Status pågående prosjekter

Her er en oversikt over prosjekter som er under arbeid og når de er planlagt ferdig.

De fleste prosjektene munner ut i en Norsk Vann rapport.

For en kort prosjektbeskrivelse - klikk på prosjekttittelen.

dt170109

 

Prosjekter med oppstart i 2019

Nr:
Tittel:
Planlagt ferdig
14-2018 Korrosjonsbeskyttelse – erfaring og ny kunnskap (IT)  Mai 2020
1-2019 Kartlegge hvordan forskjellige renseprosesser og slambehandlingsmetoder påvirker konsentrasjonen av mikroforurensninger i avløpsslam (AH)  November 2020
2-2019 Utdanningstilbud HiNN + VA-plattform for beredskap og krisehåndtering i vann-bransjen (KF)  Desember 2019
3-2019 Beregning av bærekraftig fremmedvannsandel (EM/AK)  April 2020
4-2019 Forprosjekt Vannstatistikk 2022 (AK)  November 2019
5-2019 Anskaffelser i vannbransjen – muligheter og barrierer for innovasjon (IT)  Mai 2021
6-2019 Veiledning for utarbeidelse av kommunedelplan for vann, avløp og vannmiljø (HS)  Desember 2020
7-2019 Kartlegging av gjennomførte makro- og mikroplast-undersøkelser i slam, jord og planter, - en oversikt over utførte undersøkelser – oversatt til norske forhold (AH)  Oktober 2019
8-2019 Veiledning - System for representativ prøvetaking avløpsrenseanlegg (EM/AK)  Juni 2020
9-2019 Forprosjekt: Oppdatert/nytt veiledningsmateriell for klimatilpasset overvannshåndtering (IT)  Desember 2019
10-2019 Revisjon av rapport 178/2010, Grunnundersøkelser for infiltrasjon (GE)  November 2020
11-2019 Bidrag fra Norsk Vann prosjekt i spleiselagsprosjektene BARRiNOR og SLAMiNOR (IT)  Desember 2021
12-2019 Kommunikasjonshåndbok og reklamefilm for vannbransjen (TBa)  Juni 2020
13-2019 Effektiv organisering av vann- og avløpstjenestene TLJ)  Sept. 2020

Prosjekter med oppstart i 2018

Tittel

Planlagt ferdig

1-2018 Kummer - klassifisering og tilstandsvurdering (AK) Oktober 2019
2-2018 Avløpsrensing for morgendagens krav og utfordringer; revisjon av rapport 168 Veiledning til dimensjonering av avløpsrenseanlegg (AH) Desember 2019
3-2018 Beste praksis for HMS-arbeid i vannbransjen (TLJ) Ferdig
5-2018 Kartlegging av forebyggende tiltak ved trykkløst ledningsnett - hvilke tiltak reduserer risikoen for akutt gastroenteritt? (AK) Februar 2021
6-2018 Nyere erfaringer med membranteknologi for vannbehandling (KF)  
9-2018 Regulering og organisering av vann- og avløpssektoren i utvalgte europeiske land (ER) Rapport ferdig
10-2018 VEAS-agentene - Oppdrag Ren Oslofjord (OSG) Juni 2019
11-2018 Kommunens roller, rettigheter og fremgangsmåter i private utbyggingsområder (EM) Rapport ferdig
13-2018 Implementering av bærekraftstrategien (AH) Desember 2019
15-2018 Primærrensing - status og resultater 10 år etter (AH) November 2019

Prosjekter med oppstart i 2017

Tittel

Planlagt ferdig

1-2017 Dataflyt for GIS-informasjon i VA-prosjekter fra start til slutt (AK) Rapport ferdig
4-2017 Undersøkelse av organiske miljøgifter i avløpsslam (AH) Rapport ferdig
5-2017 Krav til dimensjonering og utførelse av trykkpåkjent utstyr (FIA) Desember 2019
6-2017 Lukt og smak i norsk drikkevann (KF) Desember 2019
7-2017 Koordinator for teknologiutvikling (KF) Juni 2019
8-2017 Bærekraftig vannbransje – mål og indikatorer (AH) Desember 2019
9-2017 Veiledningsmateriell ny drikkevannsforskrift (KF) Desember 2019
11-2017 Metoder for å vurdere tilstand og virkningsgrad av eldre infiltrasjonsanlegg (GE) Desember 2019
12-2017 Veiledning i nødvannforsyning (EM) Rapport ferdig
13-2017 Innspill til revisjon av forurensningsforskriften (GE) Desember 2019

Prosjekter med oppstart i 2016

Tittel

Planlagt ferdig

1-2016 Valg av rørmateriale - praktiske råd (AK) Desember 2019
3-2016 MEMiNOR – Membranfiltrering av nordiske NOM-holdige overflatevann (KF) Juni 2019
7-2016 Oppdatering av Prosjektrapport 149/2006 – Påslipp av avløpsvann fra virksomheter (AH) Rapport ferdig

Prosjekter med oppstart i 2015

Tittel

Planlagt ferdig

D-16 Revisjon rapport 164 "Veil for UV-desinfeksjon" (KF) April 2019

 

Prosjekter med oppstart i 2014

Tittel

Planlagt ferdig

A-7 Forvaltning av nedbørsfelt for drikkevannskilder (KF) Desember 2019
B-6 Long-term sustainable management of the urban water pipe networks - Doktorgradsstipendiat (PhD) ved NTNU (TLJ) Rapport ferdig

Utskrift

Web Analytics