Ny rapport: Etablering og drift av mindre avløpsanlegg

faksimile257
 
En ny veiledning om etablering og drift av mindre avløpsanlegg for huseiere, foretak og kommuner er nå tilgjengelig. Norsk Vann rapport 257/2020 skal øke kompetansen om forvaltning av små avløpsanlegg hos forurensningsmyndigheten og byggesaksmyndigheten i kommunen, og bidra til bedre informasjon og veiledning fra kommune til anleggseier og ansvarlige foretak.
Økt kompetanse i alle ledd vil øke kvaliteten på søknader og bidra til å redusere feil/mangler ved etablering av anlegg, som til sammen bidrar til at forurensingen reduseres. 
 
Veiledningen er utarbeidet som et hjelpemiddel i forbindelse med valg, prosjektering, dokumentasjon, utførelse og søknadsbehandling av mindre avløpsrenseløsninger. Veiledningen er velegnet for huseier, foretak som bistår huseier med å dokumentere og søke om utslippstillatelse, utførende foretak og saksbehandlere i kommunen.
 
Prosjektet består av en veiledning og en tilhørende sjekkliste og handler om:
 • Rolleavklaringer
 • Informasjon til huseier om avløpsrensing, valg av anlegg og oppfølging av anlegg i drift
 • Informasjon til foretak om søknadsplikt, ansvar, kompetanse og dokumentasjon i søknadsprosessen
 • Informasjon til saksbehandlere om vedtak, valg av løsning, helhetlig kartlegging og vurdering og behandling av utslippssøknad
 • Sjekklister for saksbehandling av utslippssøknader
Veiledningen er en hjelp til å tolke dagens regelverk på områder hvor Norsk Vann, etter innspill fra medlemmer, oppfatter at regelverket er uklart eller det mangler veiledning. Enkelte steder i veiledningen foreslås endringer i praksis sammenlignet med hva som har vært tidligere.
 
Eksempelvis:
 • Mer konkrete råd til huseier i forkant av et mulig kjøp.
 • Kommunen kan ikke overlate til huseier å velge anlegg i etterkant av gitt utslippstillatelse.
 • Kommunen bør sjekke ut sin praksis forbundet med dimensjonering av avløpsanlegg.
 • Mer detaljert innhold i serviceavtaler. Blant annet:
  • At begge avtaleparter setter seg godt inn i utslippstillatelsen med tilhørende vilkår.
  • At huseier gir servicepersonell i oppdrag å bestille slamtømming ved behov.
  • Konkretisering av hva nødvendig drift og vedlikehold ved hvert servicebesøk innebærer.
  • Opprette avvik dersom et anlegg forlates uten at det fungerer tilfredsstillende.
  • Rapportere særskilt til huseier og kommunen dersom utslippstillatelsen med tilhørende vilkår ikke innfris gjennom ordinær drift og dersom kartlegging/feilsøking ikke har ført frem.
  • Utveksle data og erfaringer om anlegget til kommunen, dersom det er behov for det.
  • Rapportere fortløpende og årlig til kommunen.
 • Egen rutine for saksbehandling av minirenseanlegg uten teknisk godkjenning.
 • Det anbefales at kommunen setter krav om serviceavtale for alle anleggstyper i tillegg til krav om kompetanse for alle som skal drive service på avløpsrenseanlegg.
 • Forslag om egne saksbehandlingsgebyr, for saksbehandling av minirenseanlegg uten teknisk godkjenning og søknader hvor servicepersonell eller foretak er sertifiserte.
 • Forslag til nye vilkår i utslippstillatelsen, som at alarmer skal overføres automatisk.
Veiledningsmateriellet er finansiert av Miljødirektoratets vannforvaltningsmidler og er utarbeidet av Norsk Vann, i samarbeid med Hedmark fylkeskommune og Direktoratet for Byggkvalitet (DIBK).
Selv om rapporten er ferdigstilt innholdsmessig vil vi jobbe videre med et med brukervennlig oppsett. Dette gjør vi for at produktet og særlig sjekklisten, skal bli mer brukervennlig. 

Tusen takk til alle dere som har engasjert dere underveis i arbeidet! Vi håper veiledning vil bli flittig brukt. God lesing!

Utskrift

Web Analytics