Formelle ADK-krav

ADKsertifikat2017opt

Krav til lærested

Grunnlag for å bli godkjent som kursarrangør ADK

1. Kursarrangøren

Kursarrangøren skal være godkjent av Rådet for opplæringsordning ADK – kompetanse.

ADK1 - opplæringen skal finne sted innenfor offentlig videregående skole eller hos privat uavhengig skole/lærested registrert i foretaksregisteret. Private foretak skal kunne fremvise gyldig skatteattest.

Med uavhengig lærested menes (fra rådets behandling, sak 3/2017-4):
Opplæring skal ikke skje ved skole eller opplæringssted som driver konsulent- eller entreprenørvirksomhet som hovedvirke. Det samme gjelder skole eller opplæringssted som eies eller på annen måte er tilknyttet slik virksomhet.
Opplæringen skal ikke skje ved skole eller opplæringssted i en medlemsbasert bransjeorganisasjon. Det samme gjelder skole eller opplæringssted som eies eller er tilknyttet slik organisasjon som nevnt.
Ved endringer i eierskap skal godkjenningen vurderes på nytt av ADK1 rådet.

2. Kvalifikasjonskrav til faglig leder

Teknisk fagskole/bachelor/master med minimum 2 års praksis innenfor ett eller flere av feltene: Prosjektering-, utførelse eller drift av VA ledningsanlegg.

3. Utstyr og arealbehov

Kursarrangøren må inneha/leie det utstyr som kreves for å gjennomføre de praktiske delmålene av kurset.

Kursstedet må disponere arealer under tak, hvor de praktiske rørleggingsøvelsene kan gjennomføres effektivt og pedagogisk. Alle deltagere skal ha anledning til å gjennomføre øvelsene.

I praksis vil dette bety at kursstedet disponerer/ opparbeider en innendørs rørgrøft, hvor praktiske øvelser kan finne sted. Kursstedet må også disponere et egnet undervisningsrom med mulighet for bruk av vanlige brukte læremidler og mulighet for demonstrasjoner av utstyr og metoder.

4. Plikter for godkjent kursarrangør

Alle ADK1 – kurs skal gjennomføres i henhold til den til enhver tid gjeldende læreplan, som er vedtatt av rådet for opplæringsordningen ADK-kompetanse.

Faglig leder skal være fast ansatt hos kursarrangøren og være tilgjengelig ved gjennomføring av ADK kursene.

Faglig leder har ansvaret for å sikre at foredragsholdere har tilstrekkelig faglig og pedagogisk kompetanse. Endringer i faglig ledelse skal meldes rådet for opplæringsordning ADK - kompetanse og godkjennes av denne.

Faglig representant fra kursarrangøren plikter å møte på de årlige lærermøtene.

Lærestedet skal legge til rette for at Rådet for opplæringsordning ADK - kompetanse kan gjennomføre kvalitetsbesøk.

5. Godkjenning

Søknad om godkjenning m/dokumentasjon sendes sekretariatet. Søknaden skal inneholde dokumentasjon på:

 • Informasjon om søker/skole/foretak
 • Kvalifikasjoner til faglig leder (inkl. CV og dokumentasjon på praksis)
 • evt. gyldig skatteattest
 • kurs lokaler
 • arealer for praktiske øvelser
 • liste over tilgjengelig utstyr for praktisk rørlegging

Søknaden om godkjenning skal behandles av rådet for opplæringsordning ADK – kompetanse. Godkjenningen skal foreligge skriftlig,

Det skal utarbeides en avtale som beskriver vilkårene godkjenningen. Denne skrives under av begge parter.

6. Tilbaketrekking av godkjenning

Rådet for opplæringsordning ADK - kompetanse kan trekke tilbake godkjenningen dersom det avdekkes vesentlige eller gjentatte avvik i forhold til godkjenningen.

