Statsbudsjett 2014: Noen gode nyheter for vannbransjen

Finansminister Sigbjørn JohnsenAvtroppende regjering foreslår i statsbudsjettet for 2014 bl.a. 15 mill. kr til en ny drikkevannssatsing under Protokoll om vann og helse og 4 mill. kr til det nye lovarbeidet på overvannsområdet. Miljødirektoratet får en styrket rolle i klimatilpasningsarbeidet. Skuffende i budsjettforslaget er at det ikke er lagt opp til noen økt satsing på helhetlig vannforvaltningsarbeid.

Den rødgrønne regjeringen la i dag frem forslag til statsbudsjett for 2014. Samtlige budsjettdokumenter kan lastes ned fra Regjeringens budsjettsider.

Norsk Vann vil melde seg på relevante komitehøringer i Stortinget for å påvirke til at endelig budsjett for 2014 i størst mulig grad reflekterer vannbransjens interesser. Komitehøringene av budsjettet er varslet å være i uke 45-46. 

Norsk Vann har gått gjennom de relevante budsjettdokumentene og vil trekke frem noen gode nyheter og en dårlig nyhet i budsjettforslaget, sett med vannbransjens øyne:

1) 15 mill. kr til myndighetenes satsing på drikkevann, jf. Helse- og omsorgsdepartementets budsjettproposisjon.

Utdrag fra side 38:
«Det foreslås 15 mill. kroner til bedre drikkevann for befolkningen gjennom å bistå vannverk med å etterleve drikkevannsforskriftens krav. Satsingen skal understøtte de nasjonale målene på drikkevanns- og sanitærområdet som ventes fastsatt under Verdens helseorganisasjon/UNECEs protokoll om vann og helse i 2013. Aktuelle tiltak er informasjon om mål, frister, identifisering av kommuner og vannverk hvor tiltak må settes inn, økt innsyn, styrking av kompetanse på feltet og forskning på vann og sykdomsbyrde. Ordningen vil forvaltes av Mattilsynet og Nasjonalt folkehelseinstitutt, og tiltak settes i gang i samarbeid med Miljødirektoratet.»

2) 4 mill. kr til det nye lovarbeidet på overvannsområdet og avklart styrket rolle for Miljødirektoratet på klimatilpasningsområdet, jf. Miljøverndepartementets budsjettproposisjon

Utdrag fra side 41:
«Løyving på posten er styrkt med 11 mill. kroner til arbeidet med klimatilpassing. Midlane skal nyttast til høvesvis 4 mill. kroner til «Overvannsutvalget» sitt arbeid i 2014, 3 mill. kroner skal nyttast til å utvikle nasjonale klimatenester med betre informasjon til kommunar og næringsliv om klimaendringar lokalt, gjennom ei auka løyving til senter for klimatenester og 4 mill. kroner til å styrkje og følgje opp det tverrgåande kunnskapsgrunnlaget innan arbeidet med tilpassing.»

Noen utdrag fra side 330-332:
«Miljøverndepartementet har ansvaret for å leggje til rette Regjeringas heilskaplege arbeid med klimatilpassing. … Miljødirektoratet vil vere den fagetaten som støttar Miljøverndepartementet i arbeidet med klimatilpassing.

Mange etatar og fagmiljø er involverte med ulik spesialkompetanse når det gjeld framtidige endringar i havnivåstigning og stormflod. Dette gjeld blant anna NVE, Statens kartverk, Bjerknessentret, DSB, Meteorologisk institutt m.v. Miljødirektoratet får ansvaret for å samordne og gi samla råd til Miljøverndepartementet om kva prognosar for havnivåstigning som bør leggjast til grunn for planlegging i ulike delar av landet. Prognosar og råd må oppdaterast jamleg i samband med FNs klimapanel sine hovudrapportar, og alle aktuelle fagetatar vil bli involverte. Senter for klimatjenester vil ha ei viktig rolle i arbeidet med prognosar og med å utarbeide tal for havnivåstigning. DSB vil i tråd med si samordningsrolle for samfunnstryggleik ha som oppgåve å koordinere det førebyggande arbeidet med klimatilpassing som trugar samfunnstryggleiken og vil i denne samanhengen gi råd om korleis prognosane for havnivåstigning skal brukast i kommunane sitt planarbeid. Direktoratet vil involvere aktuelle fagetatar.

Auka nedbørsintensitet vil føre til aukande problem med overvatn i byar og tettstader. Fleire styresmakter har ansvar for regelverk som har betydning for kommunane si handtering av overvatn. Miljødirektoratet er gitt ansvaret for å ha oversikt over regelverk og rammevilkår for kommunane si handtering av overvatn. Blant anna vil det vere viktig å gi forslag til heilskaplege føringar og informasjon om handtering av overvatn i den statlege planretningslinjaom klimatilpassing. Miljødirektoratet vil involvere andre aktuelle fagetatar i dette arbeidet. Miljødirektoratet vil òg ha sekretariatsansvaret for lovutvalet som skal utgreie og komme med eventuelle forslag til korleis kommunane sine rammevilkår for handtering av overvatn kan betrast. Andre aktuelle fagetatar vil òg bli involverte i arbeidet med lovutvalet.»

3) Ingen økning av bevilgningene til helhetlig vannforvaltningsarbeid etter EUs vanndirektiv og den norske vannforskriften, jf. Miljøverndepartementets budsjettproposisjon

Summen av bevilgninger til generell vannforvaltning under «Post 22 Statlege vassmiljøtiltak» på 30,2 mill. kr og «Post 70 Tilskott til vassmiljøtiltak» på 7,8 mill. kr er i sum 38 mill. kr. Dette er nøyaktig samme bevilgning som for 2013. Avtroppende miljøvernminister Bård Vegar Solhjell redegjorde i et intervju i Aftenposten 31. august 2013 for at Norge må trappe kraftig opp bevilgningene til helhetlig vannforvaltningsarbeid i årene som kommer, dersom Norge skal nå målene i EUs vanndirektiv. Men det er altså ikke foreslått noen økning for 2014, noe som betyr at Norge vil komme enda mer bakpå i forhold til felleseuropeisk ambisjonsnivå og tempoplan for våre vannressurser.

4) Noen andre forhold av interesse for vannbransjen i forslaget til Statsbudsjett 2014:

Justis- og beredskapsdepartementet (s 218-226): Omtale av kritisk infrastruktur og satsing på modell for overordnet risikostyring (KIKS-modellen).

Landbruks- og matdepartementet: Omtale av bl.a. tilsynsarbeidet overfor vannverk og biogass.

 

 

Utskrift

Web Analytics