Bakgrunn for ADK-sertifikatet

Anleggsbilde Stavanger 800px

Da gravemaskinen ble tatt i bruk i forbindelse med graving av grøfter for vann- og avløpsledninger gikk grøftearbeidet over fra å være håndspadd til  maskingravd. Ved håndspadde grøfter ble VA-rørene nærmest kjærlig lagt ned i bunnen av grøften og forsiktig pakket og omfylt før grøften ble gjenfylt for hånd. Dette medførte at rørene ble lagt på et urørt fundament og ble liggende stabilt og godt omfylt med "riktige" stedlige masser. Store, spisse steiner ble ikke liggende inn mot rørene og forårsake skadelige punktlaster. Ved gravemaskinenes inntog på begynnelsen av 1950 tallet ble ofte grøftebunnen "omrørt" før rørene ble lagt ned i bunnen av grøften. Dette medførte at rørene fikk dårlig fundamentering og ofte ble større steiner liggende inn mot rørene som punktlaster.

På slutten av 1960 tallet ble det utarbeidet nye retningslinjer for prosjektering og utførelse av VA grøfter og VA ledninger. Bl.a. ble det nå vanlig å legge VA-rørene på et avrettet og komprimert fundament av pukk. Det ble også slutt på å legge felles avløpsledning for vann og avløp. Avløpsledningene ble separert i en spillvannsledning og en overvannsledning. Dette medførte at anleggsrørleggeren måtte ha en form for opplæring.

På 1980 tallet ble de første ADK-kursene gjennomført, men ADK-sertifikatet dukket ikke opp før i 1989, da "forskriften om ADK-opplæring" ble innført. Denne forskriften var hjemlet i forurensningsloven, slik at ADK-sertifikatet i utgangspunktet gjaldt legging av avløpsledninger. Tilsynsmyndighet for forurensningsloven med tilhørende forskrifter er SFT og SFT hadde også "ansvar" for ADK-sertifikatet og tilhørende opplæring. "ADK-forskriften" ble opphevet i 1999. Det ble da opprettet en styringsgruppe ADK, bestående av en representant fra NORVAR, MEF,NRL, kommunene og ADK-lærestedene. Det ble opprettet et sekretariat for å utøve den daglige driften av "styringsgruppen ADK". Som sekretariat ble valgt Norsk Rørsenter i Drammen.

I dag er denne ordningen videreført i "Opplæringsordningen for ADK1-kompetanse", som er underlagt ledningsnettgruppen i Norsk Vann. Selve "ADK-rådet" består av en representant fra Norsk Vann, MEF, RØRENTREPRENØRENE NORGE (tidligere Norske Rørleggerbedrifters Landsforening *NRL*), kommunene og ADK-lærestedene. Representanten fra kommunene (ledningseierne) er leder av "ADK-rådet". Norsk Vann overtok drift og sekretariatsfunksjoner for ADK-rådet etter Norsk Rørsenter i februar 2017. Det er utarbeidet en ny og utvidet læreplan.

Utskrift

Web Analytics