Kursbeskrivelser

Under finner du beskrivelser av de kursene Norsk Vann tilbyr.

Reguleringsteknikk

Hvorfor et kurs om reguleringsteknikk?

Reguleringsteknikk har som mål å styre fysiske prosesser automatisk slik at prosessvariable som nivå, temperatur, strømning, trykk, turtall, m.m. ligger på sine settpunktsverdier til tross for prosessforstyrrelser eller lastendringer. Riktig bruk av reguleringsteknikk sikrer stabil drift av ulike typer prosessanlegg, inkl. VA-området.

Kursets mål

Deltakerne skal få grundige og anvendbare kunnskaper om praktisk reguleringsteknikk. Målgruppe Driftsingeniører og driftsoperatører og annet fagpersonell med ansvar og interesse for automatisering/regulering av anlegg innen VA. Kurset er praktisk rettet og uten avansert teori og forutsetter ikke noe spesielt utdanningsnivå.

Undervisningsopplegg

 • Instruktøren har en kort introduksjon til de ulike temaene via Powerpoint vist på storskjerm, evt. supplert med forklaringer på tavle/flipover.
 • Deltakerne kjører simulatorer (utviklet av TechTeach) på sine egne PC’er etter instruktørens anvisninger via storskjerm. Simulatorene er interaktive og kjører i sanntid eller skalert sanntid, slik at deltakerne får opplevelsen av dynamiske responser.
 • Selvstendige simuleringsøvelser.

Kursmateriell

Powerpoint-fil og simulatorer utleveres via minnepenn ved kursstart. Hver deltaker må stille med sin egen Windows-PC (ikke Mac eller Linux) der det må være mulig å kjøre exe-filer, siden simulatorene er i form av exe-filer. Det er ikke nødvendig med internettilknytning under kurset. Deltakerne må installere LabVIEW Run-time Engine 2017 (LVRT) og kjøre en test-simulator før kurset. Informasjon om dette gis via epost i god tid før kursstart.

Varighet

2 dager.

Innhold

 • Hvorfor bruke reguleringsteknikk?
 • Prinsippet for regulering med tilbakekopling, med relevante eksempler
 • Dokumentasjon av reguleringssystemer med teknisk flytskjema (eng.: Piping & Instrumentation Diagram (P&ID)) og blokkdiagram
 • Oversikt over automatiseringsutstyr for regulering
 • Prosessdynamikk (forsterkning, tidskonstant, dødtid, m.m.)
 • Målesignalfilter - hvorfor og hvordan
 • PID-regulatoren (proporsjonal+integral+derivat) - grunnleggende algoritme og virkemåte
 • Av/på-regulatoren - et mulig alternativ til PID-regulatoren
 • Innstilling av PID-regulatorer - Ziegler-Nichols’ metode, Skogestads metode og autotuning
 • Stabilitetsproblemer i reguleringssløyfen - årsaker og etterjustering av regulator
 • Kaskaderegulering
 • Forholdsregulering
 • Foroverkopling - hvordan bruke målinger av prosessforstyrrelser til regulering
 • Prinsipper for reguleringsstruktur for en hel prosesslinje

Instruktør

Finn Aakre Haugen, Siv.ing. og dr.grad innen reguleringsteknikk. Underviser i automatiseringsteknikk ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Bistilling som konsulent innen automasjon ved VEAS.

Kurs i kommunalt tilsyn av mindre avløpsanlegg

Skal du gå i gang med opprydding, kartlegge, sjekke tilstand på anlegg eller følge opp avvik? Da har vi kompetansen som passer for deg – bli med på tilsynskurs!

Vi vet at medlemmene våre sliter med å gjennomføre tilsynsplikten etter forurensningsloven og at flere finner det utfordrende å innfri kravene satt i vannforskriften. Norsk Vann har derfor utviklet et tilsynskurs som skal gjøre jobben mer overkommelig.

Målgruppe

Kurset passer best for saksbehandlere i kommunen som jobber med mindre renseløsninger etter kapittel 12 i forurensningsforskriften. Det passer for saksbehandlere som skal gi utslippstillatelse eller byggetillatelse. Det er også godt egnet for alle som skal kontrollere tilstand på mindre avløpsanlegg, enten det er rådgivere, renovatører eller kommunens egne ansatte.

Innhold

Vi tar for oss relevant regelverk, hele prosessen med planlegging og forberedelser, økonomi, datahåndtering, selve kartleggingen og vurderingen ute i felt, samt oppfølging av avvik i etterkant.

