Planlegging av åpne flomveier gjennom byer

 

Prosjektleder i Norsk Vann: Arne Haarr
Utfører/konsulent: Ikke inngått avtale
Forventet ferdig: Oktober 2013

 

Forslagsstiller: Sekretariatet i Norsk Vann

MÅLSETTING

Prosjektet skal

 • gi en oversikt over og anbefale metoder for kartlegging av åpne flomveier i urbane områder

 • gi en oversikt over mulige tiltak, virkemidler og erfaringer med å etablere åpne flomveier i urbane områder

BAKGRUNN

Forprosjektet ”Klimatilpasningstiltak i VA-sektoren” er gjennomført (Norsk Vann rapport B14). Rapporten fra forprosjektet ga en oversikt over status for arbeidet med klimatilpasningstiltak innen VA-sektoren i Norge, inkludert FoU arbeid, og behov for videre arbeid. Et arbeidsmøte i august 2010 med kommuner, rådgivere, forskningsinstitusjoner og myndigheter ga ytterligere innspill til prioriteringer av prosjekter innen klimatilpasning. Prosjektet ”Planlegging av åpne flomveier gjennom byer” er et av de anbefalte prosjektene beskrevet i B14. Norsk Vanns arbeidet knyttet til klimatilpasning vil pågå over flere år og ta for seg ulike tema innenfor området.

Norske byer har ofte ikke planlagt flomveier gjennom byen. Dette kan skyldes mangel på erfaringer og veiledninger. I rapport B14 ble det gjennomført en kartlegging av kommunenes fremtidig behov og prioritering av tiltak knyttet til klimautfordringene.

De forespurte kommunene identifiserte følgende behov for veiledning og/eller retningslinjer:

 • Overvann i tettbebyggelse

 • Dimensjoneringskriterier

 • Valg av tekniske løsninger i allerede utbygde områder

 • Hvilke type vannulemper vil samfunnet akseptere?

 • Avrenning av overflatevann i terreng

 • Det er behov for aktiv læring, incitamenter for samarbeid og koordinering

 

Dette prosjektet vil dekke flere av disse punktene.

I samarbeidet ”Fremtidens Byer” er det tatt initiativ til å utarbeide verktøy for kartlegging av flomveier i urbane områder. Det vil søkes samarbeid med prosjektet.

I prosjektet ”Reduksjon av flomskader ved ekstrem nedbør” (kortnavn ”regnbyge.no”) er det gjennomført et forprosjekt og det søkes om midler i oktober 2011 til et hovedprosjekt (evt. oppstart 2012). Prosjektet vil ha tre arbeidsgrupper på 1) Klima/nedbør 2)Avløpstransport og 3)Flomskader. ”Regnbyge.no” og ”Planlegging av åpne flomveier gjennom byer” vil utfylle hverandre knyttet til flomveier (vann som ikke går i rør). For beregninger knyttet til ledningsnett vil det være naturlig å støtte seg på regnbyge.no og tilsvarende prosjekter.

I Norsk Vann prosjektet ”Innarbeiding av klimatilpasningstiltak i VA-sektoren i kommunens planverk” skal det utformes sjekklister for hva som skal være vurdert og tatt hensyn til ved behandling av de ulike planene i kommunen. Materialet skal publiseres som en elektronisk veileder på Klimatilpasning.no. I veiledningen fokuseres det på å fremstille resultatene på en enkel form slik at de kan benyttes ved behandling av de ulike planene. Prosjektet ”Planlegging av åpne flomveier i byer” vil kunne gi mer detaljerte sjekklister og mer kunnskap om flomveier, som kan innarbeides i den elektroniske veiledningen.

Tidligere Norsk Vann rapporter innen overvannshåndtering (rapport 162) går ikke i detalj på utforming og kartlegging av flomveier. Den beskriver de overordnede ideer og prinsipper.

PROSJEKTOPPLEGG. KORT BESKRIVELSE

Prosjektet skal resultere i en veiledning i kartlegging og planlegging av åpne flomveier, inkludert en detaljert beskrivelse av utforming av flomveier.

Prosjektet vil ha følgende hovedområder:

 • Kartlegging av flomveier på mark (hvor vannet renner uten tiltak og hvilke oppstuvninger man får).

 • Beskrivelse av tiltak inkludert utførelse av flomveier. Beslutningsverktøy for å bestemme tiltak og flomveier på mark herunder:

 • Planlegging av hvilke alternative flomveier som vil gi minst mulig skade ved billigst mulige tiltak.

 • Risikobetraktninger knyttet opp mot IVF-kurver, korttidsnedbør og regntidsserier

 • Bestem hvilke gater og veier som skal fungere som åpne flomveier gjennom byen

 • Rutiner for innarbeiding av flomveier og bestemmelser knyttet til disse, i kommunal planlegging og byggesaksbehandling.

Kartlegging av kapasitet på eksisterende ledningsnett og tiltak på eksisterende ledningsnett for å øke kapasiteten, vil omtales.

