Mattilsynets tilsynsprosjekt for vannledningsnettet

7. mai blir det trolig offentliggjort resultater fra Mattilsynets tilsyn med vannledningsnettet i 2012. Det er ført tilsyn på 491 vannverk. Norsk Vann oppfordrer vannverkseierne til å være beredt til å svare på evt. spørsmål fra pressen.

Mattilsynet er godkjennings- og tilsynsmyndighet for vannverkene i Norge. I 2012 gjennomførte Mattilsynet et større tilsynsprosjekt på drikkevannsområdet, der de førte tilsyn med hele 491 vannverk, som til sammen leverer vann til 77 % av Norges befolkning. Det ble ført tilsyn med hvordan vannverkene sikrer at de har et ledningsnett som leverer trygt drikkevann til mottakerne, og om de har god styring og kontroll med vannkvaliteten i ledningsnettet.

Mattilsynet har i møte med Norsk Vann opplyst at resultatene fra tilsynsprosjektet trolig blir offentliggjort 7. mai. Sammen med pressemelding og sluttrapport vil det også fremgå av vedlegg hvilke vannverk det er ført tilsyn med, og om det er gitt påpekning av plikt eller varsel om vedtak til det enkelte vannverk.

Det kan forventes en viss interesse fra lokal og regional presse når det gjelder tilsynsresultater for vannverk i eget område. Norsk Vann vil generelt oppfordre vannverkseierne til å være beredt til å svare for resultatene for eget vannverk samt hva som evt. er gjennomført av tiltak siden tilsynet ble utført.

Utskrift

Web Analytics