Den praktiske delen av kurset

For å gi dere så god kompetanse som mulig har vi valgt å undervise den praktiske delen av tilsynet ved hjelp av videoer. Vi har valgt ut noen av de mest vanlige renseløsningene og viser hvordan man vurderer tilstanden ute i felt. I tillegg viser vi noen av de mest vanligste tilfellene av avvik, som saksbehandlere flest vil stå ovenfor i virkelighetens verden. Videoene er kombinert med skisser, bilder, tekst og tale, slik at man hele tiden har god oversikt over hvordan det ideelt skal se ut ved de ulike anleggene som presenteres og hvordan det faktisk ser ut.

Den teoretiske delen av kurset

Med utgangspunkt i vår tilsynsveiledning, tilpasset til kapittel 12 anleggene, har vi utarbeidet et rikholdig kompendium på ca 200 sider. Første del består av teori omkring formalitetene, som eks. regelverk, finansiering og datahåndtering. Noe av dette vil dere kjenne igjen fra våre øvrige rapporter og eksisterende nettsteder. Del 2 er tettpakket med bilder og illustrasjoner av ulike anlegg og ikke minst ulike tilstander man kan finne disse anleggene i. Det er også sjekklister og eksempler fra ulike kommuner. Her er det mye nytt stoff for alle som ikke har vært ute og sett mange anlegg selv.

Kursgjennomføring

Kursene skal gjennomføres over 2 dager. Vi stiller med 2 kursholdere begge disse dagene, slik at vi sikrer at vi er dekket opp med solid kompetanse på alle fagområder.

Program

Her finner du foreløpig kursprogram . Vi reiser på Norgesturne. Ved deltagelse av 20 deltagere tilbys kurset gjennomført lokalt, i samarbeid med fylkesmann, fylkeskommune, driftsassistanse eller en engasjert kommune. Vi håper på denne måten å kunne tilby et kurs for alle landsdeler.

Savner du kurs i nærheten av deg, kan du ta kontakt med fylkesmannen, Driftsassistansen eller prosjektleder i vannområdet, for å høre om noen er interessert i å dra i gang et kurs. Du kan også ta kontakt via gjertrud.eid@norskvann.no.

Pris

Kursavgift på 7200,- (medlemspris). Ikke medlemmer kr 9000,-

Read more

Driftsoperatører på vannverk

Tid: Totalt 3 uker med cirka en måneds opphold mellom kursukene.


Norsk Vann BA har som formål å organisere samarbeid mellom norske vann- og avløpsverk i tekniske, økonomiske og administrative spørsmål og ivareta verkenes felles interesser.

Et viktig satsningsområde for bransjen er opplæring, og Norsk Vann har laget en struktur for etter- og videreutdanning i sektoren. Kursene er systematisert i fire hovedmålgrupper. Disse er driftspersonell på vannverk, driftspersonell på avløpsrenseanlegg, driftspersonell på ledningsnettet og driftsledere/saksbehandlere i kommunene. For hver av målgruppene er det laget egne opplæringsplaner som grunnlag for kursutviklingen. Det gis tilbud om både grunnkurs og fordypningskurs. Grunnkursene blir gjennomført etter moderne pedagogiske prinsipper med stor grad av praktiske øvelser. Kursene vil bli holdt rundt om i landet i samarbeid med lokale læresteder.

Denne invitasjonen gjelder grunnkurs for driftsoperatører på vannverk. Kursets varighet er tre uker med ca en måneds mellomrom mellom hver uke. I disse mellomukene skal man jobbe individuelt med en prosjektoppgave. Kurset erstatter "vanndelen" i det tidligere 10-ukers kurset for driftsoperatører.


Hovedmål

Driftsoperatøren skal kunne utføre de ulike arbeidsoppgaver som skal gjøres på et vannverk på en slik måte at det ivaretar vannkvalitet og sikkerhetskrav som vannverkseier og helsemyndigheter krever. Driftsoperatøren skal vise i praktisk arbeid at han/hun har de kunnskaper, ferdigheter og holdninger som ivaretar de mål som er satt for driften av vannverket.

Målgruppe

Nåværende eller kommende driftsoperatører på vannverk som ikke har driftsoperatørbevis VA- fag eller fagbrev i kjemiske prosessfag. Det anbefales minimum 6 måneder relevant praksis for å få tilfredsstillende kursutbytte.

Tid for gjennomføring

Kurset består av 3 moduler á 5 dagers undervisning. Modulene gjennomføres med 5 – 6 ukers mellomrom. I tillegg må det beregnes tid til forberedelser, gruppearbeid og prosjekt-arbeid.

