Vurdering og håndtering av risiko i forhold til ytre miljø ved avløpsanlegg

Prosjektleder i Norsk Vann: Elin Riise
Utfører/konsulent:  
Forventet ferdig: Juni 2013

MÅLSETTING

Målet med prosjektet er å utarbeide en praktisk veiledning for gjennomføring av risikovurdering og håndtering av risiko i forhold til ytre miljø ved kommunale avløpsanlegg i tråd med kravene i gjeldende regelverk. En slik veiledning vil gjøre arbeidet enklere for kommunene og redusere kostnadene.  

BAKGRUNN

Ved myndighetenes kontrollaksjon overfor større avløpsanlegg i 2008 (anlegg regulert etter kap. 14 i forurensningsforskriften) viste resultatene at det ikke var gjennomført risikovurderinger for ytre miljø ved 70 % av anleggene.  Det er forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) som stiller krav om slike vurderinger hvor det i § 5 nr. 6 står at virksomheten skal ”kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene”.

En av grunnene til at så mange mangler risikovurderinger kan være at det mangler veiledningsmateriell for dette. På bakgrunn av dette foreslår fagutvalg for avløpsrensing at det bør lages en veiledning som hjelp for kommuner og andre anleggseiere.

PROSJEKTOPPLEGG. KORT BESKRIVELSE

Med utgangspunkt i internkontrollforskriftens krav skal prosjektet beskrive hvordan man systematisk og trinnvis kan gjennomføre en risikovurdering for avløpsanlegg i forhold til ytre miljø og på grunnlag av denne planlegge og iverksette forebyggende tiltak. Prosjektet skal ta for seg både transportsystem og renseanlegg med slambehandling. Tilpasning til klimaendringer skal inngå. Det innhentes erfaringer og eksempler fra kommuner som har dette.

Veiledningen må legges opp slik at den kan benyttes både for små og store kommuner/ anleggseiere. Den bør være nøktern og forholde seg til det som er krav i henhold til regelverk. Gode maler, sjekklister og eksempler bør inngå.

Prosjektarbeidet vil omfatte avklaring av krav i regelverk, innhenting av grunnlagsinformasjon og erfaringer, gjennomføring arbeidsmøter i en oppnevnt arbeidsgruppe (jf. pkt. 4) og utarbeidelse av en veiledning utformet som en Norsk Vann Rapport. Det skal gjennomføres høring av utkast før utforming av endelig rapport.

Informasjon og markedsføring av veiledningen inngår som en del av prosjektet.

ORGANISERING. DELTAGERE

Prosjektet forutsettes gjennomført med en arbeidsgruppe med 4 - 5 representanter fra kommuner og andre anleggseiere, og en innleid konsulent som utførende. Fagutvalget for avløpsrensing utgjør prosjektets styringsgruppe. Det bør også opprettes en referansegruppe med representanter fra kommuner og minst 1 representant fra statlige myndigheter.

KOSTNADER. FINANSIERING

Totale prosjektkostnader antas å bli 425.000.

Prosjektet finansieres av Norsk Vann Prosjekt.   

Det foreslås at prosjektet finansieres av Norsk Vann prosjekt, men at det også søkes om statsstøtte fra Klif. Ved eventuell støtte, vil finansieringen fra Norsk Vann prosjekt bli redusert tilsvarende.

KOST/NYTTE

Prosjektet vil bidra til å sette kommunene i bedre stand til å gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser for avløpsanlegg. En veiledning for dette vil gjøre arbeidet enklere og rimeligere for kommunene enn om hver enkelt kommune skal utvikle sin egen framgangsmåte. Mange kommuner og anlegg vil ha nytte av dette. 

TIDSPLAN

Prosjektet kan starte primo 2011 og antas å kunne gjennomføre i løpet av året. 

RAPPORTERING

Veiledningen publiseres som en Norsk Vann rapport og i form av en ”2-siders”.


 

Utskrift

Web Analytics