Ny rapport om kommunens rolle i privat utbygging

faksimile rapp 250

Rapport 250/2019 «Kommunens roller, rettigheter og fremgangsmåter i private utbyggingsområder» er nå tilgjengelig i Norsk Vanns bokhandel.

Veiledningen gir en innføring i hvilke alternativer kommunen har for å sikre at nødvendige vann- og avløpsanlegg blir opparbeidet i forbindelse med ny utbygging og at anleggene får tilfredsstillende funksjon og kvalitet. Veiledningen har hovedfokus på inngåelse av utbyggingsavtaler i denne forbindelse.

Det er ulik praksis i norske kommuner om hvordan en håndterer etablering av vann- og avløpsledninger i områder som bygges ut av private hvor ledningene overtas av kommunen. Målsetting med dette prosjektet er å utarbeide en beste praksis veiledning som avklarer hvilke roller, rettigheter og fremgangsmåter en kommune kan ha i forhold til store og omfattende private utbyggingsområder. Det anbefales å lese kapittel 1 først. Her gis bl.a. en oversikt over hvilke valgmuligheter en kommune står overfor i utbyggingssaker. Resten av rapporten omhandler i hovedsak utbyggingsavtaler.

Det kan stilles krav til tekniske løsninger og rekkefølgekrav i arealplaner for å sikre at anleggene blir opparbeidet og at de blir opparbeidet med god nok kapasitet og kvalitet. I den konkrete byggesak kan kommunen gi pålegg om opparbeidelse av vann- og avløpsanlegg frem til tomten. I begge tilfeller forutsettes det at det foreligger arealplan (kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan).

I forlengelsen av krav til tekniske løsninger og rekkefølgekrav, kan det inngås utbyggingsavtale mellom kommunen og grunneier eller utbygger i medhold av plan- og bygningsloven kapittel 17. Inngåelse av slik avtale er frivillig. Det er en forutsetning at lovens krav til saksbehandlingsregler følges, og at avtalen inngås med grunnlag i kommunens planmyndighet og gjelder gjennomføring av vedtatt arealplan. Loven oppstiller også krav til innhold. Avtalen kan gjelde forhold det er gitt bestemmelser om i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan. Den kan også gå ut på at grunneier eller utbygger skal besørge, eller helt eller delvis bekoste, tiltak for gjennomføringen av planen som det ikke er gitt bestemmelser om. Her oppstiller loven særlige krav til nødvendighet og forholdsmessighet. Også for utbyggingsavtaler er det en forutsetning at det foreligger en vedtatt arealplan.

Utbygging av nødvendige vann- og avløpsanlegg med tilfredsstillende kvalitet i forbindelse med ny utbygging, fordrer gode arealplaner. Disse bør avklare behov for utbygging av nye vann- og avløpsanlegg og klargjøre hvilke krav som stilles til slike anlegg. Slik sikrer kommunene at nødvendig infrastruktur kommer på plass, i tillegg til at det blir forutsigbart for utbyggerne hvilke krav som gjelder. Dette forutsetter samarbeid på tvers av ulike avdelinger i kommunen på et tidlig stadium.

Vi håper rapporten vil være nyttig for alle som jobber med utbygging i privat regi.  

 

Utskrift

Web Analytics