Nyttig og interessant studiebesøk fra Sverige

Slambefaring

Unike feltforsøk med slam har pågått siden 1981 – har blant annet undersøkt gjødselvirkning, tungmetall, miljøgifter, mikroplast og antibiotikaresistens. 

Norsk Vann var vertskap da styringsgruppa for de unike forsøksfeltene for slam i regi av Hushållningsselskapet i Skåne gjestet Norge 11.-12. september. Forsøkene er et samarbeid mellom Hushållningsselskapet og kommunene i søndre Skåne, VA SYD, SYSAV og Svenskt Vatten Utvikling. 

Studiebesøket omfattet en befaring i Follo-området for å se på lagring og spredning av slam. Takket være et godt samarbeid med HØST og Andrén Transport (transportør for VEAS) var det lagt opp til interessante befaringsmål, men slamspredningen måtte avlyses da det i tillegg til nedbør ikke var lagelige forhold på jordene. 

Dette kan stå som en god illustrasjon av én av de store utfordringene med utkjøring og spredning av avløpsslam i jordbruket; de ustabile vær- og kjøreforholdene. Gjestene fikk likevel møte engasjerte entreprenører og brukere av avløpsslam, som villig delte sine erfaringer og tanker om bruk av slam.   

Andre dagen av besøket var lagt til Norsk Vanns Oslo-kontor, der også referansegruppa for Bransjenorm slam var invitert for å informere om ulike sider ved slam-situasjonen i Norge. Referansegruppa består av representanter fra Mattilsynet, Miljødirektoratet, Norsk Landbruksrådgiving, NIBIO, Norges Bondelag, samt VEAS og HØST, på vegne av brukerne av bransjenormen. I tillegg deltok Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) og Landbruks- og matdepartementet. 

Av tema som ble diskutert var forslaget til revidert gjødselvareforskrift, som fortsatt er til behandling i departementene. I forslaget fra direktoratsgruppa (Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet og Mattilsynet) foreslås bl. a. reduserte spredemengder for fosfor, lokal lagring hos bonden kun i vekstsesongen, og tidspunkt for spredning foreslås endret slik at siste dato for høstspredning er 1. september. Disse to siste forslagene til endring vil innebære en dramatisk endring i rammevilkårene for bruk av slam. Det er uvisst når et forslag vil bli sendt på høring fra departementene.

Forslaget fra direktoratsgruppa og utredningene som ligger til grunn for forslaget finnes her. 

I møtet fortalte Mattilsynet og VKM om den omfattende risikovurderingen av slam som kom i 2009, og om arbeidet med bestillingen av en ny risikovurdering. Resultatene fra slamforsøkene i Skåne ble presentert, og disse viser for eksempel at det ikke har skjedd noen økning av tungmetallinnhold i jord der det er brukt slam siden 1981. 

Rapport fra slamforsøkene kan leses her.

Rapport fra mikroplastundersøkelsen kan leses her.

Anders Finnson fra Svenskt Vatten orienterte om arbeidet med den svenske regjeringsoppnevnte utredningen der formålet er å fase ut slam til jordbruket, samtidig som det skal innføres krav om fosforgjenvinning.

Se også vår omtale av dette oppdraget her.

 

Utskrift

Web Analytics