Undervisningsform

Deltagerne er aktive i øvelser og oppgaver som kaster lys over stoffet på en bedre måte enn rene teoriforelesninger. Arbeidsformen er engasjerende og spennende. Deltagerne bidrar med egne erfaringer og konkrete eksempler, slik at læringen bedre kan overføres til egen arbeidssituasjon.

Prosjektarbeid

Deltagerne arbeider individuelt eller i gruppe der de planlegger, gjennomfører og presenterer en prosjektoppgave med utgangspunkt i en aktuell problemstilling fra egen virksomhet. Oppgaven skal være nyttig for arbeidsgiveren og lærerik for deltageren. Veiledning gis underveis i prosjektarbeidet. Oppgaven gjennomføres helst i samråd med kontaktpersoner i egen bedrift/kommune.

Evaluering

Prosjektoppgaven danner grunnlag for evaluering av den enkelte deltager. Det blir utstedt kursbevis til alle som fullfører undervisningen og består prosjektoppgaven.


Innhold

1) Praktisk drift av vannverk:

 • Innføring flyteskjemaer
 • Forbehandling/siling
 • Kjemisk rensning
 • Filtrering/mikrosiling
 • Desinfeksjon
 • Alkalisering
 • Karbonatisering
 • Arbeidsmiljø/HMS

2) Laboratoriet:

 • Aktuelle analyser av vann
 • Krav til drikkevannskvalitet
 • Driftskontroll, intern overvåkning/myndighetenes kontroll
 • Vurdering og rapportering av analyser

3) Tekniske installasjoner:

 • Inntaksarrangementer
 • Pumper og ventiler
 • Ledninger og renner/kanaler
 • Måle og reguleringsutstyr
 • Doseringsutstyr og apparater
 • Blåsemaskiner og kompressorer
 • Siltyper
 • Filtertyper/apparater
 • Varme og ventilasjon
 • Forebyggende vedlikehold
 • HMS, internkontroll, lover og forskrifter

4) Befaringer til: (dersom det blir ledig tid)

 • Forskjellige typer vannverk
 • Høydebassenger, trykkøkere, etc.

Temaene vil inkludere noe fordypning i:

 • Kjemi og mikrobiologi
 • Prosess og prosesskontroll
 • Automatikk og styring
 • Driftsproblemer og vedlikehold
 • Hygiene og arbeidsmiljø
 • Lover og forskrifter
 • Laboratorieøvelser og analyser

Praktisk gjennomføring:

Kurset går over 3 uker hvor ovennevnte emner er delt i tre hovedkategorier:

Uke 1. Prosesstyper og sammensetning
Uke 2. Rutiner for Drift, Kontroll og overvåkning
Uke 3. Tekniske installasjoner

Driftsoperatører på avløpsrenseanlegg

Tid: Totalt 3 uker med cirka en måneds opphold mellom kursukene.


Norsk Vann BA har som formål å organisere samarbeid mellom norske vann- og avløpsverk i tekniske, økonomiske og administrative spørsmål og ivareta verkenes felles interesser.

Et viktig satsningsområde for bransjen er opplæring, og Norsk Vann har nå laget en struktur for etter- og videreutdanning i sektoren. Kursene er systematisert i fire hovedmålgrupper. Disse er driftspersonell på vannverk, driftspersonell på avløpsrenseanlegg, driftspersonell på ledningsnettet og driftsledere/saksbehandlere i kommunene. For hver av målgruppene blir det laget egne opplæringsplaner som grunnlag for kursutviklingen. Det vil gis tilbud om både grunnkurs og fordypningskurs. Kursene vil bli gjennomført etter moderne pedagogiske prinsipper med stor grad av praktiske øvelser. Kursene vil bli holdt rundt om i landet i samarbeid med lokale læresteder.

Kursets varighet er tre uker med ca en måneds mellomrom mellom hver uke. I disse mellomukene skal man jobbe individuelt med en prosjektoppgave. Kurset erstatter "avløpsdelen" i det tidligere 10-ukers kurset for driftsoperatører.


Hovedmål

Driftsoperatøren skal kunne utføre de ulike arbeidsoppgaver som skal gjøres på et avløpsrenseanlegg på en slik måte at det ivaretar de miljø- og driftshensyn som anleggseier og samfunnet stiller. Driftsoperatøren skal vise i praktisk arbeid at han/hun har de kunnskaper, ferdigheter og holdninger som ivaretar de mål som er satt for driften av avløpsrenseanlegget.

Målgruppe

Nåværende eller kommende driftsoperatører på avløpsverk som ikke har driftsoperatørbevis VA- fag eller fagbrev i kjemiske prosessfag. Det anbefales minimum 6 måneder relevant praksis for å få tilfredsstillende kursutbytte.

