Vedtatte prosjekter 2020

Norsk Vann 2019 prosjekter

Det kom inn mange interessante prosjektforslag for 2020. Ved prioriteringen er det lagt vekt på hvor bra innholdet svarer til et sett prioriteringskriterier samt om forslagene bygger opp under viktige mål i strategiplanen.

Økonomiske rammer

Vi forventer å få inn ca 12 mill. kroner i prosjektmidler i 2020. Av dette budsjetteres ca. 0,5 mill. kroner til administrasjon av prosjektsystemet. Som et resultat av prosjektprioriteringen i 2019 ble det bundet opp 0,75 mill. av 2020-midlene. I tillegg er det tilført 3,04 mill.fra et akkumulert prosjektmiddelfond, og det er tilført 0,67 mill. fra prosjektet "VEAS-agentene", siden dette ikke gjennomføres. Disponibelt beløp til nye prosjekter i 2020 er da ca. 15,71 mill. kroner.

Høringsinnspill og prioriteringsprosess

Forslag til prosjektprioritering ble lagt ut på norskvann.no 06.11.19, og samtidig sendt til Norsk Vanns komitéer. Høringsfrist for å komme med innspill til prosjektprioriteringen var 06.12.19. På bakgrunn av de innsendte kommentarene utarbeidet direktøren sitt forslag til innstilling til styret i Norsk Vann.

Disse prosjektene ble prioritert i styremøte i januar 2020:

16-2019 Håndtering av legemiddelrester i norske avløpsanlegg kr 750 000
1-2020 Vannbransjens erfaringer med kommunesammenslåinger kr 600 000
2-2020 Fremtidig kompetansebehov i vannbransjen kr 400 000
3-2020 Finansieringsbehov i vannbransjen 2021 - 2050 kr 750 000
4-2020 Bransjeløft for norsk vannbransje i København 2020 kr 350 000
5-2020 Nye veiledere/brukerstøtte på overvannsområdet kr 500 000
6-2020 Lederutvikling som virkemiddel for å styrke vannbransjens utviklings- og innovasjonsevne - forprosjekt kr 100 000
7-2020 Lokale avløpsforskrifter etter forurensningslovgivningen kr 650 000
8-2020 Krav til kompetanse innen vannforsyning og avløp kr 1 400 000
9-2020 Kriterier for risikoanalyse av fjellsprengte vannbasseng kr 450 000
10-2020 Veiledning for dimensjonering av mindre avløpsanlegg kr 650 000
11-2020 Etableringsstøtte - Nasjonalt senter for vanninfrastruktur kr 1 500 000
12-2020 Nytt læremateriell til avløpskurs driftspersonell kr 1 500 00
13-2020 Ny veiledning om selvkost og for utarbeidelse av lokale forskrifter for vann- og avløpsgebyr kr 750 000
14-2020 Trykksenkning på vannledningsnettet - beste praksis kr 840 000
15-2020 Tilknytning av eksisterende bygninger til kommunale ledninger kr 500 000
16-2020 Helsemessig sikker drift av vannledningsnett - oppdatering kr 760 000
17-2020 Sirkulær økonomi - mulgheter, flaskehalser og tiltak kr 110 000
20-2020 Fremtidens vann- og avløpssystemer kr 700 000

Her finner du oversikt over alle nye og pågående prosjekter med prosjektbeskrivelser og fremdriftsplaner.

Her kan du lese/laste ned prosjektdokumentet samlet.

Utskrift

Web Analytics