentarer til regelverket samt kartlegging av erfaringer fra både kommuner, forbrukerorganisasjoner og myndigheter. Veiledningen gir i mindre grad anbefaling om bestemte valg, men beskriver hva som er virkningen av ulike valg. Det vil være lokale forhold som bl.a. kommunens størrelse, fordeling tett-/spredtbygdhet og sammensetningen av abonnenter som avgjør hva som er det mest egnede gebyrregelverket for den enkelte kommune.

Den generelle anbefalingen er at kommunens regelverk skal gi en mest mulig rettferdig fordeling av kostnadene mellom de ulike abonnentgruppene, som igjen reflekterer kommunens kostnader med utbygging av nødvendig infrastruktur og leveranse av tjenestene. I tillegg bør abonnentene oppleve at gebyrsystemet er rettferdig mht. forbruket av vann. Disse to hensynene må derfor balanseres. En annen viktig anbefaling er at gebyrmodellen ikke må bli for komplisert å administrere og må være enkel å forstå.

Web Analytics