Store anskaffelser

 

Prosjektleder i Norsk Vann: Elin Riise
Utfører/konsulent: COWI
Forventet ferdig: Januar 2013

 

Store anskaffelser - kontraktsformer innen vann- og avløpssektoren

Forslagsstiller: Bergen og Trondheim kommuner

MÅLSETTING

Det er viktig at utbygging og fornyelse av vann- og avløpsanlegg sikres robuste løsninger med god langsiktig kvalitet og god totaløkonomi. Kontraktene som inngås må derfor sikre framdrift, økonomi og kvalitet på anleggene. Målet med prosjektet er å samle erfaringer og formidle disse til kommunene og IKSene slik at disse kan organisere byggherrefunksjonene, velge riktig kontraktsform, inngå gode kontrakter og styre prosjektene slik at disse hensynene ivaretas.

BAKGRUNN

Kommunene og VA-IKSene har de siste årene investert flere titalls milliarder kroner i nye vannverk, avløpsrenseanlegg, overføringssystemer, styringssystemer osv. Dette har gitt både positive og negative erfaringer. Typiske problemer er:

    -   Kostnadsøkninger på grunn av for dårlige og for “snille” kalkyler i
        hovedplaner og på forprosjektstadiet og/eller store endringer av prosjektet
 

 •      For svak ivaretakelse av byggherrefunksjonene på grunn av manglende
       kapasitet, kompetanse eller sårbarhet hvis medarbeidere slutter 

 •      Valg av kontraktsform som er dårlig tilpasset anleggets karakter og   rammevilkårene i byggherreorganisasjonen

Dette har skjedd gjennom ulike kontraktsformer som for eksempel totalentrepriser, tildelte delentrepriser og byggherrestyrte delentrepriser Det er ønskelig å systematisere disse erfaringene slik at kommuner og VA-selskap kan velge den entrepriseformen som de anser best tilpasset sine rammevilkår og forutsetninger.
 

Initiativet til prosjektet er tatt fra kommunene Bergen og Trondheim på vegne av  kommunene i VA-samarbeidet for Stor-Kommuner – VASK. Det vises til prosjektbeskrivelse i søknaden fra VASK til Norsk Vann prosjektutvalg og til
oppsummeringen fra “rundebordskonferanse” med deltakere fra VASK og IKSene 25.oktober 2011.
 

Initiativet til prosjektet fokuserte på erfaringene fra store kontrakter for prosessanlegg. Prosjektet bør innenfor prioriterte problemområder fokusere på utfordringene i full bredde:
 

 • Utbygging av prosessanlegg og store hovedledningsanlegg
  Få, men store kontrakter der kommunen ofte er “engangsbyggherre”

 • Ledningsfornyelser
  Dette er kommunenes hovedoppgave i årene fremover, med mange kontrakter i hver kommune

 • Beskrivelse av “nye” kontraktsformer slik at byggherrene kan velge dette når det er formålstjenlig. Dette kan for eksempel gjelde partnering, OPS og OFU-kontrakter


Kommunene og Norsk Vann har i liten grad rettet oppmerksomheten mot disse utfordringene. Derfor er innhenting og systematisering av erfaringene svært viktig.

 

PROSJEKTOPPLEGG. KORT BESKRIVELSE

Prosjektet bør bestå av følgende deloppgaver:

 

 1. Innhenting av erfaringer fra gjennomførte prosjekter i Norge og Norden innen prosessanlegg, store ledningsanlegg og ledningsfornyelser. Det innhentes også erfaringer fra utlandet om “nye” kontraktsformer som partnering, OPS, OFU osv. 

 1. Analyse og systematisering av erfaringene knyttet til blant annet kostnadskalkyler og kostnadskontroll, framdrift, kvalitet på anleggene og totaløkonomi. Dette bør relateres til blant annet kontraktsform og byggherreorganiseringen. 

 1. Hvilke krav stiller større VA-tekniske utbyggingsprosjekter til byggherrens organisasjon, kompetanse, kapasitet og “robusthet” og hvilken kontraktsform er best egnet for det aktuelle anlegget og byggherrens organisering? 

