Norsk Vanns fagtreff 2021

Velkommen til fagtreff 16.-18. mars!

Norsk Vann arrangerer sitt årlige fagtreff digitalt. Vi planlegger tre dager fylt med interessante og aktuelle vann- og avløpsfaglige tema.

Dag 1 rettes søkelyset mot bærekraft og hvilke verktøy som er tilgjengelige for systematisk arbeid med bærekraft innen vannbransjen. Ny utgave av investeringsbehovsrapporten presenteres i sin fulle bredde. Aktuelle tema og problemstillinger innen ledningsnett tas opp samme dag; omfyllingsmasser, mottakskontroll/kvalitetssikring, korrosjonskontroll og ansvar ved utførelse er sentrale stikkord.

Dag 2 vil bli viet til utfordringene på avløpsområdet som mange kommuner over så godt som hele landet nå står overfor, knyttet til innfrielse av såvel primær- som sekundærrensekrav, nye utslippstillatelser, krav til ombygging og utvidelse av renseanlegg, nye renseanlegg og slamstrategi.

Dag 3 blir en komprimert erstatning for Avløpskonferansen som skulle ha vært gjennomført i vår. Sammen med NMBU og NIBIO setter vi søkelyset på nye fagrapporter, endringer i ordning med teknisk godkjenning, minirenseanlegg på hytter og kommunens tilsynsrolle.

Vi legger opp til gode diskusjoner i studio og presentasjon av mange interessante problemstillinger.

Når du er påmeldt vil du like før konferansestart få en e-post med informasjon og link til å delta på konferansen. 

Program

Dag 1—tirsdag 16. mars

Tidspunkt

Tema

0845 Åpning og praktiske opplysninger - Nytt fra Norsk Vann, v/ Thomas Breen, Norsk Vann
  Bærekraft og investeringer
0900 Kommunalt investeringsbehov for vann og avløp 2021-2040, v/Arnhild Krogh og Thomas Breen, Norsk Vann
0920 Rekrutteringsbehov i vannbransjen mot 2050 - presentasjon av ny Norsk Vann rapport, v/ Thomas L. Jørgensen, Norsk Vann
0930 Studio - spørsmål og diskusjon
0955 Pause
1005 Status for Vannbransjens bærekraftstrategi – hva har vi gjort så langt og presentasjon av resultater fra spørreundersøkelsen, v/ Arnhild Krogh, Norsk Vann
1025 Bærekraft i  bedreVANN – resultater og planer videre: - bærekraftutfordringer, - status implementering av Norsk Vanns indikatorer for bærekraft, - status måling av VA-virksomhetenes klimafotavtrykk, v/ May Rostad, Kinei AS
1045 Sofaprat
1100 Grønne lån – EUs taksonomi – hva betyr det for vannbransjen? v/ Kia Kriens Haavi, Kommunalbanken
1120 Sofaprat
1130 Støtteordninger for bærekraftig omstilling i vannbransjen, v/ Ingun Tryland, Norsk Vann
1150 Sofaprat
1200 Lunsj
  Ledningsnett - kvalitet og levetid
1230 Korrosjonsbeskyttende vannbehandling – erfaring og ny kunnskap. Presentasjon av ny Norsk Vann rapport v/ Stein Østerhus, NTNU og Kamal Azrague, SINTEF
1250 Sofaprat
1300 Hvem har ansvar for tilstrekkelig kompetanse ved nyanlegg? Betraktninger etter Lagmannsrettsdom om ansvar for feil ved nyanlegg - konsekvenser for Tromsø kommune som byggherre, v/ Geir Helø, Tromsø kommune
1320 Sofaprat
1330 Pause
1340 Miljøpåvirkning fra omfyllingsmasser i rørgrøfter v/ Inga Rise, student NMBU
1400 Muligheter for bruk av alternative omfyllingsmasser v/Torun Rise, SINTEF
1420 Sofaprat
1430 Hva er tilstrekkelig mottakskontroll? Rutiner og praksis for å sikre god kvalitet og lang levetid, v/ Dag B. Tobiassen, Kristiansand kommune
1450 Sofaprat
  Beredskap
1500 Erfaringer med beredskap og håndtering av vann og avløp under kvikkleireskredet i Gjerdrum, v/ Monica Gudim, NRV/NRA IKS
1520 Sofaprat og avrunding
1530 Slutt

