A177 - Drikkevannskvalitet og kommende utfordringer – problemoversikt og status

rapport177_2010
kr 320 pr stk,-

 

Rapportnr: 177/2010

Utgivelsesdato: 30.12.2010

Forfattere: Svein Forberg Liane, Stein W. Østerhus, Bjørnar Eikebrokk og Mathias H. Kleppen

Målet med prosjektet har vært å gi en oversikt over hva som kan være morgendagens utfordringer for vannverksbransjen knyttet til potensielt helseskadelige forurensninger i drikkevann. Kunnskap om fremtidige utfordringer er viktig for å kunne håndtere disse på en systematisk måte. Denne rapporten danner et godt grunnlag for vurdering av hva som er nødvendig FoU-innsats på området.

Rapporten tar for seg kunnskap om ”nye” trusler, samt vannbehandlingsprosessers evne til å møte ventede råvannsendringer.

Følgende scenarier vurderes som sannsynlige:

  1. Klimaet blir mer variabelt, med flere ekstremværhendelser og økt årsmiddeltemperatur, nedbør og avrenning.
  2. Nye patogener vil dukke opp i norske drikkevannskilder som følge av økt temperatur (endrede livsvilkår) og ubevisst import.
  3. Nye risikoelementer som følge av ny viten innen forskning og analysemetodikk.
  4. Omstillingsbehov som følge av nye, generelle samfunnskrav.

Dette gir utfordringer både for overflate- og grunnvannsverk. Utvidet og endret vannbehandling vil være nødvendig på mange vannverk for å redusere et trolig økende organisk innhold i råvannet, håndtere større variasjoner i råvannskvaliteten og gi tilstrekklig hygienisk sikring av drikkevannet. Det kan bli nødvendig med flere desinfeksjonstrinn, økt og mer stabil partikkelfjerning, bedre overvåkning og styring av drikkevannsbehandlingen, og driftsoptimalisering av behandlingsprosessene.

Web Analytics