A206 - Biostabilitet i drikkevannsnett

rapport206_2014
kr 320 pr stk,-

Rapportnummer: 206/2014
 
Forfatter: Stian Bruaset og Lars J. Hem, SINTEF
 
Rapporten omhandler sammensetning av slam/biofilm på vannledningsnett med hovedvekt på mikrobiologi, herunder vurdering av risiko for helseskadelige stoffer. 
Biofilm kan deles inn i den tradisjonelle biofilm med høyt innhold av organisk stoff og mikroorganismer, og belegg som er dannet av uorganiske forbindelser og som tiltrekker seg organisk stoff og mikroorganismer.
Rapporten bygger i stor grad på litteraturstudier, hvor tema som biofilmdannelse, faktorer som påvirker biofilmdannelse, typer av mikrobiologisk forurensning, sammensetning av biofilm og slam/begroing på ulike ledningsmaterialer behandles. Videre drøftes bl.a. effekt av kloreringspraksis (klor versus kloramin), fjerning av NOM (naturlig organisk materiale) og biofilm og i hvilken grad vannbehandlingen har betydning for biofilmdannelse på distribusjonsnettet.
Web Analytics