Ny rapport: Forprosjekt Digital Vannstatistikk

faksimile B25

Hvordan få til en bedre dataflyt og mindre tidkrevende rapportering? Rapporten B25 «Forprosjekt Digital Vannstatistikk» finner du nå i VANNbokhandelen. Den kan lastes ned gratis for alle medlemmer av Norsk Vann. 

Norsk Vann har gjennomført et forprosjekt for å vurdere muligheten for større grad av digitalisering av den obligatoriske rapportering til myndighetenes datasystem. Et annet mål med prosjektet har vært å se på hvilke endringer som bør gjøres for å dekke vannbransjens behov for resultatvurdering og benchmarking av bransjens viktige framtidsutfordringer. 

Det brukes i dag mye ressurser i kommunene på rapportering til Staten via Miljødirektoratet, Mattilsynet og SSB. Dataene som skal rapporteres til statlige aktører og til bedreVANN ligger i mange ulike fagsystemer i kommunene. De bør overføres elektronisk fra fagsystemene til et felles datalager/rapporteringsportal i kommunen. I datalageret skreddersys dataene i henhold til det oppsettet dataene skal rapporteres i, og etter hvert eksporteres de til de statlige datasystemene. Ulike fagsystem for rapportering finnes alt på markedet. Kommuner og selskap har i variabel grad tatt dem i bruk slik at det dekker alle data som skal rapporteres. Arbeidet med å få etablert et felles datalager for rapportering ligger i kommunene og selskapene, en jobb de må gjøre i samarbeid med sine leverandører. For å lykkes med at dette skal skje i alle norske kommuner, må det gjøres en systematisk innsats med incentiver for å få arbeidet gjort. En felles mal/kravspesifikasjon for jobben som skal gjøres samt en statlig tilskuddsordning for finansiering av det praktiske arbeidet, vil være viktige tiltak. Mange kommuner vil ha behov for å kjøpe tjenester til dette, derfor vil en målrettet tilskuddsordning være viktig. For staten og vannbransjen totalt sett vil et slikt digitaliseringsløft bidra til stor gevinst på datakvaliteten på det som rapporteres fra kommunene til nasjonal vannstatistikk.

 

 

 
 
 

Utskrift

Web Analytics