Uenighet i vannbransjen om NPM-merkede flerlags plastrør

plastror1

Uenighet om flerlagsrør var en av årsakene til at de nordiske brukerorganisasjonene valgte å trekke seg ut av samarbeidet om Nordisk Polymark (NPM) i 2017. Bakgrunnen for dette var at flerlagsrør ble godkjent med NPM-merket selv om brukerorganisasjonene var imot dette. Høsten 2018 ble det enighet om en ny struktur for et fremtidig samarbeid. 

Som kjent valgte Norsk Vann sammen med de nordiske bransjeorganisasjonene for kommunale vann- og avløpstjenester (danske DANVA, Svenskt Vatten, finske VVY (FIWA)), å trekke seg fra samarbeidet i Nordisk Polymark (NPM) i 2017. Bakgrunnen var uenigheter knyttet til materialkvalitet og hvilke rør og rørdeler som skulle ha NPM-merket.

Både brukerorganisasjonene og produsenter ser på samarbeidet knyttet til NPM som viktig for å sikre god kvalitet på plastrør. Ved å benytte NPM-merkede rør er man sikret rør av høy kvalitet som tåler de belastninger nordiske forhold innebærer, og som er kvalitetstestet etter nøye utarbeidede og etterprøvde standarder og metoder. Imidlertid var det altså uenighet om nettopp testing og kvalitet på flerlagsrør som var en av årsakene til brudd i samarbeidet. Disse problemstillingene arbeides det nå med. Følgelig er man i øyeblikket i den situasjonen at for flerlagsrør har disse en NPM-merking, men Norsk Vann anbefaler at de ikke benyttes. Dette gjelder kun flerlagsrør. 

Organisering av NPM

I juni 2018 inviterte plastrør-produsentenes organisasjon (NPG) de fire bransjeorganisasjonene (Norsk Vann, DANVA, Svenskt Vatten, VVY) til et møte for å komme fram til felles løsninger. Det ble enighet om strukturen for et framtidig arbeid med Nordisk Polymark.

Samarbeidet om NPM er revitalisert ved opprettelse av Rådet for Nordisk Polymark. Rådet består av et likt antall deltagere fra bransjeorganisasjonene (Norsk Vann, DANVA, Svenskt Vatten, VVY) og plastrør-produsentenes organisasjon (NPG). Rådet blir ledet av representant fra bransjeorganisasjonene, for tiden Carl-Emil Larsen, DANVA. Ved stemmelikhet vil leders dobbeltstemme avgjøre. NPG innehar sekretariat-funksjonen. Bransjeorganisasjonene er her sikret innflytelse i arbeidet med den videre utviklingen av standardene for NPM-merket.

Mer om flerlagsrør 

INSTA-SBC 13476 ble vedtatt i 2013 uten at det var enighet mellom bransjeorganisasjonene og plastrør-produsentenes organisasjon (NPG). Som følge av vedtaket, fikk produsentene NPM-merkingsrettighet for flerlags-rørene. Norsk Vann ville i 2013 ikke anbefale disse rørene brukt under norske forhold, heller ikke dersom minste tykkelse på innersjiktet ble økt til 1,0 mm. Begrunnelsen var blant annet bjelkestivhet og risiko for slitasje under norske forhold. I etterkant har INSTA-SBC 13476 vært gjenstand for flere justeringer, men Norsk Vann ser ikke på saken som endelig avgjort. 

Rådet arbeider nå med å gjennomgå kriteriene for den nordiske standarden for vann- og avløpsrør. På sikt vil det jobbes videre med problemstillinger knyttet til flerlagsrør. 

 

Fakta om InstaCert

INSTA-CERT er en nordisk gruppe av sertifiseringsorganer. INSTA-Cert ble etablert i 2004 og består av partnerne:

Inspecta Sertifiointi, Finland, 
Norner AS, Norge, 
RISE-sertifisering, Sverige, 
Dancert A/S, Danmark

INSTA-CERT tilbyr sertifisering på grunnlag av standarder eller tilsvarende dokumenter, tilpasset de nordiske forhold, for å gi produsenter og kjøpere muligheten for sertifisering med et høyt kvalitetsnivå i et etablert system dypt forankret i de fire nordiske landene.

INSTA-CERT utarbeider spesifikke sertifiseringsregler (SBCèr) skrevet for de enkelte produktene, som spesifiserer krav til produkter og inspeksjoner. Tilleggskravene til produktstandardene er ment å heve kvalitetsnivået fra EN-standardene opp til det nordiske nivået.

 
 

Fakta om Nordic Polymark

Nordic polymark

Nordic Poly Mark (NPM) er et nordisk kvalitetsmerke for plastrør, eiet av plastrør-produsentenes organisasjon (NPG). Plastrør med NPM-merket skal tilfredsstille kravene gitt av produktets tilhørende INSTA SBC.

 
 
Fakta om Flerlagsrør

Flerlagsrør («Multilayer-rør») er konstruerte rør med innvendig og utvendig glatt overflate og med et lag av stivt plastskum i midten. Kjernelaget av stivt plastskum (PP eller PVC-U) har lavere stivhet enn homogent plastmateriale. Rørene blir produsert etter NS-EN 13476-2. Du kan lese mer om disse rørene i Norsk Vann rapport 232/2018 «Plastrørrapporten».

 
 
 
 

Utskrift

Web Analytics