Nytt lovutvalg for overvann oppnevnt: En merkedag for vannbransjen

Regjeringen besluttet i statsråd i dag å nedsette et lovutvalg som bl.a. skal vurdere rammene for å håndtere overvann i byer og tettbebyggelser. Norsk Vann deltar med sin jurist Elin Riise i lovutvalget. «Lovutvalget er et viktig og etterlengtet skritt i retning av mer funksjonelle rammebetingelser for vannbransjen, og Norsk Vann vil prioritere dette arbeidet høyt» uttaler direktør Einar Melheim i Norsk Vann.

Norsk Vann utga i 2004 rapporten «Trenger Norge en VA-lov?». I årene etter har Norsk Vann i samarbeid med bl.a. KS, Huseiernes Landsforbund og Finans Norge stadig tatt opp med myndigheter og politikere behovet for et mer avklart regelverk på vann- og avløpsområdet. Utfordringene med klimaendringene og håndtering av overvann har vært et viktig argument for nødvendigheten av et lovarbeid som avklarer kommunenes ansvar på området, moderniserer gebyrbestemmelsene mv. Behovet for god håndtering av overvannet har økt, fordi klimaendringene med større nedbørmengder og hyppigere styrtregn, kombinert med økt fortetting, har ført til mer overvann i byer og tettbebyggelser.

I statsråd i dag, 11. april, ble endelig lovutvalget oppnevnt og har fått sitt mandat. Formålet med lovutvalgets utredning og forslag skal være å gi kommuner og andre aktører tilfredsstillende og tydelige rammebetingelser for å kunne håndtere overvann i tettbebyggelser, både i dagens klima og etter forventede klimaendringer. Utvalgets utredning og forslag skal tydeliggjøre ansvarsforholdene.

Lovutvalget består av:

  • Helge Skaaraas, advokat (leder) Sarpsborg
  • Ann-Janette Hansen, spesialrådgiver (KS), Råde
  • Dag Refling, utredningssjef, Huseiernes Landsforbund, Stavern
  • Mia Ebeltoft, advokat og fagsjef Finans Norge, Oslo
  • Elin Riise, juridisk rådgiver Norsk Vann, Hamar
  • Rolf Johansen, sjefingeniør Statens vegvesen, Sande i Vestfold
  • Helga Skofteland, regiondirektør Forbrukerrådet, Lørenskog
  • Jan Stenersen leder avløp Tromsø kommune, Tromsø
  • Hogne Hjelle, avdelingsleder Bergen kommune, Bergen
  • Gorm Kipperberg, førsteamanuensis Universitetet i Stavanger, Sandnes


Arbeidet skal være ferdig innen 1. desember 2015.

«Vi er svært tilfreds med at dette viktige lovarbeidet nå kommer i gang,» sier jurist Elin Riise i Norsk Vann. «Norsk Vann vil legge opp til nær dialog med sine medlemmer både i og utenfor utvalget som et viktig fundament for det vi skal bidra med inn i lovutvalget.»

Utvalget skal vurdere gjeldende lovgivning og rammebetingelser og eventuelt komme med forslag til endringer i regelverk. Utvalget skal konkret beskrive og vurdere følgende områder:

a. Kommunenes lovgrunnlag og myndighet til å gjennomføre og stille krav til håndtering av overvann i forbindelse med sin arealplanlegging og byggesaksbehandling.
b. Kommunenes lovgrunnlag og myndighet til å gjennomføre og stille krav til håndtering av overvann i forbindelse med eksisterende bebyggelse.
c. Kommunenes lovgrunnlag for å gebyrfinansiere overvannstiltak gjennom regelverket om kommunale vann- og avløpsgebyrer og eventuelle refusjonsordninger.
d. Behov for regulering av kommunens plikter som eier av avløpsanlegg, drikkevannsanlegg og åpne overvannsanlegg, og som tilbyder av vann- og avløpstjenester.
e. Behov for å forskriftsfeste vilkår kommunen kan fastsette overfor abonnentene, inkludert kommunens adgang til å fraskrive seg ansvar ved skade på abonnentenes eiendom.
f. Reguleringen av overvann (forurenset og ikke-forurenset) i forurensningsloven og vannressursloven. Behovet for klargjøring eller harmonisering av planlovgivningen, forurensningsloven, vannressursloven og annet relevant regelverk.
g. Behov for å lovfeste minimumskrav/akseptabel risiko ved tiltak for å forebygge skader fra overvann, inkludert ved tilpasning til klimaendring
h. Andre forhold utvalget mener er relevante

Pressemelding fra Klima- og miljødepartementet og utvalgets mandat kan lastes ned fra departementets hjemmesider.

Utskrift

Web Analytics