Status pågående prosjekter

Her er en oversikt over prosjekter som er under arbeid og når de er planlagt ferdig.

De fleste prosjektene munner ut i en Norsk Vann rapport.

For en kort prosjektbeskrivelse - klikk på prosjekttittelen.

dt170109

 

Prosjekter med oppstart i 2020

Nr:
Tittel:
Planlagt ferdig
16-2019 Håndtering av legemiddelrester i norske avløpsanlegg  
1-2020 Vannbransjens erfaringer med kommunesammenslåinger (TLJ)  
2-2020 Fremtidig kompetansebehov i vannbransjen (TLJ)  
3-2020 Finansieringsbehov i vannbransjen 2021 - 2050 (TBR)  
4-2020 Bransjeløft for norsk vannbransje i København 2020 (AH)  
5-2020 Nye veiledere/brukerstøtte på overvannsområdet (IT)  
6-2020 Lederutvikling som virkemiddel for å styrke vannbransjens utviklings- og innovasjonsevne - forprosjekt (YW)  
7-2020 Lokale avløpsforskrifter etter forurensningslovgivningen (ER)  
8-2020 Krav til kompetanse innen vannforsyning og avløp (IHS)  
9-2020 Kriterier for risikoanalyse av fjellsprengte vannbasseng (AF)  
10-2020 Veiledning for dimensjonering av mindre avløpsanlegg (GE)  
11-2020 Etableringsstøtte - Nasjonalt senter for vanninfrastruktur (YW)  
12-2020 Nytt læremateriell til avløpskurs driftspersonell (FIA)  
13-2020 Ny veiledning om selvkost og for utarbeidelse av lokale forskrifter for vann- og avløpsgebyr (ISE)  
14-2020 Trykksenkning på vannledningsnettet - beste praksis (AK)  
15-2020 Tilknytning av eksisterende bygninger til kommunale ledninger (HS)  
16-2020 Helsemessig sikker drift av vannledningsnett - oppdatering  
17-2020 Sirkulær økonomi - muligheter, flaskehalser og tiltak (AH)  
20-2020 Fremtidens vann- og avløpssystemer (AF)  

Prosjekter med oppstart i 2019

Nr:
Tittel:
Planlagt ferdig
14-2018 Korrosjonsbeskyttelse – erfaring og ny kunnskap (IT)  Mai 2020
1-2019 Kartlegge hvordan forskjellige renseprosesser og slambehandlingsmetoder påvirker konsentrasjonen av mikroforurensninger i avløpsslam (AH)  Desember 2020
2-2019 Utdanningstilbud HiNN + VA-plattform for beredskap og krisehåndtering i vannbransjen (KF)  Desember 2020
3-2019 Beregning av bærekraftig fremmedvannsandel (AK)  April 2020
4-2019 Forprosjekt Vannstatistikk 2022 (AK)  Mars 2020
5-2019 Anskaffelser i vannbransjen – muligheter og barrierer for innovasjon (IT)  Mai 2021
6-2019 Veiledning for utarbeidelse av kommunedelplan for vann, avløp og vannmiljø (HS)  Desember 2020
7-2019 Kartlegging av gjennomførte makro- og mikroplast-undersøkelser i slam, jord og planter, - en oversikt over utførte undersøkelser – oversatt til norske forhold (AH)  Mars 2020
8-2019 Veiledning - System for representativ prøvetaking avløpsrenseanlegg (EM/AH)  Juni 2020
9-2019 Forprosjekt: Oppdatert/nytt veiledningsmateriell for klimatilpasset overvannshåndtering (IT)  Februar 2020
10-2019 Revisjon av rapport 178/2010, Grunnundersøkelser for infiltrasjon (GE)  November 2020
11-2019 Bidrag fra Norsk Vann prosjekt i spleiselagsprosjektene BARRiNOR og SLAMiNOR (IT)  Desember 2021
12-2019 Kommunikasjonshåndbok og reklamefilm for vannbransjen (TBa)  Des 2020
13-2019 Effektiv organisering av vann- og avløpstjenestene TLJ)  Sept. 2020

Prosjekter med oppstart i 2018

Tittel

Planlagt ferdig

1-2018 Kummer - klassifisering og tilstandsvurdering (AK) Mai 2020
2-2018 Avløpsrensing for morgendagens krav og utfordringer; revisjon av rapport 168 Veiledning til dimensjonering av avløpsrenseanlegg (AH) April 2020
5-2018 Kartlegging av forebyggende tiltak ved trykkløst ledningsnett - hvilke tiltak reduserer risikoen for akutt gastroenteritt? (AK) Februar 2021
6-2018 Nyere erfaringer med membranteknologi for vannbehandling (KF) Inngår i prosjekt 3-2018
13-2018 Implementering av bærekraftstrategien (AH) Desember 2020
15-2018 Primærrensing - status og resultater 10 år etter (AH) Februar 2020

Prosjekter med oppstart i 2017

Tittel

Planlagt ferdig

5-2017 Krav til dimensjonering og utførelse av trykkpåkjent utstyr (FIA) Juni 2020
6-2017 Lukt og smak i norsk drikkevann (KF) Desember 2020
9-2017 Veiledningsmateriell ny drikkevannsforskrift (KF) September 2020
13-2017 Innspill til revisjon av forurensningsforskriften (GE) Juni 2020

Prosjekter med oppstart i 2016

Tittel

Planlagt ferdig

1-2016 Valg av rørmateriale - praktiske råd (AK) Februar 2020
3-2016 MEMiNOR – Membranfiltrering av nordiske NOM-holdige overflatevann (KF) November 2020

Prosjekter med oppstart i 2015

Tittel

Planlagt ferdig

D-16 Revisjon rapport 164 "Veil for UV-desinfeksjon" (KF) Februar 2020


Prosjekter med oppstart i 2014

Tittel

Planlagt ferdig

A-7 Forvaltning av nedbørsfelt for drikkevannskilder (KF) Februar 2020

Utskrift

Web Analytics