Overskytende overvann må gå til åpne flomveier. Terrengmodeller, hydrologiske/hydrauliske modeller (”dual drainage-modeller”), kart, oppstuvningsberegninger, GIS-systemer  etc. kan brukes for å bestemme flomveiene. Prosjektet vil ikke utvikle nye datamodeller, men støtte seg på erfaringer med bruk av eksisterende og prosjekter/samarbeid hvor det arbeides med å utvikle bruken av modellene (Fremtidens Byer, regnbyge.no). Kommuner vil ha forskjellig behov for kompleksitet i en slik kartlegging. Prosjektet vil anbefale metoder for ulike nivåer av kartlegging.

Utforming av flomveier vil bli nøye beskrevet. Ulike tiltak vurderes, eksempelvis å senke gatenivået på kortere strekninger, sette opp kantføringer som leder vannet riktig vei (for eksempel over offentlige åpne områder som parker, kirkegårder, rekreasjons- og idrettsarealer, etc.), erosjonssikre utsatte områder, montere tilbakeslagsventiler på ledninger til utsatte bygninger, gjøre utsatte bygninger flomsikre til 1 meter over gatenivå, etc.

Erfaringer og fakta fra andre land innhentes. UK og USA har arbeidet mye med disse spørsmålene. I USA kan FEMA kontaktes (http://www.fema.gov/). De har for eksempel mye materiale om det å gjøre bygninger flomsikre, og tiltak før, under og etter flommen. I England er Richard Ashley en meget dyktig og aktiv fagmann innen oversvømmelser i byer. Myndighetene i England har brukt han mye. http://www.shef.ac.uk/civil/staff/research/ashleyr. Tilsvarende er det også mye erfaring i andre europeiske land.

ORGANISERING. DELTAGERE

Prosjektledelsen gjennomføres av sekretariatet i Norsk Vann. Det oppnevnes styringsgruppe, arbeidsgruppe og referansegruppe for prosjektet.

Arbeidsgruppe vil være en støtte for konsulenten og vil bestå av kommuner med lang erfaring innen området, Vegvesenet, NVE og andre relevante aktører. Representanter i referansegruppe vil komme fra forskning-/konsulentmiljø, forsikringsbransjen, DSB, BE, Klif og evt. andre relevante aktører.

Norsk Vann har ansvaret for prosjektledelse, er kontaktledd mellom referansegruppe og konsulent, arrangerer arbeidsmøte, kommunisere prosjektet og prosjektresultatene mot ulike målgrupper, samt kvalitetssikrer rapport.

KOSTNADER. FINANSIERING

Kostnader, utarbeidelse av veileder (NOK):

 

Faglig utredning og rapportering

550.000

Tilrettelegging og trykking rapport og 2 siders

50.000

Møtekostnader arbeidsmøter og referansegruppe

40.000

Prosjektadministrasjon og formidling av prosjektresultater

110.000

 

Uforutsett

50.000

Totalt

800.000

 

Finansiering

Prosjektet søker midler for å dekke hele prosjektet fra Norsk Vanns prosjektsystem.

KOST/NYTTE

Gode verktøy i form av veiledninger og kompetanseheving av personell vil øke VA-sektoren og kommunenes evne til å kunne håndtere konsekvensene av klimaendringene ved å styrke evnen til å ta riktige valg og gjennomføre riktige tiltak. Dette vil spare samfunnet for store kostnader. Den senere tids hendelser har vist aktualiteten av dette.

I B14 er dette omtalt på følgende måte utfra en spørreundersøkelse ute i kommunene: Det å etablere kompetanse og kapasitet ansees som en større utfordringer enn å dekke kostnadene. Dette gjenspeiler rekrutteringsproblemene bransjen allerede jobber aktivt med å løse. Bransjen har også et godt utviklet kursprogram som kan øke kompetansen i kommunen, men det en utfordring at kun et fåtall av kommunene sender deltagere til disse kursene og seminarene, og det er da ofte kommuner som allerede jobber aktivt med problemstillingene (Harvold et al., 2010).

Kostnadene ved ikke å ha tilrettelagt samfunnet for økte nedbørsmengder er formidable.

TIDSPLAN

Veiledningen utarbeides i 2012 og 2013, og rapporteres innen 01.09.2013.

RAPPORTERING

Resultater og anbefalinger fra prosjektet utgis som en rapport i Norsk Vann sin rapportserie. Utvalgte deler av rapporten (sjekklister og annet relevant materiale) publiseres elektronisk på Klimatilpasning.no.

INFORMASJONSSTRATEGI

Deltakerne i Norsk Vanns prosjektsystem mottar et eksemplar av rapporten fra prosjektet, og 2-siders informasjonsark benyttes til utstrakt spredning av resultatene på konferanser mv. Resultatene fra prosjektet presenteres dessuten i Bulletin og på norskvann.no. En faglig basert artikkel sendes relevante tidsskrifter som VANN, Kommunalteknikk, Teknisk Ukeblad mv. En spisset kronikk sendes relevant nasjonal presse samt benyttes i interessepolitisk påvirkningsarbeid overfor folkevalgte. Norsk Vann retter en henvendelse til berørte myndigheter om anbefalinger som evt. fremkommer i prosjektet.

 

Kjetil Furuberg/Trond Andersen, 20.09.11, sist endret 20.10.11 

 

Utskrift

Web Analytics