Søk støtte til klimatiltak - Invitasjon til workshop

klimatilpasning

Miljødirektoratet lyser ut 100 millioner kr til klimatiltak og 6.4 millioner kr til klimatilpasning. ENOVA har også flere støtteordninger som er aktuelle for vannbransjen. 22. januar arrangeres workshop som skal hjelpe kommunene med å utvikle gode søknader. Bli med! 

Foto: Foto: © Bjørn Jørgensen / NN / Samfoto
 
Klimasats er en støtteordning for kommuner og fylkeskommuner som vil redusere utslipp av klimagasser og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet. Hovedsøknadsfrist er 15. februar, men for noen tiltak, som «Merkostnader for klimatiltak i konkrete anskaffelser» og «Tidlig kartlegging av klimatiltak i bygg og anlegg», er det også nye søknadsfrister 15. mai, 15. august og 15. november. 

Her kan du lese mer om utlysningen, og du kan også søke deg frem til hvilke prosjekter, blant annen innen vann- og avløpsområdet, som har fått støtte tidligere.

Klimasats omfatter ikke klimatilpasning. Miljødirektoratet har en egen tilskuddsordning for å fremme arbeidet med klimatilpasning i kommuner og fylkeskommuner. Prosjektene skal bidra til økt kunnskap om hvordan klimaendringene berører kommunene, og hvilke tiltak som må iverksettes for å møte klimaendringene. Les mer om utlysning av midler til klimatilpasning og se tidligere tildelinger her. Søknadsfristen er 15. februar.

Prosjekter og tiltak for energieffektivisering eller produksjon av fornybar energi støttes heller ikke av Klimasats. Dette faller inn under Enova. Les mer om Enovas tilbud til bedrifter og offentlige virksomheter her.

Den 22. januar kl. 9-12 arrangerer Viken fylkeskommune, fylkesmannen i Oslo og Viken og KS en workshop for kommuner for å hjelpe dem med å utvikle gode søknader til Klimasats (og Enova). Innledere fra Miljødirektoratet og Enova starter med en fellesbolk med generell informasjon om støtteordningene. Deretter følger parallellsesjoner innen ulike tema, blant annet en parallell om vann og avløp som Norsk Vann er med å arrangere. Her kan alle kommuner i Norge, ikke bare kommuner fra Viken, melde seg på. Målet er:

1) Få fram gode prosjektideer og sikre at kommunene kjenner til hverandre og kan samarbeide

2) Finne ut hvilke av prosjektideene som passer til Klimasats-utlysningen, og hvilke som passer bedre inn under Enovas støtteprogram eller andre ordninger

Meld deg på workshopen her. Påmeldingsfrist er 13. januar.

 

Utskrift

Web Analytics