Kurssatsing for mindre renseløsninger

kurssatsing NMBU

NMBU, NIBIO og Norsk Vann har tatt initiativ til en ny og spennende felles kurssatsing for mindre renseløsninger, hvor målet er å tilby kurs som gir tilstrekkelig kompetanse for prosjekterende og utførende foretak og for kommunale saksbehandlere. Oppstartsmøte for dette ble arrangert på NMBU i går.

En del kommuner sliter både med å innfri plikten til å føre tilsyn med utslippstillatelser og med å klare miljømålene om god økologisk og kjemisk tilstand, fastsatt i vannforskriften. Foretakene sliter med å ha kompetansen som trengs for å planlegge og utføre anlegg som forurenser minst mulig, som har god kvalitet og lang levetid. Dette ønsker vi å gjøre noe med!

Det gjennomføres flere kurs på området, men det har i lengre tid vært en utfordring at vi ikke har et godt nok undervisningsopplegg totalt sett, til å dekke det store kompetansebehovet. Derfor har NMBU, NIBIO og Norsk Vann tatt initiativ til en felles kurssatsing, hvor målet er å tilby kurs som gir tilstrekkelig kompetanse for prosjekterende og utførende foretak og for kommunale saksbehandlere. 

2020 vil gå med til planlegging av et samlet kurstilbud og til utvikling av nødvendig læremateriell. Målet er igangsetting av et samlet kurstilbud i 2021. Kurset planlegges kjørt på NMBU, i samarbeid med senter for etter- og videreutdanning (SEVU).

På bildet fra venstre:Guro Randem Hensel (NIBIO), Arve Heistad (NMBU) og Gjertrud Eid (Norsk Vann).  

 

Utskrift

Web Analytics