ESA påpeker forbedringsbehov på drikkevannsområdet

ESA mener det har skjedd forbedringer, men at det fortsatt må gjøres tiltak fra myndighetenes side på drikkevannsområdet. Dette kommer frem av en rapport fra ESAs inspeksjon hos Mattilsynet i mars i år.

EFTAs overvåkingsorgan, ESA, gjennomførte i mars inspeksjon av hvorvidt den norske kvalitetskontrollen av drikkevann er i tråd med EØS-regelverket.

ESA har nå publisert rapport fra inspeksjonen, som viser at det har skjedd fremskritt siden forrige inspeksjon i 2007, men at det fortsatt er behov for forbedringer når det gjelder:

  • Gjennomføre alle krav fastsatt i EØS-regelverket i nasjonale lover og regler
  • Mattilsynet må utføre regelmessige kontroller av kvaliteten på drikkevann
  • Garantier for at man kun bruker drikkevann i matproduksjon
  • All relevant informasjon om kvaliteten på drikkevann skal være tilgjengelig for offentligheten inkludert  ESA

Rapporten inneholder flere anbefalinger rettet til myndigheter og organer som har ansvaret for kontrollene på området. ESA opplyser at Mattilsynet har notert seg manglene som ble nevnt i rapporten og har lagt fram en handlingsplan, som nå blir nærmere vurdert av ESA.

Se mer informasjon og last ned rapporten fra ESAs hjemmesider.

Utskrift

Web Analytics