Investeringsbehov i vann og avløpssektoren

 

Prosjektleder i Norsk Vann: Toril Hofshagen
Utfører/konsulent: Norconsult
Forventet ferdig: Rapport foreligger

1.12 Investeringsbehov i vann- og avløpssektoren

Forslagsstiller: Sekretariatet i Norsk Vann

MÅLSETTING

Det skal utarbeides en rapport som viser gjenanskaffelseskostnad for norske vann- og avløpsanlegg per 2012 og investeringsbehov ved ulike ambisjonsnivåer i sektoren i perioden frem til 2030. Rapporten vil være viktig i VA-sektorens arbeid med økt synlighet og påvirkning av rammebetingelser, samt et grunnlag for kommuner og VA-selskaper i deres arbeid med hovedplaner og langtidsbudsjetter.

BAKGRUNN

Norsk Vann får stadig spørsmål fra medlemmer, media, myndigheter og andre om økonomiske makrotall for vann- og avløpssektoren, herunder behov for investeringer i vann- og avløpssektoren fremover. Det etterspørres både totaltall og mer spesifikke tall, som for eksempel hva det vil koste å skifte ut alle fellessystemer for avløpsvann og overvann med separatsystem. Det er behov for å utrede nærmere hva slags investeringsbehov vann- og avløpssektoren står overfor i overskuelig fremtid, forslagsvis frem til 2030. Det er behov for estimater av investeringsbehov totalt og på nærmere definerte delområder. Estimatene vil måtte ta utgangspunkt i bl.a.:

 

-nasjonale rammebetingelser som statlig regelverk og politiske og faglige føringer av nyere dato

-statistikk om tilstanden i VA-sektoren i dag og behov for forbedringer, jf. bl.a. KOSTRA, MATS, bedreVA og ”State of the nation”

-hovedplaner og langtidsbudsjetter for noen utvalgte kommuner og VA-selskaper

 

Et mye brukt tall i vann- og avløpssektoren de senere årene har vært gjenanskaffelseskostnaden for norske vann- og avløpsanlegg, som i Norsk Vanns rapport 130/2003 ble beregnet til kr 434 mrd. kr i 2001-kroner. Dette tallet har de siste årene vært korrigert for prisstigning og nyinvesteringer og ”rundet av” til om lag 500 mrd. kr. For å kunne utrede fremtidig investeringsbehov, er det nødvendig å gjennomføre en nyere beregning av gjenanskaffelseskostnaden for norske vann- og avløpsanlegg, som tar utgangspunkt i eksisterende infrastruktur og enhetskostnader per 2012. Estimatene bør baseres på bl.a.:

 

-nasjonal statistikk over vann- og avløpssektoren

-enhetskostnader for ulike elementer av vann- og avløpsanlegg

-supplerende informasjon fra noen utvalgte kommuner og VA-selskaper

PROSJEKTOPPLEGG. KORT BESKRIVELSE

Prosjektet innebærer følgende delaktiviteter:

  • Avklare med styringsgruppen hvilke kostnadsestimater som konkret skal prioriteres innenfor prosjektets ramme

  • Innhente nødvendig grunnlagsinformasjon (nasjonal statistikk og rammebetingelser, enhetskostnader for tiltak i VA-sektoren, utdypende informasjon fra ca. 10 kommuner/VA-selskaper, evt. sammenliknbare nordiske studier mv.)

  • Utarbeide forslag til rapport med estimater

  • Gjennomføre workshop med styrings- og referansegruppen for drøfting av rapport, herunder forutsetninger og beregninger

  • Gjennomføre høring av revidert rapportforslag i styrings- og referansegruppen

  • Utarbeide endelig rapport

  • Markedsføring og implementering av resultatene

ORGANISERING. DELTAGERE

Prosjektet gjennomføres av rådgiver som har rammeavtale med Norsk Vann.

 

Prosjektet styres av en styringsgruppe med 4 representanter fra Norsk Vanns medlemmer, som er oppnevnt av Norsk Vanns samfunnsutviklingskomité.

 

I tillegg vil styringsgruppen foreslå deltakere i en referansegruppe med representanter fra Norsk Vanns medlemmer, myndigheter og Nasjonalt brukerforum for VA-sektoren, som blir invitert til workshopen og til å gi innspill til rapporten.

 

Norsk Vanns sekretariat vil ivareta prosjektadministrasjon, trykking/markedsføring mv.

KOSTNADER. FINANSIERING

Prosjektet finansieres av Norsk Vann prosjekt:

Faglig utredning og rapportering              220.000,-

Styrings-/referansegruppemøter               30.000,-

Trykkeutgifter/markedsføring                   50.000,-

Prosjektadministrasjon                            70.000,-

Uforutsett                                             30.000,-

Totalt                                                 400.000,-

KOST/NYTTE

Vann- og avløpssektoren er en kapitalintensiv samfunnssektor med en investeringshorisont over flere generasjoner. Det er viktig at investeringsplaner som legges på nasjonalt og kommunalt nivå, har en felles forankring i oppdaterte grunnlagskostnader og investeringsestimater. En utredning som foreslått i dette prosjektet vil være et viktig grunnlagsdokument lokalt for både kommuner, VA-selskaper, rådgivere, leverandører og entreprenører. Videre vil det være et viktig grunnlagsdokument nasjonalt for politikere, myndigheter, media og interesseorganisasjoner som Norsk Vann, MEF og RIF. Kostnaden ved prosjektet er svært lav i forhold til de milliardinvesteringer som vann- og avløpssektoren står overfor i årene fremover.

TIDSPLAN

Prosjektet gjennomføres i perioden april 2012 - desember 2012.

RAPPORTERING

Prosjektet rapporteres i form av en Norsk Vann rapport. Til markedsføring av resultatene utarbeides 2-siders informasjonsark samt artikkel og kronikk.

INFORMASJONSSTRATEGI

Deltakerne i Norsk Vanns prosjektsystem mottar et eksemplar av rapporten fra prosjektet, og 2-siders informasjonsark benyttes til utstrakt spredning av resultatene på konferanser mv. Resultatene fra prosjektet presenteres dessuten i Bulletin og på norskvann.no. En faglig basert artikkel sendes relevante tidsskrifter som VANN, Kommunalteknikk, Teknisk Ukeblad mv. En spisset kronikk sendes relevant nasjonal presse samt benyttes i interessepolitisk påvirkningsarbeid overfor folkevalgte. Norsk Vann retter en henvendelse til berørte myndigheter om anbefalinger som evt. fremkommer i prosjektet.

 

Hamar, 1. oktober 2011

Toril Hofshagen 

 

Utskrift

Web Analytics