Forvaltning av nedbørsfelt for overflatevannkilder – en veiledning

faksimile rapp254
 
Hvordan bør vi arbeide for å sikre tilstrekkelig beskyttelse av våre drikkevannskilder? Det kan du lese om i Norsk Vann rapport 254 «Forvaltning av nedbørsfelt for overflatevannkilder – en veiledning» som du nå finner i VANNbokhandelen. Den kan lastes ned gratis for alle medlemmer av Norsk Vann.

Et viktig mål i vannforskriften og drikkevannsforskriften er at drikkevannskilder skal beskyttes mot forurensning slik at omfanget av rensing ved produksjon av drikkevann reduseres. Hva som er mulig å få til i praksis vil derimot variere, og gjennomføring av tiltak krever betydelig samhandling mellom vannverkseier og en rekke andre aktører. Målet med denne veiledningen har vært å gi en systematisk oversikt over faktorene som har betydning for forvaltning av nedbørsfelt til drikkevannskilder.

I rapporten kan du lese om relevante rammebetingelser, og om kunnskapsstatus på forurensende aktiviteter og kilder. Et omfattende kapittel om ulike tiltak tar for seg alt fra overordnede føringer for å bedre vannkvaliteten til mer detaljerte enkelttiltak så langt det har latt seg gjøre. En «verktøykasse» som omhandler metoder for bedømmelse av risiko blir presentert. Noen er skal-krav slik som utførelse av ROS-analyse, andre kan hjelpe til med prioriteringer og målrettede tiltak som eksempelvis mikrobiell kildesporing. Samhandling har gjennomgående blitt vektlagt i rapporten, og i et eget kapittel beskrives kort de ulike offentlige aktører. Avslutningsvis presenteres oppsummering og anbefalinger.

En videopresentasjon av rapporten laget av rapportens forfattere kan sees her:

 

 

Utskrift

Web Analytics