Riksrevisjonen har vurdert kommunenes kontroll med avløpstjenesten

Riksrevisjonen har undersøkt kommunenes styring og kontroll av tjenester med nasjonale mål, herunder avløpstjenesten, og konkluderer med at det er behov for økt bevissthet om det ansvaret kommunestyret har for styring og kontroll med kvaliteten på tjenestene.  

 

 

Som grunnlag for vurderingen har Riksrevisjonen valgt ut tre tjenesteområder som er viktige for brukerne: grunnskolen, hjemmetjenesten og avløpstjenesten. For avløpstjenesten har Riksrevisjonen hatt hovedfokus på ledningsfornyelse, overløp og lekkasjer samt kompetanse/fagutdanning. Blant hovedfunnene til Riksrevisjonen er:

-   Mange kommuner har svak styring og kontroll med tjenester som er viktige for brukerne

-   Mange kommunestyrer får ikke systematisk rapportering om tilstanden på viktige tjenesteområder

-   Administrasjonssjefene i mange kommuner har svak kontroll med tilstanden på tjenestene

-   Kommunene utnytter i liten grad de mulighetene til kontroll med tjenestekvalitet som ligger i forvaltningsrevisjon

Undersøkelsen viser at over halvparten av kommunestyrene ikke får rapportering om ledningsfornyelse eller overløp og lekkasjer og heller ikke setter mål om fornyelse av avløpsnettet. Det er også liten grad av rapportering til administrasjonssjefer. Administrasjonssjefer ser i varierende grad til at det er etablert internkontroll med blant annet avløpstjenesten. Brukerundersøkelser blir i begrenset grad brukt til å følge opp kvaliteten på avløpstjenesten.


Riksrevisjonen har gitt anbefalinger til Kommunal- og regionaldepartementet om behov for flere tiltak overfor kommunene, blant annet mer veiledning om styring og bruk av styringsinformasjon, mer samordnet og forenklet regelverk for internkontroll og flere indikatorer om resultatkvalitet i KOSTRA.

Norsk Vann er enig med Riksrevisjonen om at det er viktig at kommunestyret og administrasjonssjefen i kommunene får informasjon om tilstanden på avløpstjenesten. Dette er viktig styringsinformasjon og grunnlag for å fatte riktige beslutninger.

Norsk Vann har et godt hjelpemiddel som kommunene kan bruke til å dokumentere og formidle resultater om tilstanden på avløpstjenesten til administrativ og politisk ledelse, nemlig verktøyet bedreVA. I dag er det snaut 70 kommuner som benytter bedreVA, men med bakgrunn i Riksrevisjonens konklusjoner bør de øvrige kommunene også ta i bruk dette.

Riksrevisjonens rapport kan lastes ned her: http://www.riksrevisjonen.no/Presserom/Pressemeldinger/Sider/KommunalNasjonal.aspx

Utskrift

Web Analytics