Løsningsmodeller for VA-opprydding i spredt bebygde områder

Prosjektleder i Norsk Vann: Gjertrud Eid
Utfører/konsulent: NIVA v/ Christian Vogelsang
Forventet ferdig: Juni 2013
Medlemmer i styringsgruppa Rune Lejon, Tromsø kommune
Asbjørn Tufto, Ringsaker kommune
Knut Bjørnskau, Ski kommune
Roy Thomassen, Østre Toten komune
Arne Eikefet, Lindås kommune
Kristine Akervold, Bergen kommune

MÅLSETTING

Målet med prosjektet er å innhente og formidle informasjon og erfaringer med ulike modeller for opprydding av vann- og avløpsforhold i spredt bebygde områder. Prosjektet skal beskrive forutsetninger, fordeler og ulemper med ulike løsninger, herunder også organisering, finansiering, juridiske forhold mm.

BAKGRUNN

VA i spredt bebyggelse har i lang tid hatt lav prioritet i mange kommuner. I årene framover vil arbeidet etter Vanndirektivet (vannforskriften) mange steder forutsette utbedring av avløpsforholdene i spredt bebyggelse, både for å bedre vannkvaliteten i vassdrag og for å redusere risikoen for forurensning av drikkevannskilder.

En del kommuner har kommet godt i gang med VA-opprydding i spredt bebyggelse, og ulike modeller for prioritering, organisering og tekniske løsninger eller kombinasjoner er valgt. Noen kommuner satser primært på økt tilkobling til kommunalt nett, noen satser på fellesløsninger (kommunale eller private) for klynger av bebyggelse, mens andre baserer seg på separate løsninger for enkelthus. Flere kommuner legger opp til kombinasjoner av disse løsningsalternativene.

Fortsatt har imidlertid det store flertall av kommuner ikke kommet i gang med VA-opprydding i spredt bebygde områder, og disse kommunene vil ha stor nytte av å få tilgang til kunnskap om aktuelle metoder for å løse VA-utfordringene i slike områder.

I de kommunene som er i gang med oppryddingsarbeidet, er fokuset i stor grad på avløpssiden. Mange steder er imidlertid lokale drikkevannskilder i spredt bebyggelse av varierende eller mindre god kvalitet. Det er derfor viktig at prosjektet inkluderer både vannforsyning og avløpshåndtering og ser disse i sammenheng.

PROSJEKTOPPLEGG. KORT BESKRIVELSE

Prosjektet skal innhente oversikt over ulike aktuelle løsningsmodeller for vannforsyning og avløp i spredt bebyggelse fra norske kommuner, beskrive disse med fordeler og ulemper samt erfaringer. Dette skal omfatte beskrivelse av nasjonalt regelverk, lokale forskrifter og retningslinjer, ulike typer bebyggelse, tekniske løsninger, organisering av utbygging og drift, finansieringsløsninger og kostnader for huseiere, juridiske forhold, kontrakts- og avtalemessige forhold mm.

Resultatene sammenstilles i en Norsk Vann Rapport. Det skal gjennomføres høring av utkast før utforming av endelig rapport.

Informasjon og markedsføring av rapporten inngår som en del av prosjektet.

ORGANISERING. DELTAGERE

Prosjektet forutsettes gjennomført med en arbeidsgruppe med 3 - 4 representanter fra kommuner og en innleid konsulent. Fagutvalget for avløpsrensing vil utgjøre prosjektets styringsgruppe.

KOSTNADER. FINANSIERING

Prosjektkostnader kr 600.000.

Det foreslås at prosjektet i sin helhet finansieres av Norsk Vann prosjekt.

KOST/NYTTE

Flertallet av norske kommuner står foran store oppgaver med opprydding av VA i spredt bebygde områder, og disse vil ha stor nytte av å få tilgang til kunnskap om aktuelle metoder for hvordan dette kan løses. Prosjekt vil på den måten kunne hjelpe kommunene med å velge utprøvde løsninger som passer og er ”riktig” for den enkelte kommune. Dette vil også bidra til mer tilfredse innbyggere, bedre vannmiljø og tryggere drikkevann. 

TIDSPLAN

Prosjektet kan starte primo 2011 og gjennomføres i løpet av året. 

RAPPORTERING

Resultatene publiseres som en Norsk Vann rapport og i form av en ”2-siders”. 

 

Utskrift

Web Analytics