Biogassnormen trenger nytt navn

bransjenorm slam2

Norsk Vann er sammen med Avfall Norge og Energigass Norge eiere av Bransjenorm for biogass. Mange av Norsk Vanns eiere produserer biogass og har derfor en interesse i samarbeidet. 

Etter et samlet initiativ fra biogassbransjen i 2018 overfor KLD om å etablere en bransjenorm for dokumentasjon av produksjon, klimanytte og bærekraft for norsk biogass, ble normen lansert i 2019. 

Hensikten med normen er å synliggjøre og dokumentere biogassens klimanytte og bærekraft, og betydningen av å utnytte avfall som en ressurs i en sirkulær økonomi uten verdilekkasjer. Den skal også fungere som et kunnskapsgrunnlag og anbefalinger til innkjøpere og brukere av biogass.

Formålet er at både bransjen og myndighetene skal kunne få mer kunnskap om klimaeffekten ved produksjon og bruk av både biogass, biogjødsel og andre produkter fra et slikt anlegg. Verktøyet gir mulighet til å vurdere klimaeffekten av ulike måter å håndtere avfall på, under ulike forutsetninger og for ulike organiske råstoff. Miljødirektoratet har varslet at de vil be om slik klimarapportering fra norske biogassanlegg årlig. 

Workshop om oppdatert versjon

Nå foreligger bransjenormen i oppdatert versjon og 2. desember var ledere ved norske biogassanlegg invitert til en egen workshop for å diskutere hvordan bransjen nå kan ta i bruk normen.

Bransjenormen kan brukes til alt fra å optimalisere anlegg og til å planlegge nye. Med verktøyet vil aktørene kunne se og beregne klimaeffekten av forskjellige typer og mengder råstoff til biogassproduksjon, som f.eks matavfall, husdyrgjødsel, avløpsvann eller fiskeslam, hva det vil si om de samler inn avfallet med biogasskjøretøy eller annet drivstoff, ulike lagringstyper mm. 

DFØ og Miljødirektoratet anbefaler i dag innkjøpere å stille krav om det skal være beregnet klimanytte av biogass i offentlige anbud, med bransjenormen eller lignende verktøy. 

Program og presentasjoner fra workshopen kan lastes ned her.

Har du navneforslag?

På workshopen ble det også diskutert behov for et nytt og mer dekkende navn for verktøyet, slik at det kan bli enda mer nyttig for utviklingen av norsk biogassindustri. Det er derfor lyst ut en navnekonkurranse der alle kan delta, med mer eller mindre begrunnede forslag. Faller juryen for ditt forslag premieres det med gavekort på 500 kroner, i tillegg til heder og ære.

Klikk her for å delta i navnekonkurransen.

Mer informasjon om normen finnes her.

Bestilling

Her kan dere legge inn bestilling på normen: Bestillingsskjema bransjenormen

Miljødirektoratet ber om rapportering på klimanytte til innrapporteringen i mars, så det kan være lurt å sette av ressurser til å komme i gang nå.

På bildet: Samarbeidspartnere for bransjenormen. Fra lanseringen av biogjødselmodulen i biogassnormen hos Landbruksdirektoratet 15. september ser vi fra venstre Arne Haarr, Norsk Vann, Nancy Strand, Avfall Norge, Torkil Dyb Remøy, Miljødirektoratet, Kaja Killingland, Landbruksdirektoratet, Irina Isakova, Carbon Limits, Jens Måge, Avfall Norge, Johanne Sæther Houge, Norges Bondelag og Kaja Voss, Carbon Limits

Foto: Avfall Norge

 

Utskrift

Web Analytics