Dag 2—onsdag 17. mars

Tidspunkt

Tema

  Utfordringene på avløpsområdet – oversikt og informasjon fra myndighetene
0845 Store utfordringer på avløpsområdet – hvor står vi? v/ Arne Haarr, Norsk Vann
0900 Ny mal for utslippstillatelser - hva er nytt i myndighetenes forventninger til Statsforvalteren? v/ Rita Vigdis Hansen, Miljødirektoratet
0920 Hva er våre forventninger til en utslippssøknad og oppfølgingen av denne, v/ Kjell Kvingedal, Statsforvalteren i Vestland
0935 Sofaprat
  Utfordringene på avløpsområdet – hvordan går vi frem?
0950 Avviksbehandling og forpliktende handlingsplan med tvangsmulkter, erfaringer fra en kommune, v/ Helene Østby, Indre Østfold kommune
1010 Planlegging av tiltak på avløp og ny utslippssøknad - erfaringer fra Askøy v/ Anton Bøe, Askøy kommune
1030 Sofaprat
1040 Pause
1050 Informasjon og dialog med innbyggere og politikere i komplekse prosjekter. Erfaringer fra pågående prosjekt i Ålesund kommune, v/ Elin Magdalene Nerem, Ålesund kommune
1110 Sofaprat
  Anskaffelser – hvordan sikre de beste løsningene?
1120 Innovative anskaffelser i vannbransjen – ny Norsk Vann rapport, v/ Truls Inderberg, Norconsult
1140 Store og komplekse anskaffelser, hvordan har vi gått fram og hva lærte vi? v/ Gunnar Bjørnson, NRV/NRA IKS
1200 Sofaprat
1210 Lunsj
1240 Anskaffelse av nytt renseanlegg, erfaringer fra samarbeid med Leverandørutviklingsprogrammet, v/ Bjarne Ulvestad, Øyvar AS
1300 Nytt utvidet renseanlegg på Gardermoen, hvordan gikk vi fram og hva lærte vi? v/ Ingar Tranum, Ullensaker kommune
1320 Sofaprat
1330 Pause
1340 Fremmedvannsarbeidet i Trondheim kommune, v/ Maryam Beheshti, Trondheim kommune
1400 Fremmedvann – søk med hjelp av IoT, v/ Birgith Terum, Våler kommune
1420 Sofaprat
1430 Forurensninger i overvann, ny Norsk Vann rapport, v/ Svein Ole Åstebøl, COWI
1450 Mikroforurensninger og legemidler, ny Norsk Vann rapport, v/ Eilen A. Vik og Oscar Lidholm, COWI
1510 Sofaprat
1520 Avslutning
1530 Slutt

Dag 3—torsdag 18. mars

Tidspunkt

Tema

  Valg av renseløsning
0845 Velkommen
0850 Ny Norsk Vann rapport - Undersøkelser som grunnlag for valg av avløpsløsning, v/ Guro Randem Hensel, NIBIO
0910 Sofaprat
0920 Diskusjon: Ikke alle foretak har lagt seg som god vane å gjennomføre et minimum av undersøkelser før valg av renseløsning tas. Norsk Vann rapport "Undersøkelser som grunnlag for valg av avløpsløsning" tydeliggjør behovet for og gir veiledning i undersøkelser av grunnforhold og en helhetlig kartlegging og vurdering av området, før renseløsninger velges. Vi diskuterer dette og andre sider ved rapportens innhold, v/ Renathe Ryberg, Hamar kommune og Bjørn Trotland, eget foretak og studio
0940 Sofaprat
0950 Pause
  Endringer i Teknisk godkjenning
1000 Endringer i Teknisk godkjenning (TG) for minirenseanlegg. Hva endres og hvorfor? Hva er nytteverdien av TG for prosjekterende og saksbehandler? v/ Willy Thelin, SINTEF Byggforsk
1020 Sofaprat
1030 Hvilke konsekvenser har endringer i TG for leverandører av anlegg, forurensningsmyndighet og anleggseiere? v/ Nina Rukke og Jessica Birkeland, Tilsynskontoret for små avløpsanlegg i Drammensregionen
1050  
Erfaring fra drift, fra en slamtømmer, v/ Benny Bredesen, Norva 24, Ringerike Septikservice 
1110 Sofaprat
  Minirenseanlegg på hytter
1120 Fritidsbolig og minirenseanlegg v/ Arve Heistad, NMBU
1125 Dialog med miljømyndighetene. Minirenseanlegg til bruk i fritidsbolig, v/ Rita Vigdis Hansen, Miljødirektoratet
1150 Sofaprat
1200 Lunsj
1230 Ny Norsk Vann rapport - Etablering og drift av mindre renseløsninger, v/ Gjertrud Eid, Norsk Vann
1250 Utførelse av mindre avløpsanlegg – hva er viktig for god funksjon? v/ Jan-Petter Kongsberg, Agro og Miljø
1310 Sofaprat
1320 Pause
  Tilsyn
1330 Kommunen som tilsynsmyndighet – oppfølging av tilsynsaksjonen med kap. 13 anlegg. Hvordan kommer vi i mål? v/ Mathieu Veulemans, Miljødirektoratet
1350 Sofaprat og diskusjon
1400 Erfaringer fra tilsyn med kapittel 13 anlegg, v/ Maria Bugge Kjær, Bjørnafjorden kommune
1420 Sofaprat
1430 Erfaring fra nytt felles tilsynskontor i Hallingdal, v/ Glen Arvid Valstad og Jonas Bakko Enoksen, KAV Hallingdal, Kommunalt avløpstilsyn og vassforvaltning
1450 Sofaprat
1500 Felles kurssatsing for NMBU, NIBIO og Norsk Vann. Dialog fra studio
1515 Avslutning
1520 Slutt

Arrangementsdetaljer

Arrangementsdato 16 mar 2021 08:00
Sluttdato 18 mar 2021 16:00
Kapasitet 300
Antall deltagere 200
Ledige plasser 100
Lokasjon Internett

Kart

Web Analytics