Justisdepartementet vil fokusere på sikkerhet ved ledningsarbeider

Justisdepartementet lover i svarbrev til Norsk Vann m.fl. at de vil ta initiativ overfor andre departementer for å bidra til nødvendige utredninger og et bedre regelverk for arbeidet med ledninger i grunnen.

Norsk Vann og 8 andre organisasjoner sendte justisminister Grete Faremo brev 19. oktober 2012 med påpekning av behovet for en bedre samordning av ledningsarbeider, herunder behovet for en helhetlig strategi for infomasjonssikkerhet for ledningsdata.

I svarbrev datert 3. januar 2013 peker Justisdepartementet på at de er kjent med at det er igangsatt både standardiseringsarbeid og regelverksvurderinger på området, men at behovet for harmonisering av krav til informasjonssikkerhet for ledningsdata er en særskilt utfordring. Departementet skriver at de vil ta kontakt med andre departementer med ansvar for ledninger i grunnen, for om nødvendig å bidra til å foreta utredninger og få på plass et regelverk som er brukervennlig og trygt for ledningsaktørene, og som kan bidra til bedre samfunnssikkerhet. Det pekes på at ledningsaktørenes bransjeorganisasjoner vil være viktige bidragsytere i arbeidet.

Brevet fra Justisdepartementet kan leses her.

Norsk Vann arbeider med disse utfordringene i samarbeid med en rekke andre organisasjoner og myndigheter gjennom "Strategigruppe for samordning av ledninger i grunnen", og er glad for at Justisdepartementet vil spille en sentral rolle i det videre arbeidet.

Utfordringene for ledningsaktørene henger også sammen med de generelle utfordringer som er beskrevet i Regjeringens nasjonale strategi for informasjonssikkerhet m/handlingsplan, som ble lagt frem 18. desember 2012.

Utskrift

Web Analytics