Stor interesse for nytt studie

studie beredskap

Høgskolen i Innlandet har mottatt 27 søknader til det nye studiet som tilbys i høst i beredskap og krisehåndtering skreddersydd for vann- og avløpsbransjen. Selv om søknadsfristen var 15. august, er det fortsatt muligheter for etternølerne å hive seg med på det første kullet.

På bildet: Lene Veraas, sikkerhets- og beredskapsrådgiver for Vann og avløp i Drammen kommune, Kjetil Furuberg, avd. leder for vanntjenester i Norsk Vann og Thomes Trømborg, daglig leder i NRV/NRA IKS. Foto: Emma Furuberg.

- Hensikten er å bidra til at vannverk, avløpsselskap og de kommunale vann- og avløpsetatene over hele landet står best mulig rustet til å håndtere større uforutsette hendelser, sier daglig leder i NRV IKS og NRA IKS Thomes Trømborg. 

Trømborg er med i en arbeidsgruppe som har jobbet frem studietilbudet, og ser frem til å delta som student på det første kullet som starter opp høsten 2018.

Forventer mer kontroll

Et nasjonalt tilsynsprosjekt av beredskapen hos 515 vannverk gjennomført av Mattilsynet i 2016, viser at beredskapen i vannbransjen må bli bedre. Mattilsynet fant avvik fra regelverket hos tre av fem vannverk. Flest mangler var knyttet til ROS-analyse, beredskapsplaner og beredskapsøvelser. De større vannverkene har vesentlig bedre resultater enn de mindre. 

- Vannbransjen må forvente at Mattilsynet og Folkehelseinstituttet vil intensivere sin oppmerksomhet om beredskap de neste årene. For vannbransjen er det viktig å ha ansatte med spesialkompetanse på dette området, sier Trømborg.

Høgskolen Innlandet vil i første omgang tilby et ett-års deltidsstudium som gir økt kompetanse på beredskap og krisehåndtering, tilgang til operative verktøy og et faglig nettverk. Det blir fem todagers-samlinger, og én tredagers-samling på Hamar. Det legges opp til hjemmeeksamen i hvert semester. Fullført studie gir 30 poeng. 

- Studiet i beredskap og krisehåndtering skal sette ansatte i vannbransjen i bedre stand til å gjøre en god jobb – og innfri drikkevannsforskriftens lovpålagte krav om oppdaterte ROS-analyser, beredskapsplaner og jevnlige øvelser.

- Her blir det mange vinnere. Medarbeidere bygger viktig kompetanse og får faglig utvikling, hvilket i seg selv er motiverende. Arbeidsgiver får dyktigere medarbeidere, men fremfor alt så vil vi som bransje bli enda dyktigere på å sikre befolkningen godt drikkevann til enhver tid, sier Trømborg. 

Skreddersydd for vannbransjen

Studiet er skreddersydd for ansatte i vannbransjen; ledelse, beredskapsansvarlige, vaktledere og kommunikasjonsansvarlige i vann- og avløpsetater og vann- og avløpsvirksomheter. 

- Dyktige medarbeidere vil ha god nytte av faglig påfyll, og mange har behov for en mer grunnleggende innføring. Studiet skal møte behovet for begge grupper, sier initiativtager Lene Veraas. 

Veraas er sikkerhets- og beredskapsrådgiver for Vann og avløp i Drammen kommune, og leder arbeidsgruppen som har planlagt beredskapsstudiet. I tillegg til Trømborg, er også Ane Prøsch-Oddevald i Drammen kommune, Petter Anfinsen i Tromsø kommune, Markus Rawcliffe i NRV IKS og NRA IKS og Preben Sandborg Røe i Trolltind kommunikasjon (innleid av NRV IKS og NRA IKS) med i arbeidsgruppen. 

- Vi har forhørt oss litt rundt og ser at det er stor interesse for et slikt studietilbud, sier Veraas.

Studiet er bygget opp med emnet Risikoanalyse og beredskapsplanlegging (15 studiepoeng) i semester 1, og emnet Operativ kriseledelse og krisekommunikasjon (15 studiepoeng) i semester 2. I løpet av studiet vil studenten jobbe med temaene ROS, beredskapsplanlegging, fysisk sikkerhet, proaktiv stabsmetodikk, krisekommunikasjon og øvelser.

CIM-verktøyet vil være en integrert del av studiet. For dem som ikke allerede kjenner verktøyet, vil det bli gitt en halv dags introduksjonskurs.

Halvparten av studiet er vann- og avløpsspesifikt, mens den resterende delen har en akademisk forankring. Det unike med studiet, er at det nå utvikles en bransjetilpasset tilnærming til beredskapsfaget. 

Det at bransjen nå får mulighet til å utdanne sine egne vann- og avløpsfagfolk i et bransjetilpasset studium, anser Veraas som en stor gevinst for vannbransjen. 

- Dette er et viktig bidrag inn i bransjens arbeid med å bygge kompetanse innen beredskap og krisehåndtering. Studiet vil gi oss i vannbransjen mer nytte, enn kun det generelle beredskapsstudiet, sier Veraas, som selv har gjennomført det generelle beredskapsstudiet ved Høgskolen i Innlandet tidligere.

Interessert?

Hvis du er interessert eller har spørsmål ber vi deg ta kontakt per epost til lene.veraas@drmk.no eller thomes.tromborg@nrva.no. Du kan også søke direkte på www.inn.no/beredskapVA

Mer informasjon finner du her.

 
 

Utskrift

Web Analytics