Avløp

alger i vann

Avløpshåndtering

Avløpsvann er vann som er brukt i husholdninger, industri og annen virksomhet, og som må transporteres bort og renses forsvarlig før utslipp til naturen igjen. Ca. 2 700 kommunalt eller interkommunalt eide avløpsverk sørger for å ta hånd om avløpet fra 84 % av befolkningen, mens de resterende 16 % har egne avløpsanlegg eller mindre, private fellesløsninger. Det er ca. 331 000 slike anlegg i Norge. Slammet fra avløpsrenseprosessen gjenbrukes i stor grad som gjødsel og jordforbedringsmiddel i jordbruket og på grøntarealer, etter å ha gjennomgått behandling og kvalitetskontroll i henhold til krav i gjødselvareforskriften.
 
Avløp reguleres av en rekke lover og forskrifter. De viktigste er plan- og bygningsloven, forurensningsloven, forurensningsforskriftens del 4, vannforskriften og gjødselvareforskriften.

Ledningsnettet

For distribusjon av vann og transport av avløpsvann har kommunene ansvar for 43 800 km vannledninger, 36 500 km avløpsledninger (inklusive fellesledninger for overvann og avløpsvann) og 16 500 km overvannsledninger. I tillegg kommer det private stikkledningsnettet til og fra bygningene, samt ledningsnettet for samvirkevannverk og mindre felles- løsninger.

Lære mer om avløp og kommunens ulike roller?

Se våre mange rapporter for praktiske hjelpemidler. Kanskje trenger du et kurs? 
Besøk våre jus-sider va-jus.no for mer informasjon om regelverk, forskrifter, maler og juridiske spørsmål.
Nyttige sider for deg som utøver myndighet på vegne av kommunen finner du på miljokommune.no, i tillegg er også avlop.no en nyttig side for deg som jobber med mindre avløpsanlegg.

Utskrift

Web Analytics