 1. Hvilke problemstillinger og utfordringer bør byggherren være særskilt oppmerksom på ved ulike kontraktsformer? 

 1. I hvilken grad legger regelverket for offentlige anskaffelser føringer som berettiget eller uberettiget gir rammevilkår som ikke er optimale for å få de beste anleggsløsningene med den beste totaløkonomien? Har Norge en strengere praksis som er uberettiget og misforstått sammenliknet med andre lands praktisering av dette EU-regelverket? 

 1. Hvordan bør Norsk Vann, VASK og IKSene ivareta VA-sektorens interesser på dette området i årene fremover?

 

Prosjektet vil ikke gi konkrete anbefalinger om hvilken kontraktsform som bør velges, men gi byggherrene erfaringer og eksempler som grunnlag for gode vurderinger og beslutninger.

Prosjektet skal formidle erfaringer og kunnskaper til byggherrene gjennom en utredning, gjennom workshops med relevante foredrag og gjennom tilrettelegging av en varig innsats innen Norsk Vann og i fagmiljøet som fokuserer på disse utfordringene.

Et mulig produkt kan være en prosjekthåndbok som tar for seg de 3 hovedtyper anlegg: prosessanlegg, nye ledningsanlegg og ledningsfornyelser. Håndboken bør være til nytte både ved små og store prosjekter. Håndboken bør ha med seg alle faser av prosjektet fra hovedplan/forprosjekt til prøvedrift/garantiperioden. Viktigheten av å sette inn nok innsats i planfasen bør understrekes, som eksempel på en viktig premiss FØR man velger kontraktsform.

ORGANISERING. DELTAGERE

Prosjektet ledes av sekretariatet i Norsk Vann. Det foreslås en styringsgruppe på 4:
         -        2 representanter for VASK
         -        1 representant for et IKS
         -        1 representant fra komiteen for samfunnsutvikling

Styringsgruppen må ta stilling til om det skal oppnevnes en referansegruppe der andre fra bygghererene, konsulentene og/eller entreprenører/leverandører skal delta.
 

Styringsgruppen beslutter engasjement av ekstern bistand til prosjektet.

KOSTNADER. FINANSIERING

Totale prosjektkostnader antas å utgjøre kr 450.000, med følgende kostnadselementer:


         Faglig utredning og rapportering    kr.      250 000
         Møter/workshop                         kr.        60 000
         Trykking rapport                         kr.        70 000
         Prosjektledelse / adm / formalia    kr.        50 000
         Diverse / uforutsett                    kr.        20 000
 

Prosjektet finansieres med prosjektmidler fra Norsk Vann Prosjekt.

KOST/NYTTE

Det bygges nye prosessanlegg, nye ledningsanlegg og foretas ledningsfornyelser for flere  milliarder kroner hvert år. Riktige kontraktsformer med bedre byggherreorganisering, kostnadskalkyler og kontraktsstyring kan gi vesentlige gevinster med hensyn til økonomi og framdrift på anleggene samtidig som hensynene ivaretas når det gjelder kvalitet og totaløkonomi.

Utfordringene innen dette området krever varig økt oppmerksomhet fra Norsk Vann, kommunene og IKSene i årene fremover, langt utover prosjektets varighet.

TIDSPLAN

Prosjektet gjennomføres i 2012.

RAPPORTERING

Prosjektet rapporteres i form av en Norsk Vann rapport, et 2-siders informasjonsark samt artikkel.

INFORMASJONSSTRATEGI

Deltakerne i Norsk Vanns prosjektsystem mottar et eksemplar av rapporten fra prosjektet, og 2-siders informasjonsark benyttes til utstrakt spredning av resultatene på konferanser mv. Resultatene fra prosjektet presenteres dessuten i Bulletin og på norskvann.no. En faglig basert artikkel sendes relevante fagtidsskrifter som VANN, Kommunalteknikk, Teknisk Ukeblad mv. En spisset kronikk sendes relevant nasjonal presse samt benyttes i interessepolitisk påvirkningsarbeid blant annet knyttet til VA-sektorens omdømme.

ANDRE OPPLYSNINGER

 • Det vises til prosjektbeskrivelse datert 27.september 2011 samt til oppsummeringen fra “rundebordskonferansen” i regi av Norsk Vann / VASK / IKS 25.oktober 2011.

 

 

Christen Ræstad, innleid av VASK for tilrettelegging av prosjektet
Sist revidert 27. oktober 2011 

 

Utskrift

Web Analytics