Tid for gjennomføring

Kurset består av 3 moduler á 5 dagers undervisning. Modulene gjennomføres med 5 – 6 ukers mellomrom. I tillegg må det beregnes tid til forberedelser, gruppearbeid og prosjekt-arbeid.

Undervisningsform

Deltagerne er aktive i øvelser og oppgaver som kaster lys over stoffet på en bedre måte enn rene teoriforelesninger. Arbeidsformen er engasjerende og spennende. Deltagerne bidrar med egne erfaringer og konkrete eksempler, slik at læringen bedre kan over- føres til egen arbeidssituasjon.

Prosjektarbeid

Deltagerne arbeider individuelt eller i gruppe der de planlegger, gjennomfører og presenterer en prosjektoppgave med utgangspunkt i en aktuell problemstilling fra egen virksomhet. Oppgaven skal være nyttig for arbeidsgiveren og lærerik for deltageren. Veiledning gis underveis i prosjektarbeidet. Oppgaven gjennomføres helst i samråd med kontaktpersoner i egen bedrift/kommune.

Evaluering

Prosjektoppgaven danner grunnlag for evaluering av den enkelte deltager. Det blir utstedt kursbevis til alle som fullfører undervisningen og består prosjektoppgaven.


Innhold

1) Praktisk drift av avløpsrenseanlegg:

 • Innføring flytskjemaer
 • Mekanisk rensing/forbehandling
 • Kjemisk rensning
 • Biologisk rensning
 • Slamavvanning / Slamstabilisering
 • Hygienisering, pasteurisering etc.
 • Lagring og kompostering.
 • Arbeidsmiljø / HMS

 

2) Laboratoriet, 1 dag/uke

 • Aktuelle analyser av vann / avløpsvann
 • Generelle rensekrav for avløpsrenseanlegg
 • Generelle, lokale og regionale retningslinjer for utslipp til resipient. (resipient vurdering)
 • Vurdering og rapportering av analyser

3) Tekniske installasjoner:

 • Rister, siler og fett- oljeavskilling
 • Pumper og ventiler
 • Ledninger og renner / kanaler
 • Måle og reguleringsutstyr
 • Doseringsutstyr og apparater
 • Blåsemaskiner og kompressorer
 • Omrørere og skrapeverk
 • Transportskruer og bånd
 • Varme og ventilasjon
 • Forebyggende vedlikehold HMS, internkontroll, lover og forskrifter

4) Befaringer til: (dersom det blir ledig tid)

 • Forskjellige typer renseanlegg
 • Pumpestasjoner

Temaene vil inkludere noe fordypning i:

 • Kjemi og mikrobiologi
 • Prosess og prosesskontroll
 • Automatikk og styring
 • Driftsproblemer og vedlikehold
 • Hygiene og arbeidsmiljø
 • Lover og forskrifter
 • Laboratorieøvelser og analyser

Praktisk gjennomføring:

Kurset går over 3 uker hvor ovennevnte emner er delt i tre hovedkategorier:

 1. Uke Prosesstyper og sammensetning
 2. Uke Rutiner for Drift, Kontroll og overvåkning
 3. Uke Tekniske installasjoner

Driftsoperatører på VA-transportanlegg

Tid: Totalt 3 uker med cirka en måneds opphold mellom kursukene.


Norsk Vann BA har som formål å organisere samarbeid mellom norske vann- og avløpsverk i tekniske, økonomiske og administrative spørsmål og ivareta verkenes felles interesser.

Et viktig satsningsområde for bransjen er opplæring, og Norsk Vann har laget en struktur for etter- og videreutdanning i sektoren. Kursene er systematisert i fire hovedmålgrupper. Disse er driftspersonell på vannverk, driftspersonell på avløpsrenseanlegg, driftspersonell på ledningsnettet (transportsystemene) og driftsledere/saksbehandlere i kommunene. For hver av målgruppene er det laget egne opplæringsplaner som grunnlag for kursutviklingen. Det vil gis tilbud om både grunnkurs og fordypningskurs. Grunnkursene blir gjennomført etter moderne pedagogiske prinsipper med stor grad av praktiske øvelser. Kursene vil bli holdt rundt om i landet i samarbeid med lokale læresteder.

Driftsoperatører på VA-transportsystemene varighet er tre uker med ca en måneds mellomrom mellom hver uke. I disse mellomukene skal man jobbe individuelt med en prosjektoppgave. Kurset er det tredje grunnkurset i kursrekken for driftsoperatører.

