Planleggingsmøte for SFI-WIN søknad

SFI mote

SFI-WIN har som mål å bli et landslag av framstående forskningsmiljøer, FoU-aktive bedrifter og offentlige partnere som skal styrke innovasjonsevnen i vannbransjen. 6. juni var det møte hos SINTEF i Oslo for å planlegge søknaden.

Forskningsrådet har varslet at ti nye norske sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) skal starte opp høsten 2020. NTNU har tatt initiativ til å etablere et SFI innen vann- og avløpsområdet (SFI-WIN: Resilient and Sustainable Water Infrastructure). De konkurrerer med 99 andre initiativ innen ulike fagområder. Målet med SFI-WIN er å bli et landslag av framstående forskningsmiljøer, FoU-aktive bedrifter og offentlige partnere som skal styrke innovasjonsevnen i både den private og offentlige delen av vannbransjen gjennom satsing på langsiktig forskning. 

SINTEF, NMBU, USN, NIVA, FHI, NVE og Aquateam Cowi AS er med som forskningspartnere sammen med ca. 20 brukerpartnere fra privat og offentlig sektor. 6. juni var det møte hos SINTEF i Oslo for å planlegge søknaden. SFI-WIN vil blant annet ha fokus på vannbehandling og avløps- og slamhåndtering som er tilpasset fremtidens utfordringer, sikker og robust håndtering av urbane flommer, og bærekraftig drift, vedlikehold og fornyelse av vann- og avløpsnettene. Man har som mål å fremme innovasjon innen områder som digitalisering, sirkulær økonomi og bærekraftig utvikling innenfor fokusområdene.  

For et SFI er det krav om at vitenskapelig kvalitet i forskningen må ligge på et høyt internasjonalt nivå. Støtten fra Forskningsrådet er opptil 96 millioner kr fordelt over 8 år, og brukerpartnerne vil delta med egeninnsats og noe egenfinansiering. SFIet vil bidra med arbeidskapasitet i form av studenter og forskere og ikke minst kompetanse som skal hjelpe næringsliv og offentlig sektor til å lykkes med innovasjon. Det skal bli en samlingsplass for de kloke hodene, som spiller hverandre gode, med felles mål om å forbedre vannbransjens effektivitet, kvalitet og bærekraft, skape arbeidsplasser og øke eksporten av norsk vannteknologi.

Slike samarbeidsarenaer trengs, for i Norge rigges det nå for en storsatsing på teknologiutvikling og innovasjon for å få løst vannbransjens utfordringer på en mest mulig kostnadseffektiv og bærekraftig måte. I Folkehelsemeldinga 2019 ble forslag til nytt norsk program for teknologiutvikling i vannbransjen (Vannbransjens Innovasjonsprogram, VIP) omtalt. En samlet vannbransjen jobber for at VIP snarest blir realisert. SFI-WIN vil bygge kompetanse og kapasitet og være en meget god forberedelse og supplement til VIP. For eksempel legges det opp til at SFI-WIN skal bli en innovasjonsinkubator der gode ideer fra både offentlige og private brukere kan vurderes og eventuelt videreutvikles i spin-off prosjekter, blant annet med støtte fra VIP, Innovasjon Norge eller Horizon Europe.

Vikas Thakur

«Det er ikke for sent å melde sin interesse for SFI-WIN initiativet» sier professor Vikas Thakur fra NTNU som leder arbeidet med søknaden frem mot fristen 25. september. 

 

 

Utskrift

Web Analytics