Etter 2 år uten kursvirksomhet må kursstedet opplyse om årsak til manglende aktivitet. 3 år uten aktivitet er normalt grensen for å kunne opprettholde godkjenning.

Etter 2 år uten deltakelse på lærermøter, må kursstedet opplyse om årsak til manglende aktivitet. 3 år uten deltakelse er normalt grensen for å kunne opprettholde godkjenning.

Kurssteder som mister sin godkjenning, må sende inn ny søknad for å kunne starte kursvirksomheten igjen.

Revidert og godkjent i Rådet for opplæringsordning ADK-kompetanse i sak 8-2019-1.

Resertifisering

1. januar 2008 kom det ny læreplan for ADK kurset. Gyldighetstiden for ADK sertifikatet ble forandret, fra å ikke ha begrenset gyldighetstid, til å ha en begrensning på 6 år. Fra og med 1. januar 2008 har derfor ADK sertifikatet en gyldighet på 6 år. Man kan fornye ADK sertifikatet, men det må skje før sertifikatet går ut (gyldig ADK1 sertifikat vil være utløpsdato + 6 måneder). Man må ta et 14 timers oppfriskningskurs og avlegge en liten eksamen. ADK rådet har utarbeidet en læreplan for dette oppfriskningskurset. I korte trekk er denne læreplan en kortversjon av dagens ADK læreplan, med fokus på nyheter som har skjedd de senere år. For gjennomføring av ADK resertifisering: Kontakt ditt ADK lærested.

Rutiner

Alle planlagte kurs meldes i god tid, og senest innen 2 uker før kursstart, til ADK rådets sekretariat.

Kurs meldes til:

E-mail: adk@norskvann.no
Adresse: Norsk Vann, Vangsvegen 143, 2321 Hamar.

Meldingen skal inneholde:

Pedagogisk forsvarlig timeplan, i henhold til gjeldende læreplan, tid, sted, navn på forelesere og navn på tilstedeværende faglig leder med telefonnummer. Spesielt viktig er det å påse at praktiske øvelser gjennomføres i tråd med læreplanens delmål 15.

Sekretariatet samarbeider med tilsynsperson som kan foreta kvalitetsbesøk på kursstedet. Hvis mulig besøker man også kursstedet under utførelse av praktiske øvelser.

Tilsynsperson rapporterer til ”ADK – rådet”, som legger rapporten frem for ADK rådet i første møte.

Senest 1 uke før eksamen ber kursarrangøren sekretariatet om å få tilsendt eksamensoppgaver.

Sekretariatet sender datert eksamensoppgavesett til kursarrangøren, slik at kursarrangøren har oppgavene i hende minst 2 dager før eksamen. Eksamensoppgavene skal ikke brukes i opplæringsøyemed, verken tilsendte eller tidligere tilsende eksamensoppgaver.

Kursarrangøren retter eksamensbesvarelsene. Kravet til bestått eksamen er minst 65% riktige svar samt minst ett riktig svar på de mest sentrale delmålene.

Det er kursarrangørens ansvar å godkjenne kandidatenes praksisdokumentasjon. Eksamensbesvarelser og praksisdokumenter er det kursarrangørens oppgave å oppbevare i minst 3 år. Dette for eventuelt tilsyn.

Ved gjennomført kurs, dokumentert godkjent praksis og bestått eksamen oversender lærestedet informasjon om den enkelte deltaker til sekretariatet for utstedelse av ADK1-sertifikater. I denne sammenheng skal dette skjemaet benyttes.

Sentralt sertifikatarkiv føres av sekretariatet.

Sertifikat og faktura for sertifikatsavgift sendes til kursarrangøren for distribusjon til den enkelte deltaker. Faktura for sertifikatavgift sendes fra Norsk Vann.

