Faktagrunnlag – fornyelsesbehov i vannbransjen

faksimile223

Norsk Vann har i flere år pekt på behovet for økt investering i vann- og avløpsinfrastrukturen for å kunne sikre fortsatt rent vann i springen og naturen. Faktagrunnlaget finner du nedenfor. 

Norsk Vann rapport 223/2017 «Finansieringsbehov i vannbransjen 2016 – 2040» beskriver investeringsbehovet. Rapporten laster du ned her. 

Tosiders oppsummering av rapporten finner du her.

En beskrivelse av fakta om vannbransjen i Norge finner du her.

Behov for fornyelse av ledningsnettet ble vurdert av en arbeidsgruppe i Norsk Vann. Sluttrapporten fra arbeidsgruppen finner du her.

Arbeidsgruppa så på fornyelsesbehov både på nasjonalt nivå og for den enkelte kommune, og presiserer at fornyelsesbehovet kan variere mye fra kommune til kommune, spesielt avhengig av når ledningene er lagt.

For å komme fram til fornyelsesbehovet på nasjonalt nivå ble det lagt til grunn skjønnsmessige vurderinger av levetid for ledninger lagt i typiske tidsperioder, og gruppa konkluderte med at fornyelsesbehovet fram til 2040 er 1,2% for vannledninger og 1,0 % for avløpsledninger (spillvann-, felles-, og overvannsledninger). 

Som nevnt over vil fornyelsesbehovet variere mye fra kommune til kommune. For å beregne dette bør grundige analyser av ledningsnettet utføres.

 

Utskrift

Web Analytics