Ny rapport: Kunnskapsbehov innen overvann og klimatilpasning

faksimile b26

Norsk Vann har gjennomført et forprosjekt for å kartlegge kunnskapsbehov i vannbransjen innen temaet overvann og klimatilpasning, som grunnlag for å prioritere videre arbeid. Rapporten er nå tilgjengelig i VANNbokhandelen.

Formålet med denne rapporten har vært å identifisere de kunnskapsbehov knyttet til overvann og klimatilpasning som vannbransjen erfarer. Mye har skjedd siden 2008 da Norsk Vann rapport 162/2008 «Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering» kom ut. Mange aktører har vært involvert i utvikling og etablering av tiltak samt samlet erfaringer fra etablering og drift i norske kommuner. Basert på en gjennomgang av utvalgt litteratur er det foreslått 22 kunnskapsbehov. Forslagene er videre bearbeidet gjennom en workshop. I tillegg ble det sendt ut en spørreundersøkelse til Norsk Vann sine medlemmer for å kartlegge hvilke behov kommunene erfarer. Resultater fra workshopen og spørreundersøkelsen viser at bransjen erfarer betydelig kunnskapsbehov knyttet til overvann og klimatilpasning. For å dekke de uttrykte kunnskapsbehov er det foreslått fire pakker som omhandler 1) vurderinger i planfase, 2) beregninger av mengder og kvalitet, 3) dimensjonering og utforming av tiltak og 4) utførelse, drift og vedlikehold av tiltak.
 
 

Utskrift

Web Analytics