Kursarrangøren sender tilbakemelding til sekretariatet vedrørende eksamensresultatet. Antall eksamenskandidater/ antall bestått eksamen

Mandat

Rådet for opplæringsordning ADK1sertifisering

Bakgrunn

Opplæringsordning for ADK1 kompetanse var hjemlet i Forskrift om krav til faglige kvalifikasjoner for utførende personell av ledningsanlegg for avløpsanlegg. Da den ble opphevet i 1999, tok Norsk Vann (den gang NORVAR) initiativ til å videreføre ordningen som skal sikre kompetanse til utførende entreprenører av VA anlegg. Norsk Vann står som eier av ordningen.

Formål

Formål med ordningen er – gjennom et bredt sammensatt råd – å sørge for at opplæringsordning for ADK1-kompetanse bidrar med nødvendig kompetanse hos utførende entreprenører av VA anlegg.

Navn

Rådet for ADK1 sertifisering

Rådet for ADK1 sertifisering skal ha følgende sammensetning

 • En representant utpekt av Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)
 • En representant utpekt av Rørentreprenørene Norge (RN)
 • En representant utpekt av Norsk Vann blant andelseierne
 • En representant valgt av og blant lærestedene
 • En representant fra Norsk Vann

Rådets kommunerepresentant er leder.

Rådets oppgaver

Rådet skal sørge for, og følge opp:

 1. Læreplaner og krav til kursgjennomføring
 2. Retningslinjer for godkjenning av læresteder
 3. Et tilstrekkelig antall godkjente læresteder
 4. Godkjenning av nye læresteder, tilsyn med lærestedenes kvalitet og tilbaketrekking av godkjenning
 5. Utstedelse av sertifikater
 6. Sekretariat og den løpende drift av ordningen
 7. At ordningen har en sunn økonomi
 8. At det utarbeides årlige budsjettforslag og regnskap innen fastsatte tidsfrister
 9. At det utarbeides og legges fram årsrapport til Norsk Vanns styre innen 1.april

Vedtak og klagerett

Rådet treffer innenfor sitt mandat nødvendige vedtak overfor lærestedene
Eventuelle klager på rådets vedtak avgjøres av Norsk Vanns styre.

Møtehyppighet

Rådet innkalles minst 2 ganger pr år eller når minst 2 av gruppens medlemmer ber om det.

Økonomi

Ordningen finansieres gjennom avgift for utstedelse av sertifikater.
Ordningen skal være selvfinansierende.
Deltagelsen i rådets møter er egenfinansiert. Annet arbeid finansieres gjennom opplæringsordningen.
Regnskap føres av Norsk Vann

Krav til sertifikatutstedelse

Krav som må oppfylles for å kunne utstede ADK1-sertifikat er listet i læreplanen.

Generell informasjon

ADK kurs gjennomføring

ADK kurset gjennomføres normalt over 3 uker, med tilsammen 105 timer. I tillegg kommer eksamen, som varer inntil 5 timer. Læreplanen består av 14 teoretiske delmål hvor det blir endel "klasseromsundervisning". Ved gjennomgang av disse teoretiske delmålene anbefales det å vise praktiske eksempler i grøfteanlegget til ADK lærestedet. Dette for å få litt avveksling i undervisningen. I tillegg vil praktiske eksemler være nyttig for å kunne presentere nyheter innen både materiell, utstyr og utførelse.

Praksisgjennomføring på ADK-kurs

På ADK-kurs er gjennomføring av praksis en viktig del av undervisningen. Kandidatene skal bygge et ledningsanlegg hvor forskjellige rørmaterialer tas i bruk.Bruk av riktig sammentrekningsverktøy er viktig, da monteringsanvisningen for de forskjellige rørmaterialene krever at sammenskjøting av rørene skal skje etter en gitt prosedyre. Her ses kursdeltakere i aksjon hvor DN 150 duktile støpejernsrør, med Tyton muffeskjøter, sammentrekkes ved hjelp av godkjent sammentrekningsverktøy. For enkelte kursdeltakere er det første gangen de benytter slikt utstyr.

Utskrift

Web Analytics