Klimatilpasningsmeldingen sluttbehandlet i Stortinget

Lovutvalg og myndighetsansvar på overvannsområdet var sentrale temaer i Stortingsdebatten om klimatilpasningsmeldingen 19. juni. Norsk Vann er glad for Stortingets engasjement i viktige spørsmål for VA-sektoren og den tverrpolitiske enigheten om behovet for avklarte rammebetingelser og myndighetsansvar.

Stortingsmeldingen "Klimatilpasning i Norge" er et viktig dokument for VA-sektoren og for Norsk Vann som interesseorganisasjon for VA-bransjen. Vi viser til tidligere omtaler av noen sentrale milepæler i arbeidet med meldingen:

Norsk Vanns innspill til MDs arbeid med meldingen i 2012

Pressemelding med Norsk Vanns kommentarer til meldingen 7. mai 2013

Norsk Vanns innspill 23. mai 2013 til energi- og miljøkomiteens arbeid med komiteinnstillingen

Komiteinnstillingen av 13. juni 2013

19. juni hadde Stortinget sin sluttbehandling av klimatilpasningsmeldingen. Det var en lang og god debatt om bl.a. lovutvalg og myndighetsansvar på overvannsområdet. Referat fra Stortingets behandling kan leses i fulltekst her.

Da det var svært mange saker til behandling i Stortinget denne dagen, har vi her laget et utdrag fra behandlingen av selve klimatilpasningsmeldingen. Komiteinnstillingen ble enstemmig bifalt, etter en lang og god debatt om utfordringene.

En annen sak som var til sluttbehandling samme dag, var representantforslag om tiltak for å bedre VA-infrastrukturen, som vi tidligere har omtalt når komiteinnstillingen forelå. Vi har også laget et utdrag fra Stortingets sluttbehandling av representantforslaget.

Norsk Vann opplever det som svært positivt at Stortinget viser så stort engasjement i viktige spørsmål for VA-sektoren i Norge.

Utskrift

Web Analytics