Vedtatte prosjekter for 2019

Norsk Vann 2019 prosjekter

Det kom inn mange interessante prosjektforslag for 2019. Ved prioriteringen er det lagt vekt på hvor bra innholdet svarer til et sett prioriteringskriterier samt om forslagene bygger opp under viktige mål i strategiplanen.

Økonomiske rammer

Vi forventer å få inn ca 10 mill kroner i prosjektmidler i 2019. Av dette budsjetteres ca 0,45 mill kroner til administrasjon av prosjektsystemet. Som et resultat av prosjektprioriteringen i 2018 ble det bundet opp 0,28 mill av 2019-midlene. Disponibelt beløp til nye prosjekter i 2019 er da ca 9,27 mill kroner.

Høringsinnspill og prioriteringsprosess

Forslag til prosjektprioritering ble lagt ut på norskvann.no 07.11.18, og samtidig sendt til Norsk Vanns komitéer. Andelseiere i Norsk Vann var høringsparter og høringsfristen var 07.12.18. På bakgrunn av de innsendte kommentarene utarbeidet direktøren sitt forslag til innstilling til styret i Norsk Vann.

Disse prosjektene ble prioritert i styremøte i januar 2019:

D-1-19 Midler til egeninnsats for deltakelse i søknader om VA-prosjekter kr 200 000
D-9-19 Dynamikk og fleksibilitet i prosjektsystemet kr 450 000
14-2018 Korrosjonsbeskyttelse – erfaring og ny kunnskap (IT) kr 800 000
1-2019 Kartlegge hvordan forskjellige renseprosesser og slambehandlingsmetoder påvirker konsentrasjonen av mikroforurensninger i avløpsslam (AH) kr 600 000
2-2019 Utdanningstilbud HiNN + VA-plattform for beredskap og krisehåndtering i vann-bransjen (KF) kr 600 000
3-2019 Beregning av bærekraftig fremmedvannsandel (EM/AK) kr 800 000
4-2019 Forprosjekt Vannstatistikk 2022 (AK) kr 400 000
5-2019 Anskaffelser i vannbransjen – muligheter og barrierer for innovasjon (IT) kr 870 000
6-2019 Veiledning for utarbeidelse av kommunedelplan for vann, avløp og vannmiljø (ER) kr 700 000
7-2019 Kartlegging av gjennomførte makro- og mikroplast-undersøkelser i slam, jord og planter, - en oversikt over utførte undersøkelser – oversatt til norske forhold (AH) kr 100 000
8-2019 Veiledning - System for representativ prøvetaking avløpsrenseanlegg (EM/AK) kr 700 000
9-2019 Forprosjekt: Oppdatert/nytt veiledningsmateriell for klimatilpasset overvannshåndtering (IT) kr 400 000
10-2019 Revisjon av rapport 178/2010, Grunnundersøkelser for infiltrasjon (GE) kr 600 000
11-2019 Bidrag fra Norsk Vann prosjekt i spleiselagsprosjektene BARRiNOR og SLAMiNOR (IT) kr 750 000
12-2019 Kommunikasjonshåndbok og reklamefilm for vannbransjen (TBa) kr 900 000
13-2019 Effektiv organisering av vann- og avløpstjenestene (TLJ) kr 400 000

 Her finner du oversikt over alle nye og pågående prosjekter med prosjektbeskrivelser og fremdriftsplaner.

Utskrift

Web Analytics