A183 - Veiledning om regulering av VA-tjenester til næringsmiddelindustri

rapport183_2011
kr 320 pr stk,-

 

Rapportnr: 183/2011

Utgivelsesdato: 16.05.2011

Forfattere: Ragnar Storhaug og Elisabeth Lyngstad, Aquateam A/S

Denne veiledningen gir anbefalinger for regulering av kundeforholdet mellom kommune og næringsmiddelindustri ved leveranse av drikkevann og påslipp av avløpsvann.

I dette samarbeidsprosjektet mellom næringsmiddelindustrien og VA-bransjen har hovedmålet vært å utvikle en veiledning som kan benyttes når forholdet mellom kommune og næringsmiddelindustri skal reguleres, både når det gjelder leveranse av drikkevann og påslipp av industrielt avløpsvann.

Det er gjort en kortfattet gjennomgang av de viktigste lover og forskrifter som regulerer forholdet mellom kommune og næringsmiddelbedrift ved leveranse av drikkevann og påslipp av avløpsvann.

Hvis det er behov for å regulere påslippet av avløpsvann, anbefales det at kommunen vedtar påslippskrav med hjemmel i kapittel 15-A i forurensningsforskriften. Forutsetningen for dette er at de aktuelle forholdene kommer inn under bestemmelsene i § 15A-4.
I medhold av forurensningsforskriftens § 16-5 fjerde ledd, kan kommunen fastsette ulike gebyrsatser for avløpsvann som forurensningsmessig avviker fra vanlig kommunalt avløpsvann. Dette innebærer at det kan fastsettes høyere gebyrsats for avløpsvann som er mer forurenset enn vanlig kommunalt avløpsvann, og som det koster kommunen mer å behandle. I rapporten er det gjort en avklaring av diverse forhold knyttet til beregning av tilleggsgebyr. Selve beregningen er imidlertid beskrevet i Norsk Vann rapport 149/2006.

Både ved inngåelse av avtaler for leveranse av vann og når det vedtas påslippskrav, evt. inngås påslippsavtale, bør det avholdes et forberedende møte med gjensidig utveksling av informasjon som har betydning for regulering av forholdet mellom næringsmiddelbedrift og kommune. Det er spesielt viktig at det utarbeides gode rutiner for varsling for å motvirke at uforutsette hendelser ved leveranse av drikkevann og påslipp av avløpsvann, fører til skade eller tap for noen av partene.

I rapporten er det gitt eksempel på innhold i en avtale om leveranse av drikkevann, samt på utforming av enkeltvedtak for påslippskrav. Kravdokumentet som er en del av enkeltvedtaket, tilsvarer i store trekk innholdet i en påslippsavtale.

Web Analytics