Vanntjenester unntatt fra EUs nye konsesjonsdirektiv

EU er inne i sluttfasen av sitt arbeid med nytt innkjøpsregelverk; «the procurement package». I en avtale mellom Rådet og Parlamentet 26. juni ble vanntjenester overraskende unntatt fra virkeområdet til et nytt direktiv om konsesjoner.

EU har i lengre tid arbeidet med et nytt regelverk på innkjøpsområdet; den såkalte «procurement package». Det handler i praksis om revisjon av to eksisterende direktiver (innkjøpsdirektivet og forsyningsvirksomhetsdirektivet) samt utarbeidelse av to nye regelverk (konsesjonsdirektivet og «the third market access regulation»).

I en avtale mellom Rådet og EU-parlamentet 26. juni ble det oppnådd foreløpig enighet om innholdet i de 3 førstnevnte direktivene, mens det sistnevnte skal behandles av "the International Trade Commitee". Sluttbehandling av direktivene vil etter planen skje høsten 2013. Se mer info om "the procurement package" på EU-kommisjonens hjemmesider. Se mer info om avtalen som ble inngått 26. juni her.

Hensikten med revisjon av de 2 eksisterende innkjøpsdirektivene for klassisk sektor og forsyningssektorene er bl.a. å modernisere regelverket, legge til rette for at forhold som kvalitet, miljø og innovasjon blir vektlagt i anskaffelsene i tillegg til pris, og sikre enklere tilbudsrutiner, bl.a. ved bruk av et "European Single Procurement Document".

Hensikten med et nytt konsesjonsdirektiv er å sikre klare regler for tildeling av konsesjonskontrakter for arbeid og tjenester. Vanntjenester var opprinnelig inne i virkeområdet for dette direktivet, men ble noe overraskende unntatt fra direktivet i avtalen som ble inngått 26. juni. Kommisær Barnier har i en uttalelse forklart at det aldri har vært hensikten at konsesjonsdirektivet skal pålegge medlemsstatene noen form for privatisering av offentlige tjenester, heller ikke vanntjenestene. Et borgerinitiativ med 1,5 millioner underskrifter mot privatisering av vanntjenester, er noe av bakgrunnen for hvorfor vanntjenester likevel tas ut av konsesjonsdirektivets virkeområde, for å unngå usikkerhet blant borgerne. I avtalen fra 26. juni er EU-kommisjonen bedt om å evaluere konsekvensene av at vanntjenester er unntatt fra konsesjonsdirektivet, senest 3 år etter at direktivet er implementert i nasjonal lovgivning. Se mer om avtalen rundt konsesjonsdirektivet her.

Norsk Vann påvirker EUs arbeid med "the procurement package" gjennom vår deltakelse i EUREAU. Blant annet har det vært en prioritert kampsak for EUREAU at konsesjonsdirektivet ikke på noen måte skulle overstyre nasjonalstatenes suverene rett til selv å beslutte organiseringen av sine offentlige tjenester, herunder på vannområdet.

Norsk Vann har også gitt tidlige innspill til det kommende norske arbeidet med implementering av de reviderte innkjøpsdirektivene.

Utskrift

Web Analytics