2 komiteinnstillinger med betydning for VA

Vann- og avløpssektorens utfordringer er grundig behandlet i to komiteinnstillinger som ble lagt frem 13. juni; til hhv. klimatilpasningsmeldingen og til et representantforslag om å bedre VA-infrastrukturen.

Sentrale vann- og avløpsspørsmål er til behandling i Stortinget før sommeren i anledning følgende to saker:

1) Stortingsmeldingen om klimatilpasning i Norge (Meld. St. 33 (2012-2013) Klimatilpasning i Norge)

2) Representantforslag om tiltak for å bedre VA-infrastrukturen (Dokument 8:109 S (2012-2013) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Sandberg, Gjermund Hagesæter, Åge Starheim og Morten Ørsal Johansen om tiltak for å bedre infrastrukturen innen drikkevannsforsyning og avløp)

Den 13. juni ble det lagt frem innstillinger i begge sakene:

1) Energi- og miljøkomiteens innstilling til klimatilpasningsmeldingen (Innst. 497 S (2012-2013))

2) Kommunal- og forvaltningskomiteens innstilling til representantforslaget (Innst. 504 S (2012-2013))

Begge sakene vil ventelig bli sluttbehandlet av Stortinget 19. juni.

Norsk Vann er glad for å se at Stortinget har et godt engasjement og kompetente drøftinger av viktige utfordringer for vann- og avløpssektoren. Norsk Vann vil ta med seg Stortingets drøftinger og innstillinger i Norsk Vanns videre arbeid med disse spørsmålene.

Utskrift

Web Analytics