Hovedmål med kurset

Driftsoperatøren skal kunne utføre de ulike arbeidsoppgaver som skal gjøres på VA-transportsystemene på en slik måte at det ivaretar de krav til kvalitet og sikkerhet som eier og myndigheter krever. Driftsoperatøren skal vise i praktisk arbeid at han/hun har de kunnskaper, ferdigheter og holdninger som ivaretar de mål som er satt for driften av anleggene.

Målgruppe

Driftsoperatører på VA-verk som arbeider med drift og vedlikehold av VA- transportsystemer. Det anbefales minimum 6 måneder relevant praksis for å få tilfredsstillende kursutbytte.

Tid for gjennomføring

Kurset består av 3 moduler á 5 dagers undervisning. Modulene gjennomføres med 5 – 6 ukers mellomrom. I tillegg må det beregnes tid til forberedelser, gruppearbeid og prosjektarbeid.

Undervisningsform

Deltagerne er aktive i øvelser og oppgaver som kaster lys over stoffet på en bedre måte enn rene teoriforelesninger. Arbeidsformen er engasjerende og spennende. Deltagerne bidrar med egne erfaringer og konkrete eksempler, slik at læringen bedre kan overføres til egen arbeidssituasjon.

Prosjektarbeid

Deltagerne arbeider individuelt eller i gruppe der de planlegger, gjennomfører og presenterer en prosjektoppgave med utgangspunkt i en aktuell problemstilling fra egen virksomhet. Oppgaven skal være nyttig for arbeidsgiveren og lærerik for deltageren. Veiledning gis underveis i prosjektarbeidet. Oppgaven gjennomføres helst i samråd med kontaktpersoner i egen bedrift/kommune.

Evaluering

Prosjektoppgaven danner grunnlag for evaluering av den enkelte deltager. Det blir utstedt kursbevis til alle som fullfører undervisningen og består prosjektoppgaven.

Kursinnhold

Nedenfor er hovedinnholdet i kurset kort beskrevet:

1) Innføring i VA-sektoren. Oversikter

 • Hvordan påvirker vannbehandling ledningsnettet?
 • Hvordan påvirker avløpstransport renseprosessen?

NB! Det presiseres at dette ikke er en ren repetisjon av de andre 3-ukerskursene om hhv behandling av drikkevann og avløpsrensing. I stedet belyses sammenhenger mellom transport og behandling.

2) Drift og vedlikehold av systemer for vanndistribusjon

 • VA-teori - Vann
 • Ledningsnettet
 • Bassenger og trykkøkningsstasjoner
 • Drift og vedlikehold (spyling, pluggkjøring/rengjøring, lekkasjesøk, inspeksjon med mer)
 • HMS

3) Drift og vedlikehold av avløpsnettet og overvannssystemene

 • VA-teori - Avløp
 • Ledningsnettet
 • Pumpestasjoner for avløpsvann
 • Overløp og fordrøyningsmagasiner
 • Drift og vedlikehold (spyling, rengjøring, lekkasjesøk, inspeksjon med mer)
 • HMS

4) Helse, miljø og sikkerhet generelt

5) Aktuelle lover og forskrifter. Systemer. Internkontroll

 • Driftskontroll, intern overvåkning, myndighetenes kontroll
 • Vurdering og rapportering

6) Befaringer til og praktisk arbeid knyttet til:

 • Høydebassenger, trykkøkningsstasjoner med mer (vann)
 • Pumpestasjoner, fordrøyning med mer (avløp)
 • Nyanlegg vann- og avløpsledninger
 • Lekkasjesøk
 • Rørinspeksjon

Praktisk gjennomføring:

Kurset går over 3 uker hvor ovennevnte emner er delt i tre hovedkategorier:

Uke 1.  Innføring og oversikter. Vanndistribusjon. Praktiske øvelser

Uke 2.  Avløpsnettet og overvannssystemene. Praktiske øvelser

Uke 3.  HMS. Regelverk. Internkontroll og systemer.

Kursdeltagerne må påregne noen timer utenfor ordinær arbeidstid for spesielle praktiske øvelse, se pkt 6.

 

Elektro for ikke-elektrikere

På VA-anlegg vil det ofte være behov for å gjøre oppgaver som vedrører drift, vedlikehold og reparasjon av elektriske anlegg. I utgangspunktet er det ikke tillatt for annet driftspersonell enn elektrofagarbeidere med formell fagutdanning å arbeide selvstendig med drift og vedlikehold av elektriske installasjoner.

Driftspersonell uten formell elektrofagutdanning kan likevel tillates å utføre enkle arbeidsoppdrag og inngrep i elektriske installasjoner, forutsatt tilstrekkelig opplæring og oppfølging.

