KOSTRA-tall 2013: Rekordhøy drikkevannskvalitet

KOSTRA-tall for 2013 viser at tilnærmet 100 % av innbyggerne tilknyttet kommunale vannverk fikk vann av tilfredsstillende hygienisk kvalitet og hele 98 % fikk vann med tilfredsstillende farge. På minussiden kan nevnes at fornyelsestakten for ledningsnettet er lav og at mange avløpsrenseanlegg ikke oppfyller sine rensekrav.

SSB har nylig publisert 2013-statistikk på hhv. vann- og avløpsområdet.

Statistikken på drikkevannsområdet viser bl.a. følgende:

4,3 millioner av landets innbyggere var i 2013 tilknyttet de snaut 1100 kommunale vannverkene, tilsvarende 85 % av landets befolkning.

Av innbyggerne som var tilknyttet kommunale vannverk, fikk tilnærmet 100 % vann som tilfredsstilte kravene til E.coli (parameter for bakteriologisk kvalitet), 98 % fikk vann med tilfredsstillende farge, mens 94 % hadde tilfredsstillende surhetsgrad (pH) på drikkevannet. Dette er rekordhøy kvalitet for norsk offentlig vannforsyning!

De kommunale vannverkene produserte 760 millioner kubikkmeter vann i 2013, mot 730 millioner kubikkmeter året før. 32 % er oppgitt å gå tapt i form av lekkasjer. Husholdningsforbruket er estimert til 208 liter per person i døgnet.

Det kommunale vannledningsnettet utgjorde totalt 43.800 km. Ledningsnettets gjennomsnittlige alder er estimert til 34 år på landsbasis, korrigert for ledningsnett lagt ned i ”ukjent periode”.

Fornyelsen av det kommunale vannledningsnettet var 0,64 % som glidende snitt for treårsperioden 2011-2013, som er en svak nedgang fra forrige år på 0,66 %. Antall lekkasjereparasjoner er beregnet til 4100 i 2013, tilsvarende 1 reparasjon per 10 km.

Gjennomsnittlig årlig avbruddstid i vannleveransen lå i 2013 på 45 minutter per person, hvorav 20 minutter var ikke-planlagte avbrudd fra vannverkenes side.

Gebyrgrunnlaget for vann per innbygger var på 1.264 kr, som er en økning på 10 % fra 2012.

Statistikken på avløpsområdet viser bl.a. følgende:

Ca. 84 % av befolkningen var tilknyttet kommunale avløpsrenseanlegg med kapasitet på 50 personekvivalenter (pe) eller mer.

Nærmere halvparten av de tilknyttede innbyggerne var koblet til avløpsanlegg som ikke oppfylte rensekravene i 2013. Statistikk for rensekrav er nytt fra 2013, og tallene sier ikke noe om hvor store overskridelsene av rensekravene har vært.

Det kommunale avløpsledningsnettet var i sum 52.500 km. Av dette utgjorde spillvannsnettet 36.500 km, fordelt på 7700 km fellessystem og 28.800 km separate spillvannsledninger. Separate overvannsledninger utgjorde 16.000 km.

Ledningsnettets gjennomsnittlige alder er estimert til 38 år på landsbasis, korrigert for ledningsnett lagt ned i ”ukjent periode”.

Fornyelsen av det kommunale spillvannsnettet var 0,46 % som glidende snitt for treårsperioden 2011-2013, som er en svak nedgang fra forrige år på 0,48 %. Utskiftingen av spillvannsnettet i 2013 var totalt 162 km, mens det samtidig ble lagt 344 km nytt spillvannsnett.

Antall kloakkstopper på spillvannsnettet er estimert til 2100, som er en økning på 7 % fra 2012. Kommunene har på landsbasis erkjent erstatningsansvar for ca. 300 saker med kjelleroversvømmelser.

Gebyrgrunnlaget for avløp per innbygger var på 1.458 kr, som er en økning på 5  % i forhold til 2012.

Utskrift

Web Analytics