Videreutvikling av kurs kildesporing med sporing av feilkoblinger

Prosjektleder i Norsk Vann:Steinar Nybruket
Utfører/konsulent: 
Status:Kursmateriell foreligger

Målsetting

Målet med prosjektet er å bygge opp kompetanse innen sporing av miljøgifter i avløpsnettet for å forbedre så vel arbeidsmiljø som kvaliteten på avløpsslammet. Kompetansebygging innen sporing av feilkoblinger i avløpsnettet og lekkasjer fra oljetanker mv. er viktig i lokale resipienter og sett i større sammenheng knyttet til implementering av Vannforskriften.

Bakgrunn

Norsk Vann har tidligere utviklet et kurs i kildesporing av miljøgifter i avløpsnettet. Dette ble gjort som en oppfølging av utgivelsen av håndbok i kildesporing (Norsk Vann rapport 159/2008), som ble utarbeidet av Aquateam. Rapporten ble støttet økonomisk av KLIF.

Kursmateriellet forelå på tradisjonelt vis som en ringperm med utskrift av powerpoint-presentasjoner. Et prøvekurs ble avholdt i samarbeid med Fagrådet for indre Oslofjord, om også deltok i finansieringen. Senere ble kurset avholdt i Bergen kommune med ca. 25 deltakere til en selvkost-pris.

Det personellet som arbeider med kildesporing av miljøgifter arbeider tradisjonelt med sporing av feilkoblinger i avløpsnettet. Under prøvekurset og kurset i Bergen fremkom det ønsker om at kurset bør omfatte sporingsteknikker og praktisk demonstrasjon av prøvetaking mv.

I 2009 ble kursmateriellet fra prøvekurset implementert i Norsk Vann sin e-læringsportal. Dette arbeidet ble utført av Norsk Vann med dekning av timekostnader over budsjettet for Forum påslipp.

Konseptet er pr. 2010:

 • Kursdeltakerne tar e-læringskurset når det passer dem selv
 • Kurset avsluttes med en samling der prøvetaking står sentralt, samt erfaringsoverføring.

For å komplettere kurset, er det avholdt et møte med representanter fra Oslo kommune (VAV) og Bærum kommune, som har erfaringer med sporingsteknikker for feilkoblinger.

Aquateam v/Ragnar Storhaug har utarbeidet et forslag til omstrukturering av eksisterende kursinnhold og utvidelse av kurset. Forslaget er presentert for arbeidsutvalget i Forum påslipp, som har sagt seg enig i behovet og innhold.

Prosjektopplegg. Kort beskrivelse

Prosjektet planlegges gjennomført slik:

Med grunnlag i utarbeidet innholdsfortegnelse (der eksisterende innhold er med), utarbeider konsulenten utkast til nye presentasjoner for de nye faglige temaene. Det inviteres til et møte med referansegruppen som gir sine innspill før kursinnholdet ferdigstilles.

I samråd med Oslo kommune (VAV) og Bærum kommune planlegges den praktiske delen av kurset der utstyr og metodikk for arbeid i felt demonstreres.

Kursutvidelsen omfatter, stikkordsmessig:

(ny): betyr ny i forhold til eksisterende kurs

Leksjon 0 Innledning (ny)

 • Hva initierer kildesporing – eksempler (ny)
  • oMelding fra publikum om kloakksøppel, lukt, olje, død fisk, misfarging
  • oMelding fra renseanlegg om høye tilføav uønskede stoffer, prosessproblemer
  • oMelding fra ansatte om unormal vannføring, lukt, gass mv
  • oPlanlagt kildesporing som en del av saneringsplanlegging
 • Hvordan arter hendelsene seg (ny)
  • oUtslipp til vassdrag
  • oSpillvann til overvannsnett
  • oDrensvann til spillvannsnett
  • oOljetilførsel
  • oOsv
 • Kildesporing etter stoffer og etter feilkoblinger
 • Motivasjon – hvorfor viktig å drive kildesporing

Leksjon 1 Tørr kildesporing

 • Tørr kildesporing
  • oEtter stoffer (justeringer av dagens kursleksjon)
  • oSpillvann (ny. Systematikk. Tørr sporing (databaser, ledningskartverk, TV-inspeksjoner)

Leksjon 2 Våt kildesporing

 • Stoffer ( i store trekk dagens leksjon, tilpasninger)
 • Spillvann (ny)
  • Planlegging akutt kildesporing, planlagt kildesporing, arbeidsredskap

Leksjon 3: Planlegging (eksisterende leksjon tilpasses)

Leksjon 4: Eksempler (eksisterende leksjon suppleres med eksempler)

Leksjon 5: Dokumentasjon av funn stoffer (eksisterende)

Leksjon 6: Lenker nettsteder (eksisterende)

Leksjon 7: Oppsummering (omarbeider eksisterende leksjon)

Samling av kursdeltakerne (ny)

 • Repetisjon og gjennomgang av program for dagen (ny)
 • Demonstrasjon av arbeidsverktøy og metoder (ny)
 • Oppsummering av kurset (ny)

Organisering. Deltagere

Etter at kursinnholdet er utviklet (powerpoint-presentasjoner), gjennomgås dette sammen med representanter fra Oslo kommune (VAV) og Bærum kommune. Særlig viktig er planleggingen av den praktiske delen (dags-samlingen), der kursdeltakerne får demonstrert ulike teknikker for sporing. Bærum kommune har utviklet en egen bil som benyttes i arbeidet med sporing, derfor planlegges kurset slik at dagssamlinger skjer i Oslo-området. Planlegging og gjennomføring av dagssamlingen er ressurskrevende, derfor må det foregå på et utvalgt sted(er) i Oslo-området.

Kostnader. Finansiering

Norsk vann Prosjekt  :        200.000

Midler fra Forum påslipp:       20.000

Totalt:                                      220.000

Kost/nytte

Kildesporing blir mer og mer viktig sett ut fra flere forhold. Forbedring av slamkvalitet, forbedring av vannkvalitet i vassdrag. God praksis på dette området ligger som et sentralt element i bransjenorm slam.

Tidsplan

Utviklingen starter så snart finansieringen er på plass. Prøvekurs avholdes våren/forsommeren 2011.


 

Utskrift

Web Analytics