Norsk Vann tilbyr derfor to nye elektrokurs for VA-personell. Kurset «Elektro for ikke-elektrikere» som en innføring i elektrofaget, og kurset Elektrofagbevis for driftsoperatør» for å oppnå godkjent teoretisk faglig påbygning. Disse to kursene og fagbrev fra ikke-elektrofag (mekaniker, driftsoperatør etc.) gir til sammen nødvendig kompetanse for utnevning til driftsoperatør med elektrofagbevis.

Ytterligere informasjon om eierens ansvar og muligheter ved arbeid på egne elektriske anlegg finner du i Nyttig fra Norsk Vann nr 8 fra desember 2011.

Elektro for ikke-elektrikere
2-dagers kurs

Norsk Vann tilbyr kurset «Elektro for ikke-elektrikere» som en innføring i elektrofaget. Kurset gir ikke automatisk rettigheter til å tre inn i rollen som instruert personell, men gir nødvendig bakgrunnskunnskap. Og sammen med en teoretisk og praktisk gjennomgang av stedlige instrukser, tilfredsstiller man kravet til kompetanse for utnevning til instruert person.

Med instruert personell forstås personer uten godkjent fagutdanning i elektrofag, som har fått nødvendig og dokumentert teoretisk og praktisk opplæring slik at personen på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte kan utføre nærmere definerte driftsoppgaver på elektriske installasjoner (lavspenningsanlegg) tilhørende egen arbeidsgiver.
Instruert person kan ikke utføre inngrep eller måling i faste installasjoner. I praksis vil typiske arbeidsoppgaver for instruert person være resetting av motorvern og bytte av sikringer/tilbakestille effektbrytere opptil en definert størrelse.

Forkunnskaper: Ingen krav

Målgruppe: Personell som i sitt daglige arbeid betjener eller vedlikeholder anlegg der elektriske komponenter inngår.

Kurset er et obligatorisk grunnkurs for deltakelse på kurset “Elektrofagbevis for driftsoperatører”.

Kurset starter kl 09.00 og avslutter kl 15.00 hver dag (med mindre noe annet er avtalt). Lunsj normalt kl 11.30, men kan avtales for hvert enkelt kurs.

Fra innholdet:

Elektrostrøm i et VA-anlegg
• Oppbygging av et forsyningsnett
• Komponenter i et elektrisk anlegg - funksjon og virkemåte
• Hovedtavler og styretavler
• Måleinstrumenter
• Kapslingsgrader
Instrumentering i et VA-anlegg
• Viktige faktorer ved målinger
• Strømning i rør
• Måling av trykk
• Temperaturmåling
• Nivåmåling
• Turtallsmåling
• Styring og overvåking
• Ventiler

Betingelser

Ved avmelding etter påmeldingsfristens utløp faktureres halv deltakeravgift. Ved manglende frammøte uten forvarsel faktureres full deltakeravgift.
Kursavgiften inkluderer lunsj alle kursdagene. 
Minimum antall deltakere for å avholde kurset er 15, maks. antall deltakere er 20.

Priser

Elektro for ikke-elektrikere (medlemspris) kr 6500, (ikke medlemmer kr 9000,-)

Elektrofagbeviskurs (medlemspris) kr 6500, (ikke-medlemmer kr 9000,-)

Elektrofagbevis for driftsoperatører

På VA-anlegg vil det ofte være behov for å gjøre oppgaver som vedrører drift, vedlikehold og reparasjon av elektriske anlegg. I utgangspunktet er det ikke tillatt for annet driftspersonell enn elektrofagarbeidere med formell fagutdanning å arbeide selvstendig med drift og vedlikehold av elektriske installasjoner.

Driftspersonell uten formell elektrofagutdanning kan likevel tillates å utføre enkle arbeidsoppdrag og inngrep i elektriske installasjoner, forutsatt tilstrekkelig opplæring og oppfølging.

Norsk Vann tilbyr derfor to elektrokurs for VA-personell. Kurset «Elektro for ikke-elektrikere» som en innføring i elektrofaget, og kurset «Elektrofagbevis for driftsoperatør» for å oppnå godkjent teoretisk faglig påbygning. Disse to kursene og fagbrev fra ikke-elektrofag (mekaniker, driftsoperatør etc.) gir til sammen nødvendig kompetanse for utnevning til driftsoperatør med elektrofagbevis.

Ytterligere informasjon om eierens ansvar og muligheter ved arbeid på egne elektriske anlegg finner du i Nyttig fra Norsk Vann nr 8 fra desember 2011.

