Stikkledninger - ansvar og teknisk utforminger

 

Prosjektleder i Norsk Vann: Trond Andersen
Utfører/konsulent: Asplan Viak
Forventet ferdig: August 2013

 

Forslagsstiller: Fagutvalg ledningsnett

MÅLSETTING

Gi en oversikt over erfaringer fra anlegg og drift av stikkledninger, herunder spesielt hva som kan gjøres for å redusere lekkasjer og feilkoblinger. Gi råd eller anbefalinger for valg av gode tekniske løsninger. Drøfte grensesnitt mellom offentlig og privat ledning, og komme med anbefalinger.

Hovedmålsettingen er å forsøke å tenke nytt for om mulig få til bedre løsninger.

BAKGRUNN

Det hevdes at stikkledninger står for omtrent halvparten av lekkasjer på vannledningsnettet, uten at dette er enkelt å dokumentere. Anboringspunktet på de kommunale hovedledningene er eksempelvis ofte et svakt punkt, hvor det lett kan oppstå lekkasjer.

Det har nok ikke vært fokusert så mye på stikkledninger tidligere, men fra flere hold synes stikkledningsproblematikk å komme høyere opp på dagsorden. Rørinspeksjon Norge (RIN) vil legge større vekt på dette, siden de opplever en sterk økning på oppdrag som gjelder stikkledninger.

Noen kommuner har reist spørsmålet om hvor grensesnittet for offentlig/privat bør gå; ved anboringsklammeret?, ved tomtegrense/stoppekran?, ved husvegg?

Det er dessuten behov for å se på forhold omkring teknisk utførelse av stikkledningsanlegg for å redusere lekkasjer og driftsproblemer mv.

PROSJEKTOPPLEGG. KORT BESKRIVELSE

Prosjektet bør bestå av følgende deloppgaver:

  1. Gi oversikt over dagens praksis i ulike kommuner (utførelse, grensesnitt)

  2. Innhente erfaringer fra utførende vedrørende tekniske løsninger, inklusive anleggsmessige forhold

  3. Innhente erfaringer vedrørende lekkasjer og feilkoblinger

  4. Drøfte grensesnitt offentlig/privat

  5. Komme med oppsummering og anbefalinger når det gjelder utførelse, tekniske løsninger og grensesnitt

  6. Utarbeide rapport og 2-siders presentasjon fra prosjektet

 

Rapporten bør sees på som et diskusjonsgrunnlag for å vurdere fremtidig praksis med henblikk for å finne gode tekniske og driftsmessige løsninger, og et grensesnitt offentlig/privat som er samfunnsmessig fornuftig og rettferdig.

 

Det bør legges inn en workshop i slutten av prosjektet.

ORGANISERING. DELTAGERE

Fagutvalg for ledningsnett foreslås som styringsgruppe, eventuelt i samarbeid med samfunnsgruppa.

Referansegruppa bør få en bred sammensetning fra ulike kommuner, og det bør være minst én representant fra Rørinspeksjon Norge (RIN).

KOSTNADER. FINANSIERING

Totale prosjektkostnader antas å utgjøre kr 600000, med følgende kostnadselementer:

 

Faglig utredning og rapportering

300000

Styringsgruppemøter/workshop

100000

Trykking rapport/2-siders

50000

Prosjektledelse/adm./form.

100000

Diverse/uforutsett

50000

SUM:           

600000

 

Prosjektet finansieres med prosjektmidler fra Norsk Vann Prosjekt.

KOST/NYTTE

Sette større fokus på stikkledninger for å finne gode tekniske og driftsmessige løsninger, og et grensesnitt mellom offentlig og privat ledning som er samfunnsøkonomisk optimalt.

TIDSPLAN

Prosjektet gjennomføres i perioden fra mars 2012 – til juni 2013.

RAPPORTERING

Prosjektet rapporteres som en Norsk Vann Rapport samt 2-siders informasjonsark.

INFORMASJONSSTRATEGI

Deltakerne i Norsk Vanns prosjektsystem mottar et eksemplar av rapporten fra prosjektet, og 2-siders informasjonsark benyttes til utstrakt spredning av resultatene på konferanser mv. Resultatene fra prosjektet presenteres dessuten i Bulletin og på norskvann.no. En faglig basert artikkel sendes relevante tidsskrifter som VANN, Kommunalteknikk, Teknisk Ukeblad mv. En spisset kronikk sendes relevant nasjonal presse samt benyttes i interessepolitisk påvirkningsarbeid overfor folkevalgte. Norsk Vann retter en henvendelse til berørte myndigheter om anbefalinger som evt. fremkommer i prosjektet.

Et fagtreff når rapporten foreligger er svært aktuelt, og det forventes her et stort engasjement når det gjelder ulike løsninger/modeller.

 

Hamar, 30.09.2010/ Sist endret: 22.10.2011

Trond Andersen 

 

Utskrift

Web Analytics