Utsatt søknadsfrist - studier i beredskap og krisehåndtering for vannbransjen

studie beredskap og krisehåndtering
 
Norsk Vann og Høgskolen i Innlandet har i samarbeid opprettet bransjerettede høgskolestudier innen sikkerhet, beredskap og krisehåndtering for vannbransjen. Målgruppen er personer som har en yrkesmessig relasjon til fagfeltet vannberedskap. Det er fortsatt plass til noen flere studenter, og søknadsfristen er derfor utsatt til 21. august. 

Det er en god blanding personer fra ulike roller i vannbransjen som til nå har gjennomført grunnstudiet; deriblant tre vannverkssjefer, driftsansvarlige, vannkvalitetsansvarlige, beredskapsrådgivere og kommunikasjonsrådgivere i VA-virksomheter og vannverk. En beredskapskoordinator på overordnet kommunenivå har tatt studiet, i tillegg til flere representanter fra Nasjonal vannvakt, Norsk Vann og Mattilsynet. Studiene er samlingsbasert og tilrettelagt for å kunne gjennomføres ved siden av fulltidsjobb.

Utvider studietilbudet

Fra høsten 2020 utvides studietilbudet med en påbygging, og vi kan dermed tilby et helt års studietilbud med til sammen 60 studiepoeng over to år. De to halvårsstudiene kan inngå som en del av en åpen bachelorgrad ved blant annet Høgskolen i Innlandet.

Studietilbudet baserer seg på allerede etablerte teorier og metodikker innenfor beredskaps- og krisehåndteringsstudiet som tilbys ved Høgskolen i Innlandet, Campus Rena. Omtrent halvparten av forelesningene har et akademisk innhold og et overordnet blikk på fagene i et samfunnsperspektiv. Den andre halvdelen av studiet er bransjespesifikt rettet; hva betyr dette for vannforsyningen – hvordan bør dette gjøres i vår bransje? 

I grunnstudiet fordyper vi oss i grunnpilarene i beredskapsarbeidet; ROS-analyser, beredskapsanalyse og beredskapsplan, øvelsesplanlegging, sikring mot tilsiktede uønskede hendelser som terror og sabotasje, samt krisekommunikasjon og proaktiv stabsmetodikk. 

Fokus på vannberedskap i et samfunnsperspektiv 

I påbyggingsstudiet (krever fullført grunnstudium) ser vi nærmere på vann som kritisk infrastruktur og hvordan vannberedskap henger sammen med beredskaps- og krisehåndteringsarbeidet på alle nivåene i det norske forvaltningsapparatet. Vi vil løfte frem, diskutere og reise noen spørsmål rundt håndtering av vannkriser i et overordnet perspektiv. Hvordan bør vi legge til rette for god samhandling på tvers ved en regional vannkrise, som for eksempel langvarig bortfall av kritisk infrastruktur som vann i tillegg til ekom og strøm? Vi kommer også inn på rolle- og ansvarsforståelse/-avklaring ved komplekse kriser og sivil-militært samarbeid.

Andre temaer er cybersikkerhet og hva dette betyr for vår digitale, automatiserte vannbransje. Operativ psykologi – hvordan mestre krisesituasjoner med høyt stressnivå hvor tid er en kritisk faktor, individuelle forskjeller og hvilken rolle dette spiller inn på sammensetningen av team, mestring og beslutningstagning i operative situasjoner, står også på pensum.

Ønsker oss en bredere deltakelse 

Vannforsyningen er en av våre mest sårbare samfunnsfunksjoner. Etter en innføring i hvordan vi i vannbransjen jobber med grunnpilarene innenfor det systematiske beredskapsarbeidet, «løfter vi blikket» i påbyggingen og tar for oss vannberedskap i et samfunnsperspektiv. Etter to vellykkede gjennomføringer med gode tilbakemeldinger på grunnstudiet, ønsker vi nå å gå bredere ut og tilby studiet også til rådgivere i forvaltningsapparatet som har en rolle innenfor beredskapsarbeid på samfunnsnivå.

- Vi i Norsk Vann er svært fornøyd med at vi nå sammen med Høgskolen i Innlandet har fått på plass et studium av høy kvalitet. Det at man også nå kan se dette som en del av høyskolens øvrige studietilbud, og hvor dette nå kan utgjøre 60 studiepoeng i en åpen bachelorgrad, sier noe om hvor bra kvalitet dette studietilbudet rettet mot vannbransjen har blitt. Viktigheten av denne kompetansen vil bare øke i årene som kommer, sier Thomas Breen, direktør i Norsk Vann.

Vannbransjen kan ikke jobbe med vannsikkerhet, vannberedskap og håndtering av vannkriser alene. Skulle vi rammes av en større og regional uønsket hendelse innen vannforsyningen i Norge, vil det være avgjørende for krisehåndteringsevnen at også beslutningstagere oppover i forvaltningsapparatet har en grunnleggende forståelse for kompleksiteten og utfordringene i krisehåndteringsarbeidet – herunder roller og ansvar. 

Det er i førkrisefasen, i det daglige systematiske beredskapsarbeidet, et slikt grunnlag må legges. 

Vi lever i et samfunn hvor teknologien så vel som beredskapsfaget er i rask utvikling. Studiet vil dermed også være i kontinuerlig endring. Studentene, med sin brede erfaring og kompetanse fra ulike ståsteder, vil være viktige bidragsytere i arbeidet med å utvikle studiet videre. Derfor ønsker vi ansatte fra hele beredskapskjeden velkommen til å bli med oss i dette løpet.

For mer informasjon, og for å søke opptak på studiene, se her:

Grunnstudiet

Påbyggingsstudiet

Søknadsfrist er 21. august

 

 

 

 

Utskrift

Web Analytics