Elektrofagbevis for driftsoperatør
2-dagers kurs

Forkunnskaper: Krever gjennomført kurs Elektro for ikke-elektrikere og fagbrev.

Målgruppe: Personell som i sitt daglige arbeid betjener eller vedlikeholder anlegg der elektriske komponenter inngår, og bedriften ikke innehar formell elektrokompetanse blant egne ansatte.

Kurset Elektrofagbevis for driftsoperatører gir fagarbeidere fra ikke-elektrofag ansatt i VA virksomheter godkjent teoretisk faglig påbygning slik de er ansett kvalifisert til utførelse av visse typer arbeid på elektriske anlegg.

Veiledningen til Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk § 13.1 beskriver bruk av personell med fagbrev fra ikke-elektrofag til definerte arbeidsoppgaver i lavspentanlegg. Definerte oppgaver kan være målinger, bytte ut elektrisk utstyr likt mot likt (for eksempel bytte av motor, føler), resette motorvern og bytte av sikringer.

Bestått kurs og dokumentert fagbrev (fra ikke-elektrofag) kvalifiserer til driftsoperatør med elektrofagbevis.

Fra innholdet

Kurset beskriver ulykker i elektriske anlegg, eiers ansvar, sikkerhetsfilosofi, bruk av måleinstrumenter, type arbeidsoppgaver og plikter. Kurset omhandler også hvem som kan gjøre hva i elektriske anlegg, og gjennomgår ansvarshavende sine plikter.

• Regelverk
• Ulykker
• Eierens ansvar og muligheter
• Sikkerhetsfilosofi
• Bruk av måleutstyr
• Bytte av sikringer og resette motorvern
• Bytte av motor
• Bytte av givere
• Plikter
• Internkontroll
• Dokumentasjon
• Praktiske øvelser
• Skriftlig prøve

Betingelser

Ved avmelding etter påmeldingsfristens utløp faktureres halv deltakeravgift. Ved manglende frammøte uten forvarsel faktureres full deltakeravgift.

Minimum antall deltakere for å avholde kurset er 12, maks. antall deltakere er 15.

Kurset starter kl 09.00 og avslutter kl 15.00 hver dag (med mindre noe annet er avtalt).
Lunsj normalt kl 11.30, men kan avtales for hvert enkelt kures.

Priser

Elektro for ikke-elektrikere (medlemspris) kr 6500, (ikke-medlemmer kr 9000,-)
Elektrofagbeviskurs (medlemspris) kr 6500, (ikke-medlemmer kr 9000,-)

Innføring i vann og avløp

Målet med kurset er å gi et opplæringstilbud til personer som arbeider, eller skal arbeide, med vannforsyning og avløp uten å ha tilstrekkelig teoretisk bakgrunn. Hovedvekt vil legges på administrative forhold som regelverk, rapportering, planverk, osv. I den faglige delen gir kun en oversikt med prinsipper og hovedelementer. Kurset er en kombinasjon av nettbasert opplæring og samlinger. Målgruppen er primært personer i administrative stillinger som : - har ingeniør-/teknisk utdannelse, men som ikke har VA-fag - ikke har teknisk utdannelse/bakgrunn og/eller som ønsker å oppdatere seg på det VA-faglige området uten å gå ned i detaljer på det tekniske. - det understrekes at kurset er omfattende for å gi en god oversikt

Kursopplegg

Kurset er basert på utstrakt bruk av læring via nettet - kombinert med 2 dager med samling av deltakerne (ca. 10-12 deltakere pr. kursgruppe). Utover de tematiske leksjonene (presentasjoner med lyd), får kursdeltakere tilgang til ”lenke-bøker”, som er tematiske oversikter med lenker til andre steder på nettet hvor mer kunnskap kan innhentes.

Samlingene benyttes til å utdype noen utvalgte temaer og drøftelser/erfaringsutveksling, samt befaring på utvalgte anlegg.

Kurset omfatter:

- E-læringsleksjoner mv. som det er anslått å innebære ca. 3-4 arbeidsdager (avhengig av bakgrunn) - 2 dager med samling av kursdeltakerne. Utvalgte faglige temaer presenteres av eksterne fagfolk. Diverse vann - og avløpsanlegg besøkes på dag 2. - Lunsjer og fellesmiddag (pizza-kveld). - Kurssamlinger avholdes på Hamar. - Kursdeltaker har tilgang til e-læringskurset så lenge det er opp og går i portalen.

Read more

Bransjenorm for avløpsslam

Bransjenorm slam er utviklet gjennom et aktivt samarbeid med MOVAR IKS og andre større anleggseiere.

Målgruppe for norm og kurs er nøkkelpersonell i kommuner/anlegg som er ansvarlige for oppbygging og vedlikehold av internkontroll- og kvalitetssystemer og de som er faglig ansvarlige for drift av avløp/slambehandlingsanlegg. Videre er kommunenes/anleggeeiernes samarbeidspartnere (f.eks. de som har kontrakt på slamdisponering) aktuell målgruppe.

Det er løpende påmelding til kurset. Ut fra påmeldinger etableres det grupper på ca. 10 deltakere. Dato for kurssamling avtales nærmere med hver gruppe. E-læringen tas i tidsrommet fra påmelding og tilgang til kurset gis og avtalt kurssamling. For å få tilgang etter påmelding, så sender Norsk Vann deg en e-post med brukernavn og passord.

Mer info via lenken under.

Read more

Teorikurs for fagbrev (VAT) / KP

Vannbransjen ønsker flere fagfolk for å trygge drikkevannskvaliteten og miljøet i fremtiden. Norsk Vann tilbyr derfor fagopplæringskurs i kjemi/prosess for vann- og avløpsbransjen (KP-VA).
Teoridelen i KP-VA kan tas over 10 dager/enkeltsamlinger i tillegg til hjemmeoppgaver mellom samlingene.

Kurstilbudet er spesielt tilpasset driftsoperatør VA (med eller uten annet fagbrev) og som grunnutdanning for lærlinger, som gir mulighet for kryssløp. Kurset anbefales til driftsassistanser, driftsoperatørforeninger og anleggseiere.

Se en video om kurset for nærmere beskrivelse.

Kurset kan arrangeres over hele landet—minimum antall er 15 deltagere. Se kursoversikt for å melde deg på kurset.

Oversikt over e-læringskurs

Overvannshåndtering i arealplaner

Jobber du med spørsmål knyttet til overvann og arealplanlegging/byggesaksbehandling/vann og avløp/miljø/samferdsel? Da har vi kurset for deg og dine kollegaer! Felles kompetanse og forståelse om overvann øker sjansen for å lykkes med de gode løsningene.

Hvorfor?

Å være føre var betyr at kommunen må gi nok rom til overvannet og planlegge for de gode løsningene. Dette krever samarbeid på tvers av ulike avdelinger, noe som ofte kan oppfattes som en særdeles krevende oppgave.
Voldsomme regnskyll som fører til ekstreme overvannsmengder blir det stadig flere av.
Vannet får ikke plass i sluk og rør og skal vi imøtekomme både dagens utfordringer og klimaendringer er vi nødt til å tenke nytt. Dette krever involvering av de som arbeider med vann og avløp, vei, park, arealplanlegging, byggesak, miljø, samferdsel, hydrologi og mange andre fag. Klimaet tar ingen hensyn – før eller senere er det din kommune som rammes. Hvor godt er du forberedt?

Kursets mål

 • øke kompetansen og bevisstheten om hvordan endringene i klima påvirker situasjonen med overvann i kommunene
 • bidra til økt forståelse og samarbeid på tvers av enheter hos kommunale saksbehandlere

Målgruppe(r)

Tverrfaglig team i kommunen som jobber med overvann; arealplanlegging, byggesaksbehandling, vann og avløp, veg og park.
Andre som kommunen samarbeider med om overvann; eksempelvis fylkesmannen, fylkeskommunen,NVE, Statens Vegvesen og rådgivere.

Undervisningsopplegg

Foredrag, diskusjon og gruppearbeid.

Kommunen jobber med egen relevant overvannscase mellom samling 1 og 2.
Eksempler på case kan være regulering av et nytt område, fortetting, et eksisterende problemområde, kommuneplanbestemmelser eller lignende.

Mellom kursene er det lagt opp til at deltagerne fra kommunen skal gjennomføre interne samlinger, hvor det arbeides med egen case. I deltageravgiften inngår også noe oppfølging av kursholder mellom samlingene.

Innhold

Samling 1: Kompetanse

 • Utfordringer med overvann
 • Klimaet i endring
 • Løsning: Strategier og tiltak
 • Juridiske virkemidler
 • Øvrige virkemidler
 • Presentasjon av case

Samling 2: Tverrfaglighet, samspill og formidling

 • Grønne byer puster lettere
 • De gode eksemplene
 • Presentasjon av case
 • Øvelser i formidling

Kursmateriell

Kompendie «Overvannshåndtering i arealplaner»

Varighet

1 + 1 dag

Kursholder/Instruktører

Kim Haukeland Paus, Asplan Viak (kursansvarlig)

Kontaktinfo

Marit Skjel, rådgiver Norsk Vann

Utskrift

Web Analytics